Gradskom vijeću Grada Rijeke upućen je novi prijedlog drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu razmatrane su na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj 25. svibnja 2023. godine, međutim nisu usvojene. Stoga je prijedlog nadopunjen s izmjenama koje su proizašle u ovom kratkom vremenskom razdoblju između dviju sjednica Gradskog vijeća te ga je gradonačelnik Rijeke Marko Filipović s 38. gradonačelnikovog kolegija ponovno uputio Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje.

Dodatne izmjene tiču se predškolskog odgoja, osnovnih škola, kulture i sporta

U odnosu na prvotno predloženi proračun, predložene su izmjene koje se tiču područja predškolskog odgoja, osnovnih škola, kulture i sporta.

Što se tiče predškolskog odgoja, u skladu s proteklog tjedna potpisanim kolektivnim ugovorom, dodatno je povećana stavka rashoda za zaposlene u dječjim vrtićima, a planirana su i sredstva za povećanje jasličkih kapaciteta, kao jedno od glavnih fokusa rada gradske uprave u ovom mandatu. Tako se planiraju sredstva za projektnu dokumentaciju za prilagodbu i uređenje prostora u okviru kompleksa Sveučilišnog kampusa u kojem će biti smještene jedna jaslička i jedna vrtićka skupina te sredstva za uređenje i opremanje dodatnog prostora u dječjim vrtićima, kako bi se stvorile pretpostavke za otvaranje dviju novih jasličkih skupina, a povećavaju se i sredstva za sufinanciranje vrtića drugih osnivača, za otvaranje dodatnih jasličkih skupina.

„Smještaj djece u vrtiće je problem s kojim se ne susreće samo Grad Rijeka, već i velika većina drugih gradova i općina u Hrvatskoj, neovisno o svojoj veličini. Svjesni smo tog problema i pokušat ćemo uložiti sva raspoloživa sredstva kako bi čim manji broj djece ostai neupisan“, kazao je gradonačelnik Filipović, podsjetivši kako Grad Rijeka podupire i druge projekte kojima se osigurava smještaj djece u vrtiće – osim financiranja vrtića drugih osnivača na području Rijeke, kao i izvan grada, sufinancira se i obrt za čuvanje djece, odnosno dadilje.

U području kulture planiraju se sredstva za projektnu dokumentaciju za obnovu zgrade Teatrina u art kvartu Benčić, dok se kod sporta planiraju sredstva za nabavu sportskog semafora na Nogometnom igralištu Krimeja te povećavaju sredstva za zamjenu umjetne trave na SRC Belveder.

38. gradonačelnikov kolegij

Gradonačelnik uputio Gradskom vijeću drugi prijedlog prvog rebalansa proračuna

Također, u prijedlog se uključuje amandman gradonačelnika koji je bio podnesen na materijal za prethodnu sjednicu, a odnosi se na izradu investicijskog koncepta pilot-projekta uređenja postojeće sportsko-obrazovne zone Trsat (Dvorana mladosti i OŠ Trsat) i na izradu projektne dokumentacije za projekt uređenja Exportdrva, kao preduvjet za dobivanje EU sredstava putem ITU mehanizma.

„Nadam da ćemo u drugom pokušaju biti politički pametniji. Očekujem da će na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za 13. srpnja prevladati razum većine vijećnika, kako bi se projekti planirani rebalansom proračuna mogli realizirati, od čega neki već i tijekom ljetnih mjeseci. Od početka mandata smo svjesni da konstituirajuća većina neke prijedloge podržava, a neke ne, što je posve normalno, ali se nadam da će ovaj prijedlog rebalansa s ovako ugrađenim projektima naići na potporu većine u Gradskom vijeću, budući da se radi o projektima koji osiguravaju bolji život svih naših sugrađana. Provodim pregovore ne samo s predstavnicima konstituirajuće većine, već i drugim vijećnicima, vjerujući da je provođenje ovih projekata iznad stranačkih razlika“, kazao je Filipović.

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu predloženi si prihodi i primici u iznosu od 185.065.772 eura, što bi predstavljalo povećanje za 9.369.957 eura, odnosno 5,3 % u odnosu na početni plan, a rashodi i izdaci predloženi su u iznosu 182.655.000 eura, što bi predstavljalo povećanje za 11.067.000 eura, odnosno 6,4 % u odnosu na početni plan za ovu godinu. Ovako predloženim proračunom, ukupni prihodi i primici bili bi veći od rashoda i izdataka za 2.410.772 eura, a navedeni iznosom razlike uravnotežio bi se prenesenim sredstvima viška i manjka iz prethodnog razdoblja.

Nakon što je u travnju usvojen prvi tehnički rebalans, koji je predstavljao usklađenje proračuna s novim ustrojstvom upravnih tijela Grada Rijeke, drugim rebalansom predlaže se povećanje prihoda sukladno ostvarenju u dosadašnjem dijelu godine i procjeni ostvarenja do kraja godine. Tako su prihodi od poreza planirani u iznosu 66.794.300 eura, odnosno radi se o prijedlogu povećanje u odnosu na dosadašnji plan za 6.795.500 eura ili 11,3%. U odnosu na prvi prijedlog drugog rebalansa, radi se o dodatnom povećanju prihoda od poreza, prije svega poreza i prireza na dohodak. Osim kod poreza, značajnije povećanje odnosi se i na povećanje prihoda od pomoći iz državnog proračuna koje se odnose na prijenos sredstava osnovnim školama za podmirenje troškova prehrane učenika i za rashode za zaposlene u osnovnim školama te kod prihoda od pomoći iz EU sredstava.

38. gradonačelnikov kolegij

Pročelnici Ante Mađarić i Marijan Vundać

Niz izmjena već je bio uključen i u prvi prijedlog rebalansa proračuna

Uz novouključene izmjene, prijedlog drugog rebalansa čine i izmjene koje su bile uključene u prvi prijedlog drugog rebalansa. Najznačajnije promjene na rashodovnoj strani proračuna koje su predložene već u prvotnom materijalu odnose na osiguravanje potrebnih dodatnih sredstva za povećanje rashoda za zaposlene u gradskim dječjim vrtićima, Javnoj vatrogasnoj postrojbi te gradskoj upravi, a predloženo je i povećanje sredstava za rashode za zaposlene u osnovnim školama i Psihijatrijskoj bolnici Lopača, sukladno kolektivnom pregovaranju na razini države.

Rashodi za zaposlene se planiraju u iznosu 65.016.818 eura i veći su za 2.278.595 eura ili 3,6% u odnosu na prvotni plan. Rashodi za zaposlene u gradskoj upravi povećavaju za 375.350 eura, za zaposlene u Javnoj vatrogasnoj postrojbi se planira povećanje za 270.177 eura, za zaposlene u osnovnim školama za 1.004.152 eura, a za rashode za zaposlene u Psihijatrijskoj bolnici Lopača se planira povećanje za 140.262 eura. Za rashode za zaposlene u Dječjim vrtićima su već početnim proračunom sredstva povećana za oko 2 milijuna eura te se sada dodatno povećavaju za 194.773 eura.

Prvotnim izmjenama proračuna predloženo je osiguravanje dodatnih sredstva i uključivanje novih projekata u proračun. Između ostaloga, radi se o novom vrtiću Fiume koji se planira graditi na Krnjevu u suradnji i uz potporu Talijanske unije (gotovo 800 tisuća eura), povećanju sredstava za energetsku obnovu PPO Radost uz sufinanciranje iz EU sredstava za 119 tisuća eura, osiguravanju sredstava za izradu projektne dokumentacije za projekt gradnje i opremanja vrtića Galeb uz sufinanciranje iz EU sredstava (40 tisuća eura), kao i izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu i obnovu dijela stolarije u HNK Ivana pl. Zajca (ukupno 101.16 eura). Predloženo je i osiguravanje sredstva za preseljenje izložbe „Torpedo – prvi na svijetu“ (200 tisuća eura), rekonstrukciju dizala u upravnoj zgradi Korzo 16 (130 tisuća eura), dodatnih sredstva za sufinanciranje obrta za čuvanje djece (100 tisuća eura), za izradu stručnih podloga vezano uz sustav gospodarenja biootpadom (33 tisuće eura), te dodatnih sredstva za subvenciju poslovanja KD Autotrolej zbog povećanja troškova poslovanja temeljem sklopljenog Kolektivnog ugovora u veljači 2023. godine (310.200 eura).

„Traju intenzivni razgovori s gradovima i općinama, suvlasnicima Autotroleja, koji to nisu još nisu učinili da u određenom dijelu izmijene proračune, sve kako bi se mogli prijaviti na poziv nadležnog ministarstva za sufinanciranje dijela troškova poslovanje KD Autotrolej“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Osigurava se dodatnih 4,5 milijune eura na stavkama materijalnih rashoda koje obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti Grada i proračunskih korisnika, s obzirom na to da je inflacija i dalje prisutna i odražava se na stalni rast cijena proizvoda i usluga. Osim toga, na povećanje materijalnih rashoda u velikoj mjeri utječu i povećanje sredstva za održavanje komunalne infrastrukture na stavkama održavanja nerazvrstanih cesta i čišćenja slivnika, održavanja zelenih površina i dječjih igrališta te za održavanje pomorskog dobra, tj. plaža kao i povećanje rashoda u osnovnim školama za prehranu učenika.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 34.863.108 eura što je povećanje za 2.972.374 eura, odnosno 9,3% u odnosu na dosadašnji plan. Najveći dio planiranih sredstava se odnosi na velike investicije: T-objekt u sklopu projekta Revitalizacije kompleksa Benčić, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te na projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju.

Već u početnom proračunu stavljen je naglasak na izgradnju cesta i javnih površina, pri čemu je najveća investicija nastavak uređenja javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg kompleksa Benčić te rekonstrukcija raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića, a s ciljem što kvalitetnijeg prometnog povezivanja nove Bolnice za ženu i dijete.
„Ovom prilikom još jednom apeliram na odgovorne, jer smo mi svoj dio posla odradili, a to je izdavanje uporabnih dozvola, kako bi se čim prije stavila u funkciju garaža unutar nove bolnice, jer će to značajno rasteretiti parkiranje u tom dijelu grada. Intenzivno se vode razgovori, koje zamjenik gradonačelnika Goran Palčevski i direktor Rijeka plusa Željko Smojver provode s upravom KBC-a, no tu su potrebni odlučujući koraci Uprave KBC-a da se garaža stavi u funkciju“, poručio je gradonačelnik Filipović.

Osim prijedloga prvog rebalansa proračuna, Gradskom vijeću upućeni su i izvještaji o radu komunalnih i trgovačkih društva u gradskom (su)vlasništvu te ustanova u kulturi.

Od 10. srpnja kreće natječaj za davanje u zakup dijelova broda Galeb

Gradonačelnik Filipović dao je suglasnost na tekst javnog natječaja za davanje u zakup dijelova plutajućeg objekta – Broda Galeb. Natječaj će trajati od 10. do 25. srpnja. Prijave će se otvarati 26. srpnja, a licitacija će se održati 27. srpnja. Ugovor o zakupu sklapa se na 30 godina, a nakon što najpovoljniji natjecatelj ishodi koncesiju za obavljanje gospodarske djelatnosti od Lučke uprave. Svi radovi uređenja dijelova broda Galeb moraju biti gotovi do 12. travnja 2024. godine.

Gradonačelnik Filipović je istaknuo očekivanje da će se natječaju, a na temelju interesa poduzetnika, pronaći zakupac dijelova broda Galeb, na kojem će, osim ugostiteljskih i smještajnih sadržaja, biti uređen i izložbeni dio s postavom o burnoj povijesti broda.

Natječajem se u zakup daje ukupno oko 1000 m2, odnosno dio gornje palube ukupne površine od 323 m2 interijera i do 343 m2 otvorene palube, ukupno oko 700m2, čija je namjena pružanje ugostiteljskih usluga te dio gornje i glavne palube ukupne površine od 401 m2 čija je namjena pružanje usluge smještaja. Moći će se obavljati djelatnost hostela i restorana otvorenog tipa, a početni iznos zakupnine je 11,02 eura/m2.

Poznato je i mjesto priveza, a bit će to riječki lukobran, odnosno vez br. 33, koji se nalazi u blizini dizalica.

Donesena odluka o organizaciji produženog boravka i cjelodnevne nastave u narednoj školskoj godini

Grad Rijeka će i u školskoj 2023/2024. godini nastaviti sufinancirati program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama u Gradu Rijeci. U 25 škola organizirat će se 88 skupina razrednih odjela, od čega 69 skupina produženog boravka i 19 razrednih odjela cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada. Radi se o 6 skupina više nego upravo završene školske godine.

Temeljem ispitivanja interesa roditelja u slijedećoj školskoj godini za ove Programe zainteresirano je 2240 učenika, od čega je 91 % s prebivalištem na području grada Rijeke i 9% iz drugih jedinica lokalne samouprave.

Na gradonačelnikovom kolegiju javnost je informirana o planu aktivnosti izvođenja restauratorskih radova na Rimskom luku na ulazu u Tarsatički principij te o provođenju arheološkog istraživanja na Trgu Ivana Klobučarića.

Također, najavljeno je kako će se sutra održati Demo dan 2023., na kojem se predstavlja 8 od 14 timova koji su započeli 14. po redu inkubaciju u Startup inkubatoru Rijeka. Za najbolje timove osigurane su novčane potpore, a uvjet za dodjelu potpore je osnivanje poslovnog subjekta sa sjedištem u gradu Rijeci.