Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 8. sjednici odžranoj 28. veljače 2006. godine donijelo Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu Odluku o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica i Odluku o prihvaćanju kapitalnih projekata.

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2006. GODINU

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici od 22. prosinca 2005. godine usvojilo je Proračun Grada Rijeke za 2006. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 37/05) u ukupnom iznosu od 837.168.613,00 kuna.

Člankom 36. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03) predviđeno je da se tijekom godine može vršiti novo uravnoteženje proračuna putem izmjena i dopuna, a po postupku za donošenje proračuna.

Godišnjim obračunom Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu utvrđen je višak prihoda čija je namjena i raspodjela utvrđena u Odluci o raspodjeli viška prihoda iz 2005. godine.

S obzirom da u vrijeme izrade Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu nije bio poznat iznos viška prihoda za 2005. godinu, a sukladno proračunskim propisima, ostvareni višak prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu kao i rashode koji su utvrđeni da će se financirati iz viška prihoda u 2006. godini, donesene su Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu.

U Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu obuhvaćene su izmjene na rashodnoj strani proračuna tzv. tehničke naravi odnosno kod određenih aktivnosti i projekata izvršena je promjena vrste rashoda ili ekonomske klasifikacije, dok je iznos planiranih sredstava aktivnosti/projekat ostao na nivou sredstava planiranih Proračunom za 2006. godinu.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu, planirani iznos proračuna povećao se za 4.375.550,00 kuna odnosno za 0,5% te sada iznosi 841.544.163,00 kune.

Ukupni prihodi i primici za 2006. godinu – povećanje prihoda proračuna rezultat je uključivanja ostvarenog viška prihoda po Godišnjem obračunu Proračuna za 2005. godinu u planskom iznosu od 5.012.750,00 kuna i smanjenja prihoda poslovanja za 637.200,00 kuna u odnosu na početni plan za 2006. godinu.

Ukupni rashodi i izdaci za 2006. godinu – planirana su povećanja rashoda za određene aktivnosti i projekte u Posebnom dijelu Proračuna kojih su nositelji odjeli gradske uprave. Izuzetak su projekti “Poslovna zona Škurinje” i “Polaganje umjetne trave na pomoćnom nogometnom igralištu Kantrida” kod kojih nije planirano povećanje rashoda jer su sredstva planirana Proračunom za 2006. godinu, već je u Planu razvojnih programa samo izmijenjen izvor financiranja. Kod određenih aktivnosti i projekata izvršena su na rashodima usklađenja tzv. tehničke naravi pri kojima je izmijenjena ekonomska klasifikacija (vrsta konta) s time da je planirani iznos projekta ostao nepromijenjen.

Višak prihoda iz prethodne godine
Godišnjim obračunom Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu i Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2005. godine utvrđena je namjena i raspodjela viška prihoda. Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu višak prihoda planiran je u iznosu od 5.012.750,00 kuna, a sastoji se od neutrošenih kreditnih sredstava za financiranje kapitalnih projekata, neutrošenih sredstava za decentralizirane funkcije osnovnih škola, neutrošenih sredstava od pomoći iz proračuna, te neutrošenih sredstava od naknada za koncesije i koncesijskih odobrenja. Navedena neutrošena sredstva raspoređuju se za sljedeće namjene:

 • Kompleks dvoranskog plivališta “Kantrida”                            2.365.000,00
 • Polaganje umjetne trave na pomoćnom nogometnom
  igralištu “Kantrida”                                                           317.700,00
 • Tekuće i investicijsko održavanje zgrada osnovnih škola         611.250,00
 • Dominikanski samostan                                                      100.000,00
 • Zgrada Filodrammatice                                                       100.000,00
 • Bivša upravna zgrada “Rikard Benčić”                                    100.000,00
 • Program prevencije poremeć.u ponašanju djece i mlad.           163.500,00
 • Pilot projekt “Info-centar za mlade”                                      120.000,00
 • Poslovna zona Škurinje                                                       319.500,00
 • Programi predškola i programi za djecu nacion.manjina            38.800,00
 • Izvanredno održavanje pomorskog dobra                                40.000,00
 • Redovno održavanje pomorskog dobra                                    737.000,00

Odluka o zaduživanju Grada Rijeke izdavanjem municipalnih obveznica i Odluku o prihvaćanju kapitalnih projekata

