Gradonačelnik predstavlja izvršnu vlast u gradu. Njegove su ovlasti propisane Statutom Grada Rijeke te nizom različitih zakona.

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti.

Građani ga biraju na neposrednim izborima na vrijeme od četiri godine, sukladno Zakonu o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12121/16, 98/1942/20144/20 i 37/21).

Gradonačelnik ima dva zamjenika koji se biraju zajedno i istovremeno s gradonačelnikom.

Gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju dužnosti zamjenjuje jedan od zamjenika kojeg odredi gradonačelnik.

Gradonačelnik obavlja izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Rijeke propisane Statut Grada Rijeke (pročišćeni tekst, Službene novine Grada Rijeke 2/20 i 3/21) sukladno ovlaštenjima utvrđenim u Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) te čitavom nizu posebnih zakona kojima se uređuju pojedine djelatnosti (prostorno i urbanističko uređenje i planiranje, komunalno gospodarstvo, predškolski odgoj i obrazovanje, primarna zdravstvena zaštita i  socijalna skrb, kultura, sport i tehnička kultura, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet na gradskom području te ostale djelatnosti).
Gradonačelnik:

 • utvrđuje i podnosi  prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće te donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima,
 • izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,
 • predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te je odgovoran za planiranje i izvršavanje proračuna,
 • upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Rijeke kao i prihodima i rashodima Grada Rijeke u skladu sa zakonom,  Statutom i općim aktima Grada Rijeke,
 • odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Grada Rijeke čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000 (jedan milijun) kuna,
 • usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Rijeke u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga te obavlja nadzor nad zakonitošću njihovog rada
 • imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela Grada Rijeke,
 • odgovara za zakonitost rada upravnih tijela Grada Rijeke,
 • odgovoran je za uspostavu, razvoj i provedbu sustava unutarnjih financijskih kontrola (financijsko upravljanje i kontrole te unutarnja revizija) u Gradu Rijeci,
 • podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izvješća,
 • obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 • zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima,
 • odgovoran je središnjim tijelima državne uprave za obavljanje poslova državne uprave prenijetih u djelokrug tijela Grada Rijeke,
 • obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, Statutom Grada Rijeke, općim aktima Grada Rijeke ili drugim propisima.

Gradonačelnik može odlukom obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga povjeriti zamjenicima gradonačelnika. Pri obavljanju povjerenih poslova zamjenici su dužni pridržavati se uputa gradonačelnika.