Gradsko je vijeće na 9. sjednici održanoj 15. svibnja 2014. godine prihvatilo Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu.

Prema makroekonomskim projekcijama Vlade Republike Hrvatske danim u Uputama za izradu proračuna za razdoblje 2013.-2015., u 2013. godini se predviđao blagi oporavak ekonomske aktivnosti i realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,8%. Međutim, sagledavajući kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja tijekom godine i obzirom na činjenicu da nije zaustavljen trend negativnih gospodarskih kretanja, projekcije su korigirane naniže.
Prema prvim procjenama Državnog zavoda za statistiku, u 2013. godini je BDP realno manji za 1,0% u odnosu na 2012. godinu.

Nastavak nepovoljnih makroekonomskih kretanja odražava se i na financijske pokazatelje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave pa tako i na ostvarenje Proračuna Grada Rijeke. Kretanje BDP-a i ostalih makroekonomskih pokazatelja kroz razdoblje trajanja ekonomske krize od 2009. do danas, odražava se na ostvarenje poreznih prihoda kao vrijednosno najznačajnijih prihoda Grada i to na prihode od poreza i prireza na dohodak zbog pada broja zaposlenih i smanjenja realnih plaća te na prihode od poreza na promet nekretnina zbog smanjene potražnje i prometa na tržištu nekretnina. Smanjenje potražnje i prometa na tržištu nekretnina odnosno višegodišnji uzastopni pad aktivnosti u građevinarstvu također se nepovoljno odražava na ostvarenje planiranih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (kapitalnih prihoda).
Od 2012. godine primjetan je pozitivan pomak u ostvarenju prihoda od poreza na dohodak što je nastavljeno i u 2013. godini, a na što su utjecale mjere Ministarstva financija na jačanju financijske discipline te zakonske promjene vezano za porez na dohodak.

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 694.834.675 kuna ili 86,7% godišnjeg plana.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 729.527.404 kuna ili 91,0% godišnjeg plana.
Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren manjak prihoda u iznosu 34.692.729 kuna.

Kao što je uvodno rečeno, ni u 2013. godini nije došlo do promjene negativnih gospodarskih trendova koji se odražavaju na pad prihoda proračuna te su se stoga pojedine vrste prihoda ostvarile u iznosima manjim od očekivanih što je rezultiralo navedenim ostvarenjem manjka.

Slijedi prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka, prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka te prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave.

Prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka – planirani i ostvareni:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2013. Ostvareno u proračunu za 2013.
A UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

801.680.000

694.834.675

1. Ukupni prihodi

772.534.990

668.514.001

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

29.145.010

26.320.674

B UKUPNI RASHODI I IZDACI

801.680.000

729.527.404

1.

Ukupni rashodi

727.560.600

661.790.684

.. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

74.119.400

67.736.720

C Manjak prihoda tekućeg razdoblja (A-B)

0

-34.692.729

 

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2013. Ostvareno u Proračunu za 2013.
1. PRIHODI POSLOVANJA

700.268.990

642.753.422

Prihodi od poreza

377.243.000

360.924.037

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

38.687.161

26.276.053

Prihodi od imovine

128.716.300

114.722.218

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

136.325.600

128.511.453

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

7.412.300

4.581.769

Kazne, upr. mjere i ostali prihodi

11.884.629

7.737.892

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

72.266.000

25.760.579

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

51.933.000

15.966.778

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

20.333.000

9.793.801

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

29.145.010

26.320.674

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

801.680.000

694.834.675

 

Prikaz planiranih i ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis Planirano u Proračunu za 2013. Ostvareno u Proračunu za 2013.
1. RASHODI POSLOVANJA

646.985.967

607.069.536

Rashodi za zaposlene

191.263.080

189.111.982

Materijalni rashodi

243.446.403

228.019.180

Financijski rashodi

28.045.560

26.719.578

Subvencije

30.287.100

29.963.773

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

5.065.500

4.311.831

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

34.708.000

33.042.795

Ostali rashodi

114.170.324

95.900.396

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

80.574.633

54.721.148

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

10.537.400

6.284.526

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42.414.400

29.214.950

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

27.622.833

19.221.672

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

74.119.400

67.736.720

UKUPNI RASHODI I IZDACI

801.680.000

729.527.404

 

Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjel gradske uprave Planirano u Proračunu za 2013. Ostvareno u Proračunu za 2013. Udio u ostvarenom za 2013.
1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljiištem

13.126.600

7.079.177

0,97

2. Komunalni sustav

248.109.670

213.724.654

29,30

3. Poduzetništvo

8.477.000

6.222.446

0,85

4. Odgoj i školstvo

85.626.588

84.400.937

11,57

5. Zdravstvo i socijalna skrb

48.579.000

44.807.106

6,14

6. Kultura

88.467.790

79.873.368

10,95

7. Sport i tehnička kultura

91.755.490

88.024.019

12,07

8. Financije

106.602.000

106.369.946

14,58

9. Samouprava i uprava

38.087.000

35.933.588

4,92

10. Ured Grada

15.763.450

14.584.509

2

11. Zavod za informatičku djelatnost

15.140.000

13.239.885

1,81

12. Provedba dokumenata prostornog
uređenja i građenje

70.000

54.838

0,01

13. Gospodarenje imovine

41.875.412

35.212.932

4,83

UKUPNO RASHODI I IZDACI

801.680.000

729.527.404

100

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke br. 7/14.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu