Gradsko je vijeće na 4. sjednici održanoj 19. rujna 2013. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2013. godine u iznosu od 349.648.329,51 kuna ili 41,9% godišnjeg plana, dok su u istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni u iznosu od 324.568.184,77 kuna ili 38,9% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2013. godine ostvaren višak prihoda tekućeg razdoblja u iznosu 25.080.144,74 kuna. Međutim, obzirom da Grad koristi kratkoročni okvirni kredit banke kojim je odobreno korištenje minusa na poslovnom računu i koji je na dan 30.6.2013. iznosio 23.223.129,80 kuna, a koji se u skladu s računovodstvenim pravilima iskazuje na stavci ostvarenih primitaka proračuna za I-VI 2013., može se reći da je realan rezultat proračuna za prvih šest mjeseci višak prihoda u iznosu 1,9 milijuna kuna što predstavlja dobar pokazatelj u odnosu na ranije godine. U 2012. godini za prvo polugodište realni rezultat je bio manjak od 18,6 milijuna kuna.

– Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2013.:

R.br. Opis Proračun za 2013. Izvršenje

I.-VI. 2013.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 834.600.000,00 349.648.329,51
1. Ukupni prihodi 797.897.000,00 323.490.945,67
2. Primici od financijske imovine i zaduživanja 36.703.000,00 26.157.383,84
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 834.600.000,00 324.568.184,77
1. Ukupni rashodi 763.559.800,00 293.596.235,44
2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 71.040.200,00 30.971.949,33
C. VIŠAK PRIHODA TEKUĆEG RAZDOBLJA 0,00 25.080.144,74

 

– Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Izvršenje I.-VI. 2013.:

R.br. Opis Proračun za 2013. Izvršenje

I.-VI. 2013.

1. PRIHODI POSLOVANJA 712.432.000,00 312.213.617,11
Prihodi od poreza 371.658.000,00 180.258.198,95
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 44.440.338,00 10.285.921,21
Prihodi od imovine 132.628.000,00 54.428.311,26
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 138.832.200,00 62.229.142,61
Prihodi od prodaje proizvoda i
robe te pruženih usluga i prihodi
od donacija
5.804.700,00 764.739,92
Kazne, upravne mjere i ostali
prihodi
19.068.762,00 4.247.303,16
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 85.465.000,00 11.277.328,56
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 64.549.000,00 6.736.668,81
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 20.916.000,00 4.540.659,75
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 36.703.000,00 26.157.383,84
  SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 834.600.000,00 349.648.329,51

 

– Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Izvršenje I.-VI. 2013.:

R.br. Opis Proračun za 2013. Izvršenje

I.-VI. 2013.

1. RASHODI POSLOVANJA 639.690.207,00 283.211.202,42
Rashodi za zaposlene 192.112.950,00 93.537.761,58
Materijalni rashodi 227.020.438,00 102.975.271,77
Financijski rashodi 27.581.257,00 13.703.772,61
Subvencije 30.348.100,00 14.093.565,07
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 4.373.000,00 2.997.802,21
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 36.819.212,00 16.250.032,98
Ostali rashodi 121.435.250,00 39.652.996,20
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 123.869.593,00 10.385.033,02
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 25.850.000,00 2.997.281,22
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.339.450,00 5.666.629,84
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 32.680.143,00 1.721.121,96
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 71.040.200,00 30.971.949,33
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 834.600.000,00 324.568.184,77

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun 2013. Izvršenje

I.-VI. 2013.

1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem 33.012.000,00 2.398.791,52
2. Komunalni sustav 265.996.300,00 80.156.430,37
3. Poduzetništvo 13.548.000,00 4.109.390,15
4. Odgoj i školstvo 84.578.619,00 40.688.260,50
5. Zdravstvo i socijalna skrb 49.279.000,00 22.544.980,39
6. Kultura 85.458.600,00 34.899.655,31
7. Sport i tehnička kultura 84.912.000,00 41.507.869,01
8. Financije 106.753.000,00 52.887.459,42
9. Samouprava i uprava 38.067.000,00 17.347.091,96
10. Ured Grada 13.903.750,00 7.718.843,38
11. Zavod za informatičku djelatnost 15.645.000,00 6.555.077,37
12. Provedba dok. prost. uređenja i građenje 40.000,00 21.309,81
13. Gospodarenje imovinom 43.406.731,00 13.733.025,58
UKUPNO RASHODI I IZDACI 834.600.000 324.568.184,77

 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ br. 33/13.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaji o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu