Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 11. sjednici, dana 30. svibnja 2006. godine, između ostalog, donijelo Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu,  Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007.-2008. godine, Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu, Odluku o izmjeni Odluke zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica i Odluku o izmjeni Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2006. GODINU

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici od 22. prosinca 2005. godine Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu (“Službene novine” Primorsko–goranske županije broj 37/05) u ukupnom iznosu od 837.168.613,00 kuna, a na sjednici od 28. veljače 2006. godine (“Službene novine” Primorsko–goranske županije broj 9/06) donesene su prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu u ukupnom iznosu od 841.544.163,00 kuna.

Vlada Republike Hrvatske donijela je, 28. travnja 2006. godine Odluku o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem municipalnih obveznica kojom je dala suglasnost Gradu Rijeci za zaduživanje na domaćem tržištu kapitala izdavanjem municipalnih obveznica u ukupnom iznosu od 180.000.000,00 kuna za financiranje kapitalnih projekata, uz uvjet da odobreni iznos sredstava Grad Rijeka može koristiti sljedećom dinamikom: u 2006. godini iznos od 60.000.000,00 kuna, u 2007. godini iznos od 60.000.000,00 kuna i ostatak od 60.000.000,00 kuna najranije od 1.siječnja 2008. godine.

S obzirom na činjenicu da je Vlada Republike Hrvatske dala Gradu Rijeci suglasnost za zaduživanje u 2006. godini u manjem iznosu od planiranog iznosa zaduženja utvrđenog Proračunom za 2006. godinu, donesene su Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu. Nadalje, u proteklom razdoblju utvrđena je potreba povećanja planiranih sredstava za realizaciju pojedinih programa i projekata kao i preraspodjela planiranih sredstava unutar pojedinih razdjela u proračunu, tako da je i te izmjene potrebno planirati izmjenama i dopunama proračuna.

Naime, odredbom članka 14. stavak 3. Zakona o proračunu propisana je obveza uravnoteženja proračuna sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno smanje prihodi i primici.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu, planirani iznos proračuna povećao se za 1.605.737,00 kuna odnosno za 0,2% te sada iznosi 843.149.900,00 kuna.

Ukupni prihodi i primici  za 2006. godinu – povećanje prihoda i primitaka Popračuna za 2006. godinu rezultat je procijenjenog povećanja prihoda poslovanja za 28,9 mil. kuna, povećanja prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 0,15 mil. kuna, ali i planiranog smanjenja primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 27,5 mil. kuna.

Ukupni rashodi i izdaci za 2006. godinu – povećani su za 1.605.737,00 kuna ili za 0,2% u odnosu na I. Rebalans 2006. godine. Promjenjena je struktura rashoda i izdataka na način da su rashodi poslovanja povećani za 8,1 mil. kuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjeni za 6,8 mil. kuna, a izdaci za financijsku imovinu povećani za 0,3 mil. kuna. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su smanjeni za 6.847.000,00 kuna ili za 2,8% u odnosu na I. Rebalans 2006. godine. Planirano je se smanjenje sredstava za otkup zemljišta i projekt za Sportsku dvoranu “Zamet”, smanjenje sredstava na programu gradnje prometnica i prometnih površina, smanjenje sredstava za novu zgradu Gradske knjižnice i za Muzej moderne i suvremene umjetnosti zbog smanjenja sredstva po osnovi izdavanja obveznica.

Odluka o izmjeni Odluka o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica i Odluka o izmjeni  o prihvaćanju kapitalnih projekata

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 28.veljače 2006. godine donijelo je Odluku o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica (u daljnjem tekstu: Odluka o zaduživanju) i Odluku o prihvaćanju kapitalnih projekata. Odluke su objavljene u “Službenim novinama” Primorsko-goranske županije broj 9/06.
Odlukom o zaduživanju utvrđen je iznos zaduživanja Grada Rijeke u razdoblju 2006. do 2008. godine izdavanjem municipalnih obveznica uz plasman na domaćem tržištu kapitala, uvjeti izdanja obveznica (vrsta vrijednosnog papira, nominalna vrijednost vrijednosnog papira, dinamika izdanja, status obveznica, denominacija, valuta uplate/upisa, dospijeće, prijevremeni iskup, kamatna stopa, obračun i isplata kamata, naknade, prinos izdanja, cijena izdanja, sistem amortizacije, pravni položaj vrijednosnog papira, osiguranje izdanja, sekundarno trgovanje, depozitorij i agent plaćanja, mjerilo uspješnosti izdanja i oporezivanje dospjelih tražbina), agent i pokrovitelj izdanja, jamstva Grada Rijeke vezana za izdanje obveznica te postupak izdanja obveznica.

