Gradsko je vijeće na 24. sjednici održanoj 7. prosinca 2023. usvojilo Treće izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Ukupni prihodi i primici, sukladno Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu,  iznose 189.228.514 eura, što predstavlja povećanje za 4.162.742 eura, odnosno za 2,2% u odnosu na dosadašnji plan za 2023. godinu. Ukupni rashodi i izdaci proračuna iznose 186.500.000 eura što predstavlja povećanje za 3.845.000 eura, odnosno za 2,1% u odnosu na dosadašnji plan 2023. godine.

Prikaz prihoda i rashoda – Treće izmjene i dopune za 2023. godinu:

Red. br.                              Opis        Plan za 2023.

       III. rebalans

             2023.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI         185.065.772        189.228.514
1. Ukupni prihodi         173.651.957        180.047.619
2. Primici od financijske imovine i zaduživanja          11.413.815          9.180.895
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI          182.655.000         186.500.000
1. Ukupni rashodi          174.701.680         178.542.256
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova           7.953.320          7.957.744
RAZLIKA (A-B)            2.410.772          2.728.514
C. PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA           -2.410.772         -2.728.514
Višak sredstava – proračun           3.181.002         2.646.702
Manjak sredstava – proračun          -3.330.000        -3.587.056
Višak sredstava – proračunski korisnici          1.413.317        1.965.160
Manjak sredstava – proračunski korisnici          -3.675.091        -3.753.320
RAZLIKA (A-B+C)                   0                  0

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br.                                      Opis

    Plan za

      2023.

  III. rebalans              2023.
1. PRIHODI POSLOVANJA   160.551.694   169.085.807
Prihodi od poreza    66.794.300    73.719.300
  Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna    46.613.089    47.564.533
Prihodi od imovine    14.982.132    15.098.581
Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada     26.954.034     25.661.971
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija     3.056.274     3.334.425
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza     559.628     559.628
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi    1.592.237      3.147.369
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE    13.100.263     10.961.812
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine    4.438.800     2.300.620
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine    8.661.463     8.661.192
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    11.413.815     9.180.895
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI    185.065.772    189.228.514

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka

R.br.                                          Opis

     Plan za

       2023.

   III. rebalans                2023.
1. RASHODI POSLOVANJA  139.757.672   143.664.435
Rashodi za zaposlene   65.016.818   67.295.067
Materijalni rashodi   49.975.484    51.004.638
Financijski rashodi   1.667.839    1.605.477
Subvencije    4.916.084     5.300.494
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna    3.448.194     3.345.388
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade     5.386.117     5.224.179
Ostali rashodi     9.347.136     9.889.192
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE     34.944.008     34.877.821
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine     1.271.650     609.322
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine     18.560.320     19.161.707
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini     15.112.038     15.106.792
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA      7.953.320      7.957.744
  UKUPNO RASHODI I IZDACI     182.655.000     186.500.000

Rashodi i izdaci po upravnim odjelima

                                               NAZIV          PLAN   III. REBALANS                2023.
       ZA 2023.
                                                 1             2               3
SVEUKUPNO     182.655.000      186.500.000
     
UKUPNO STARO USTROJSTVO       31.712.793       31.712.793
Razdjel: 001 Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem       108.944        108.944
Razdjel: 002 Odjel gradske uprave za komunalni sustav        4.136.526       4.136.526
Razdjel: 003 Odjel gradske uprave za poduzetništvo        200.602         200.602
Razdjel: 004 Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo       11.774.853       11.774.853
Razdjel: 005 Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb       1.697.639        1.697.639
Razdjel: 006 Odjel gradske uprave za kulturu       4.857.015         4.857.015
Razdjel: 007 Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu       2.952.330        2.952.330
Razdjel: 008 Odjel gradske uprave za financije       2.728.930        2.728.930
Razdjel: 009 Odjel za gradsku samoupravu i upravu       1.396.304       1.396.304
Razdjel: 010 Ured grada        349.340        349.340
Razdjel: 011 Zavod za informatičku djelatnost        242.750        242.750
Razdjel: 013 Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje         1.150          1.150
Razdjel: 017 Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom        1.264.170      1.264.170
Razdjel: 018 Odjel gradske uprave za javnu nabavu         2.240         2.240
UKUPNO NOVO USTROJSTVO     150.942.207     154.787.207
Razdjel: 101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu       1.760.805       1.901.730
Razdjel: 102 Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj, ekologiju i europske projekte       7.315.478        5.552.093
Razdjel: 103 Upravni odjel za urbanizam, prostorno uređenje i graditeljstvo        646.985         546.401
Razdjel: 104 Upravni odjel za komunalni sustav i promet      29.899.056       26.982.475
Razdjel: 105 Upravni odjel za gradsku imovinu       7.463.659       11.523.354
Razdjel: 106 Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade       78.735.596        84.033.242
Razdjel: 107 Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života      12.560.220        11.409.230
Razdjel: 108 Upravni odjel za financije       9.687.556         9.965.812
Razdjel: 109 Upravni odjel za opće poslove       2.872.852         2.872.870