Gradsko je vijeće na 5. sjednici održanoj 7. studenoga 2013. usvojilo prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu. Time je  Proračun za 2013. godinu smanjen za 32,92 milijuna kuna odnosno za 3,9% u odnosu na početni proračun te proračun sada iznosi 801,68 milijuna kuna.

Ukupni prihodi i primici proračuna smanjuju se za iznos od 32.920.000 kuna ili za 3,9% u odnosu na početni plan.
Novi plan prihoda i primitaka proračuna za 2013. godinu napravljen je temeljem dosadašnjeg ostvarenja prihoda i primitaka i procjene njihova ostvarenja do kraja proračunske godine te su Rebalansom smanjenji prihodi poslovanja za 12.163.010 kuna, smanjenji su prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 13.199.000 kuna te su smanjenji primici od financijske imovine i zaduživanja za 7.557.990 kuna što u konačnici rezultira ukupnim smanjenjem prihoda i primitaka proračuna za 32.920.000 kuna u odnosu na početni proračun za 2013. godinu.

Rebalansom za 2013. godinu smanjeni su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 32.920.000 kuna ili za 3,9% i iznose 801.680.000 kuna te su uravnoteženi s prihodima proračuna.
Smanjenje ukupnih rashoda i izdataka rezultat je smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 43.281.260 kuna, dok su rashodi poslovanja povećani za 5.638.360 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova su povećavni za 4.722.900 kuna u odnosu na početni plan.

Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2013. godinu:

R.br. Opis Proračun za 2013. I. REBALANS 2013.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. Ukupni prihodi 797.897.000 772.534.990
2. Ukupni rashodi 763.559.800 725.916.900
Razlika prihoda i rashoda 34.337.200 46.618.090
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
3. Primici od financijske imovine i zaduživanja 36.703.000 29.145.010
4. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 71.040.200 75.763.100
Neto zaduživanje/financiranje -34.337.200 -46.618.090
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 834.600.000 801.680.000
UKUPNI RASHODI I IZDACI 834.600.000 801.680.000

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka – Prve Izmjene i dopune za 2013. godinu:

R.br. Opis Proračun za 2013. I. Rebalans 2013.
1. PRIHODI POSLOVANJA 712.432.000 700.268.990
Prihodi od poreza 371.658.000 377.243.000
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države 44.440.338 38.687.161
Prihodi od imovine 132.628.000 128.716.300
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 138.832.200 136.325.600
Prihodi od prodaje proizvoda i
robe te pruženih usluga i prihodi
od donacija
5.804.700 7.412.300
Kazne, upravne mjere i ostali
prihodi
19.068.762 11.884.629
2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 85.465.000 72.266.000
Prihodi od prodaje neproizvedene imovine 64.549.000 51.933.000
Prihodi od prodaje proizvedene imovine 20.916.000 20.333.000
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 36.703.000 29.145.010
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI 834.600.000 801.680.000

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka – Prve Izmjene i dopune za 2013. godinu:

R.br. Opis Proračun za 2013. I. Rebalans 2013.
1. RASHODI POSLOVANJA 639.171.707 644.810.067
Rashodi za zaposlene 192.112.950 192.503.890
Materijalni rashodi 226.359.238 238.406.512
Financijski rashodi 27.447.469 28.020.460
Subvencije 30.351.300 30.287.100
Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države 4.218.000 5.042.500
Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 37.493.000 34.726.000
Ostali rashodi 121.189.750 115.823.605
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 124.388.093 81.106.833
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 25.800.000 10.791.000
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 65.629.950 42.594.250
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 32.958.143 27.721.583
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 71.040.200 75.763.100
UKUPNI RASHODI I IZDACI 834.600.000 801.680.000

 

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu objavljene su u Službenim novinama PGŽ br. 40/13.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grad Rijeke za 2013. godinu