Gradsko je vijeće na 22. sjednici održanoj 28. rujna 2023. godine razmatralo prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u razdoblju I–VI 2023. godine ostvareni su u iznosu od 85.900.137 eura ili 48,9% godišnjeg plana, a ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 68.863.556 eura ili 40,1% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2023. godine ostvaren višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 17.036.582 eura.

Sukladno financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I-VI 2023. godine, višak prihoda konsolidiranog proračuna se sastoji od financijskog rezultata Grada koji je ostvario višak prihoda u iznosu od 11,2 mil. eura te od financijskih rezultata proračunskih korisnika koji su ukupno ostvarili višak prihoda u iznosu od 5,8 mil. eura.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna su planirani u iznosu od 171.588.000 eura, a u razdoblju I-VI 2023. godine izvršeni su u iznosu 68.863.556 eura ili 40,1% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda poslovanja s 85,7%, slijede izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 8,4% te rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 5,9% udjela.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2023. godine veći su za 4,0 mil. eura ili za 6,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br.                                       Opis

   TEKUĆI PLAN

         ZA 2023.

   IZVRŠENJE
I-VI 2023.
     1                                        2                3            4
      A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI       175.695.815     85.900.137
Prihodi poslovanja      148.379.565     74.891.956
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        16.194.906       8.743.383
Primici od financijske imovine i zaduživanja        11.121.344       2.264.798
      B. UKUPNI RASHODI I IZDACI        171.588.000      68.863.556
Rashodi poslovanja       131.887.696      59.033.216
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine         31.841.299        4.031.934
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova           7.859.005        5.798.405
  VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B)            4.107.815       17.036.582
      C. PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE           -4.107.815        -4.793.386
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina – proračunski korisnici           -2.867.235       -3.853.032
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina – proračun           -1.240.580         -940.354
      D. VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE+ PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE (A-B+C)                   0      12.243.196

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br.                                             Opis

  TEKUĆI PLAN

       ZA 2023.

   IZVRŠENJE
I-VI 2023.
    1                                             2              3            4
    1. PRIHODI POSLOVANJA     148.379.565     74.891.956
Prihodi od poreza      59.998.800    34.703.797
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna      43.194.462    17.729.454
Prihodi od imovine      13.556.603       6.956.981
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada       26.922.924     12.606.286
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima         2.582.909       1.776.644
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza            560.000          273.949
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi          1.563.867          844.845
    2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE          16.194.906        8.743.383
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine           4.285.800       1.333.169
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine         11.909.106       7.410.214
    3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA          11.121.344         2.264.798
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI         175.695.815        85.900.137
Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:
Red. br.                                                Opis

  TEKUĆI PLAN

       ZA 2023.

  IZVRŠENJE
I-VI 2023.
   1                                                 2             3           4
   1. RASHODI POSLOVANJA     131.887.696   59.033.216
Rashodi za zaposlene      62.741.373  30.189.779
Materijalni rashodi      45.809.283  19.657.487
Financijski rashodi        1.659.279       644.584
Subvencije         4.511.057    2.014.406
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna         3.428.075       465.944
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         5.178.103    2.023.815
Ostali rashodi         8.560.526    4.037.201
   2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE         31.841.299     4.031.934
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine          1.073.041       151.935
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine        17.666.914       870.872
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        13.101.344    3.009.127
   3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA           7.859.005     5.798.405
Izdaci za dane zajmove i depozite          1.427.603    1.118.062
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova          6.431.402    4.680.343
  UKUPNI RASHODI I IZDACI       171.588.000   68.863.556
Rashodi i izdaci po upravnim odjelima:
                                 Naziv razdjela/glave TEKUĆI PLAN         ZA 2023. IZVRŠENJE
I-VI 2023.
                                                1             2          3
SVEUKUPNO 171.588.000 68.863.556
     
UKUPNO STARO USTROJSTVO 41.949.292 31.651.278
Razdjel: 001 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM 256.085 117.809
Razdjel: 002 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV 6.973.177 4.126.251
Razdjel: 003 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PODUZETNIŠTVO 173.837 200.310
Razdjel: 004 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO 12.940.992 11.760.960
Razdjel: 005 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB 2.055.610 1.656.592
Razdjel: 006 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KULTURU 8.995.395 4.853.298
Razdjel: 007 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA SPORT I TEHNIČKU KULTURU 2.966.900 2.952.190
Razdjel: 008 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA FINANCIJE 2.977.106 2.728.154
Razdjel: 009 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU 1.643.103 1.396.126
Razdjel: 010 URED GRADA 467.130 349.735
Razdjel: 011 ZAVOD ZA INFORMATIČKU DJELATNOST 338.350 242.683
Razdjel: 013 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE 1.700 1.141
Razdjel: 017 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA GOSPODARENJE IMOVINOM 2.157.407 1.263.788
Razdjel: 018 ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA JAVNU NABAVU 2.500 2.240
UKUPNO NOVO USTROJSTVO 129.638.708 37.212.278
Razdjel: 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I MJESNU SAMOUPRAVU 1.532.810 453.057
Razdjel: 102 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, RAZVOJ, EKOLOGIJU I EUROPSKE PROJEKTE 7.069.784 489.384
Razdjel: 103 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 471.744 8.472
Razdjel: 104 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I PROMET 26.820.662 7.925.711
Razdjel: 105 UPRAVNI ODJEL ZA GRADSKU IMOVINU 5.285.759 829.864
Razdjel: 106 UPRAVNI ODJEL ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE 65.798.877 20.968.595
Razdjel: 107 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA 11.480.453 2.998.874
Razdjel: 108 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE 8.830.204 2.882.180
Razdjel: 109 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE 2.348.415 656.142