Proračunom Grada Rijeke za 2006. godinu i Projekcijom Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007 – 2008.- godine («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 37/05) planirano je zaduživanje Grada Rijeka, u narednom trogodišnjem razdoblju 2006. – 2008. godine, izdavanjem municipalnih obveznica u protuvrijednostiu iznosa od  40.000.000,00 EUR, uz plasman na domaćem  tržištu kapitala. Ostvarenim sredstvima od plasmana obveznica planirana je realizacija višegodišnjih razvojnih projekata koji se financiraju iz Proračuna Grada Rijeke, a utvrđeni su Planom razvojih programa za razdoblje 2006 – 2008. godine, koji čini sastavni dio Proračuna Grada Rijeke za 2006.godinu.

Izdavanje municipalnih obveznica planirano je u tri tranše. Planirani iznosi od izdanja svake tranše obveznica usklađeni su s dinamikom realizacije razvojih projekata po godinama u navedenom razdoblju. Tako je u 2006. godini planirano izdanje prve tranše obveznica u iznosu od 11.700.000 EUR-a kojim će se ostvariti primitak od 87.570.000,00 kuna, koji je planiran u Računu financiranja Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu. Izdanje druge tranše obveznica planirano je u 2007. godini u iznosu od 20.000.000 EUR-a, a izdanje treće tranše obveznica u iznosu od 8.300.000 EUR-a u 2008. godini. Primitci od druge i treće tranše izdanja municipalnih obveznica planirani su u Projekciji Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2007. – 2008. godine. Planirani iznos zaduženja u kunama u ukupnom iznosu od 300.000.000,00 kuna, utvrđen je primjenom procijenjenog srednjeg tečaja HNB za EUR iz Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samoprave 1 EUR=7,50 kuna. Pretpostavka za zaduženje je donošenje odluke o zaduživanju izdavanjem municipalnih obveznica je donošenje odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2006. godinu – prve izmjene

R.br.

Opis

Proračun za 2006. -prve izmjene

A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA                                        
1. Ukupni prihodi

745.876.413 

2. Ukupni rashodi

808.969.163

Razlika prihoda i rashoda

-63.092.750

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE                                                               
3. Višak prihoda iz prethodne godine

5.012.750

Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine

5.012.750

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

90.655.000

5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

32.575.000

Neto zaduživanje/financiranje

58.080.000

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4)

841.544.163

UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)

841.544.163

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka za 2006. godinu – prve izmjene

R.br.

Opis

Proračun za 2006. – prve izmjene

1. PRIHODI POSLOVANJA

641.320.413

Prihodi od poreza

262.744.633

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

10.864.980

Prihodi od imovine

152.451.000

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

215.014.800

Ostali prihodi

245.000

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                

104.556.000

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

83.150.000

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

21.406.000

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA            

90.655.000

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

836.531.413

4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

5.012.750

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

841.544.163

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka za 2006. godinu – prve izmjene

R.br.

Opis

Proračun za 2006. – prve izmjene

1. RASHODI POSLOVANJA

560.717.265

Rashodi za zaposlene

162.336.390

Materijalni rashodi

199.006.459

Financijski rashodi

7.201.086

Subvencije

27.050.000

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

4.200.000

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

29.435.000

Ostali rashodi

131.488.330

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                           

248.251.898

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

61.727.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

149.522.370

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

37.002.528

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

                               

32.575.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI

841.544.163

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2006. godinu – prve izmjene

R.br.

Odjeli gradske uprave

Proračun za 2006. – prve izmjene

Udio u planu

1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem                                                 

58.452.000

7,0

2. Komunalni sustav

328.448.000

39,0

3. Poduzetništvo

7.782.000

0,9

4. Odgoj i školstvo

73.027.018

8,7

5. Zdravstvo i socijalna skrb

38.055.500

4,5

6. Kultura

83.114.766

9,9

7. Sport i tehnička kultura

97.141.500

11,5

8. Financije

86.813.269

10,3

9. Samouprava i uprava

37.888.110

4,5

10. Ured Grada

19.245.000

2,3

11. Zavod za informatičku djelatnost

11.577.000

1,4

                                        
UKUPNO RASHODI I IZDACI

841.544.163

100,0

 

Cjeloviti tekst Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2006. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a br. 09/06.

Prijedlog Prvih Izmjena i dopuna Proracuna Grada Rijeke za 2006. godinu.pdf