Vlada Republike Hrvatske donijela je, 28. travnja 2006. godine, Odluku o davanju suglasnosti Gradu Rijeci za zaduženje izdavanjem minicipalnih obveznica (KLASA: 403-01/06-02/04, URBROJ: 5030120-06-1) kojom je dala suglasnost Gradu Rijeci za zaduživanje na domaćem tržištu kapitala izdavanjem municipalnih obveznica u ukupnom iznosu od 24.574.513 EUR (protvrijednost 180.000.000,00 kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan obrade zahtjeva) za financiranje kapitalnih projekata pod uvjetima i za namjene utvrđene Odlukom o zaduživanju. Navedenom Odlukom Vlada Republike Hrvatske utvrdila je da odobreni iznos sredstava Grad Rijeka može koristiti sljedećom dinamikom: u 2006. godini iznos od 60.000.000,00 kuna, u 2007. godini iznos od 60.000.000,00 i ostatak od 60.000.000,00 kuna najranije od 1.siječnja 2008. godine. Sukladno ukupno odobrenom iznosu zaduženja i utvrđenoj dinamici korištenja sredstava, Grad Rijeka može u 2006. godini izdati obveznice u iznosu od 8.191.504 EUR,  u 2007. godini u iznosu od  8.191.504 EUR i u 2008. godini u iznosu od 8.191.505 EUR.
Sukladno navedenom, donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju za iznos zaduženja, dinamiku zaduženja te dospijeće i datum izdanja obveznica usklađenu sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske. Sve tehničke pripreme za dobivanje odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na prospekt izdanja obveznica već su izvršene te se izdanje obveznica očekuje u lipnju ove godine.

Odlukom o prihvaćanju kapitalnih projekata (“Službenim novinama” Primorsko-goranske županije broj 9/06) utvrđeni su kapitalni projekti čije je financiranje planirano iz sredstva prikupljenih izdavanjem obveznica. II. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu – Planom razvojnih programa za razdoblje 2006. – 2008. godine ukupan primitak od izdavanja obveznica u iznosu od 180.000.000,00 kuna, kroz razdoblje 2006. – 2008. godine raspoređen je za financiranje Kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Sukladno navedenom izmjenjena je Odluka o prihvaćanju kapitalnih projekata.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2006. godinu – druge izmjene

R.br.

Opis

Proračun za 2006. -druge izmjene

A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA                                        
1. Ukupni prihodi

774.974.150

2. Ukupni rashodi

810.234.900

Razlika prihoda i rashoda

-35.260.750

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE                                                               
3. Višak prihoda iz prethodne godine

5.012.750

Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine

5.012.750

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

63.163.000

5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

32.915.000

Neto zaduživanje/financiranje

30.248.000

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4)

843.149.900

UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)

843.149.900

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka za 2006. godinu – druge izmjene

R.br.

Opis

Proračun za 2006. – druge izmjene

1. PRIHODI POSLOVANJA

670.268.150

Prihodi od poreza

278.246.633

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

10.252.537

Prihodi od imovine

163.251.000

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

217.997.580

Ostali prihodi

520.400

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                

104.706.000

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

83.300.000

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

21.406.000

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA            

63.163.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

838.137.150

4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

5.012.750

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

843.149.900

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka za 2006. godinu – druge izmjene

R.br.

Opis

Proračun za 2006. – druge izmjene

1. RASHODI POSLOVANJA

568.830.002

Rashodi za zaposlene

162.968.155

Materijalni rashodi

201.628.335

Financijski rashodi

8.571.756

Subvencije

27.057.780

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

6.601.500

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

29.435.000

Ostali rashodi

132.567.476

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                           

241.404.898

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

53.084.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

153.659.370

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

9.000

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

34.652.528

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

                               

32.915.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI

843.149.900

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2006. godinu – druge izmjene

R.br.

Odjeli gradske uprave

Proračun za 2006. – druge izmjene

Udio u planu

1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem                                                 

58.602.000

7,0

2. Komunalni sustav

324.948.000

38,5

3. Poduzetništvo

7.782.000

0,9

4. Odgoj i školstvo

73.027.018

8,7

5. Zdravstvo i socijalna skrb

38.054.396

4,5

6. Kultura

80.863.376

9,6

7. Sport i tehnička kultura

98.571.500

11,7

8. Financije

88.063.000

10,4

9. Samouprava i uprava

40.778.110

4,8

10. Ured Grada

20.883.500

2,5

11. Zavod za informatičku djelatnost

11.577.000

1,4

                                        
UKUPNO RASHODI I IZDACI

843.149.900

100,0

 

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu

Izmjene i dopune Projekcije Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007. – 2008. godine

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu