Gradsko vijeće Grada Rijeke na 33. sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu.

Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2013. godinu u visini 834 milijuna i 600 tisuća kuna.

Prema makroekonomskim projekcijama se u tekućoj godini očekuje stagnacija BDP-a nakon čega je u 2013. godini projiciran rast BDP-a po stopi od 1,8%. Do kraja projekcijskog razdoblja očekuje se ubrzanje realnog rasta BDP-a, pa se tako u 2014. predviđa rast od 3,0%, a u 2015. godini 3,5%.
U 2012. godini očekuje se blagi realni pad potrošnje kućanstava od 0,6%. Ovakvo očekivanje ponajprije proizlazi iz realnog smanjenja raspoloživog dohotka stanovništva prvenstveno uslijed nastavka negativnih kretanja na tržištu rada. Osim toga, na kretanje potrošnje kućanstava negativno utječe i pesimistično raspoloženje kućanstava koje se, između ostalog, ogleda i kroz nastavak realnog smanjenja potrošačkih kredita stanovništvu. U narednim godinama
očekuje se postupni oporavak potrošnje kućanstava te ubrzanje njenog realnog rasta s 0,7% u 2013. na 2,7% u 2014. te 2,9% u 2015. godini. Ovakva projekcija prije svega sadržava predviđanje povoljnijih kretanja na tržištu rada te optimističnijeg raspoloženja kućanstava što je povezano i sa skorim pristupanjem Europskoj uniji.

U skladu s provođenjem fiskalne konsolidacije, u razdoblju 2012. – 2014. očekuje se realno smanjivanje državne potrošnje. Projicirani realni pad državne potrošnje iznosi 2,4% u 2012., 1,6% u 2013. te 0,2% u 2014. godini, dok se u 2015. planira rast državne potrošnje po stopi od 0,9%.
Procjenjuje se da će u 2012. godini prosječni međugodišnji rast indeksa potrošačkih cijena iznositi 3,2%, dok se u narednom razdoblju očekuje daljnje usporavanje prosječne inflacije na 2,7% u 2013., 2,4% u 2014. te 2,3% u 2015. godini. U 2012. očekuje se nastavak negativnih kretanja na tržištu rada i rast prosječne anketne stope nezaposlenosti na 14,4%. Od 2013. predviđa se zaustavljanje tog negativnog trenda, odnosno smanjenje navedene stope na 14,1% u 2013., 13,3% u 2014. te 12,2% u 2015. godini.

Makroekonomski parametri na razini države, te mjere fiskalne politike koje namjerava provesti Vlada Republike Hrvatske, odražavaju se bilo direktno bilo posredno, i na okvire za određivanje smjernica razvoja na nižim teritorijalnim razinama, te na prioritete u rashodima za slijedeće razdoblje.

Osim na Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu temelji se na dokumentu “Smjernice Gradonačelnika Grada Rijeke za mandatno razdoblje 2009.-2013. godine”, uvažavajući pritom zakonske obveze Grada kao jedinice lokalne samouprave. Pored toga, osnova su i odluke predstavničkog i izvršnog tijela Grada donesene u okviru rješavanja problematike u
pojedinim područjima rada Grada.

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu iznosi 834.600.000 kuna što predstavlja smanjenje visine proračuna od 2,5% u odnosu na iznos proračuna utvrđen Prvim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2012. godinu.
Projekcija proračuna za 2014. godinu projicirana je u iznosu od 744.500.000 kuna, a za 2015. godinu u iznosu od 731.800.000 kuna.

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu:

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

 

R.br. Opis Proračun za 2013.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
1. Ukupni prihodi 797.897.000
2. Ukupni rashodi 763.559.800
  Razlika prihoda i rashoda 34.337.200
B. RAČUN FINANCIRANJA  
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja 36.703.000
5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 71.041.200
  Neto zaduživanje/financiranje -34.337.200
  UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 834.600.000
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 834.600.000

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2013.
1. PRIHODI POSLOVANJA 712.432.000
  Prihodi od poreza 371.658.000
  Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 44.440.338
  Prihodi od imovine 132.628.000
  Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi
po posebnim propisima i naknada
138.832.200
  Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
i prihodi od donacija
5.804.700
  Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 19.068.762
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 85.465.000
  Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 64.549.000
  Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 20.916.000
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 36.703.000
  UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 834.600.000

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun za 2013.
1. RASHODI POSLOVANJA 639.171.707
  Rashodi za zaposlene 192.112.950
  Materijalni rashodi 226.359.238
  Financijski rashodi 27.447.469
  Subvencije 30.351.300
  Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.218.000
  Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 37.493.000
  Ostali rashodi 121.189.750
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 124.388.093
  Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 25.800.000
  Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.629.950
  Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 32.958.143
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 71.040.200
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 834.600.000

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun za 2013.
1. Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 33.012.000
2. Odjel za komunalni sustav 265.996.300
3. Odjel za poduzetništvo 13.548.000
4. Odjel za odgoj i školstvo 84.578.619
5. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 49.279.000
6. Odjel za kulturu 85.458.600
7. Odjel za sport i tehničku kulturu 84.912.000
8. Odjel za financije 106.753.000
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 38.067.000
10. Ured Grada 13.903.750
11. Zavod za informatičku djelatnost 15.645.000
12. Odjel za provedbu dok. prost. uređenja i građenje 40.000
13.  

Odjel za gospodarenje imovinom

 

43.406.731
  UKUPNO 834.600.000

 

Cjeloviti tekst Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a br. 54/12.

Proračun Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu