PITANJE: Na koji se način dodjeljuju stanovi u najam u vlasništvu Grada Rijeke?

Stanovi u vlasništvu Grada Rijeke dodjeljuju se u najam po postupku i na način utvrđen i propisan Odlukom o davanju stanova u najam («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 12/11, 15/11 i 54/12). Prema navedenoj Odluci, dodjela stanova obavlja se temeljem redoslijeda utvrđenog Listom prioriteta za davanje stanova u najam. Lista se utvrđuje  po osnovu sljedećih uvjeta i mjerila:

 • duljine prebivanja na području grada Rijeke,
 • godina radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj,
 • sudjelovanja u Domovinskom ratu,
 • broja članova obiteljskog domaćinstva,
 • djece na redovnom školovanju,
 • zdravstvenog stanja,
 • socijalnog stanja i
 • godina života.

Lista prioriteta za davanje stanova u najam koja je trenutno važeća, utvrđena je za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2021. godine i na snazi je četiri godine.

Postupak u svrhu utvrđivanja nove Liste za davanje stanova u najam ili drugačijeg načina stambenog zbrinjavanja osoba koje su zainteresirane za najam gradskog stana trenutno nije definiran, no bit će proveden do isteka važeće Liste, na web stranicama Grada Rijeke  www.rijeka.hr.

Ukoliko se građanin ne nalazi na Listi, Grad Rijeka pored Liste nije u mogućnosti rješavati stambeno pitanje, a s obzirom na broj građana koji čekaju na dodjelu stana, a nalaze se na Listi prioriteta. To je dakle, jedini način na koji možemo stambeno zbrinuti građane te su postavljeni jasni kriteriji na temelju kojih je napravljen redoslijed na Listi.

PITANJE: Informacija o ukupnom broju službenika i dužnosnika (bez namještenika) zaposlenih u Gradu Rijeci (stanje s 31.12.2018.)

U Gradu Rijeci ukupan broj službenika i dužnosnika (bez namještenika) na 31.12.2018. godine bio 482.

PITANJE: Popis nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke slobodnih za zakup te popis nekretnina koje su trenutno u zakupu.

Grad Rijeka je kroz svoje opće akte regulirao dostupnost, odnosno javnost prikupljenih podataka, prvenstveno objavama svih podataka na svojim web stranicama. Uvid u navedene podatke omogućen je putem web stranice Grada Rijeke www.rijeka.hr, na sljedećim poveznicama:

Poslovni prostori u zakupu – https://e-usluge3.rijeka.hr/apex/f?p=150:1:

Slobodni poslovni prostori – https://e-usluge3.rijeka.hr/apex/f?p=150:7:

U odnosu na prodaju nekretnina, prvenstveno stanova, nije moguće dati podatak o prodaji stanova prije nego se provedu neke prethodne radnje. One uključuju iskaz interesa od strane najmoprimaca za kupnju, kao i ocjenu opravdanosti za prodaju stanova i poslovnih prostora koji su slobodni (prazni), a procjenjuje sa da je neisplativo ulagati u njih zbog visine troškova nužnih za privođenje namjeni. Slijedi procjena tržišne vrijednosti nekretnina od strane ovlaštenih procjenitelja, pa ocjena procjembenih elaborata na Procjembenom povjerenstvu. Tek po ishođenju suglasnosti Povjerenstva, nekretnine se mogu oglasiti na prodaju. Obavijest o prodaji objavljuje se u dnevnom tisku (Novi list), a cjeloviti tekst natječaja, s podacima i tlocrtima nekretnina koje se izlažu prodaji, objavljuje se na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr, sukladno odredbama članka 10. stavak 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).

PITANJE: Na koji način se mogu ostvariti prava iz Socijalnog programa Grada Rijeke?

Prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Rijeka za socijalno ugrožene građane, uvjeti i način njihova ostvarivanja i postupak za ostvarivanje tih prava, propisani su u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Građanima grada Rijeke koji se nalaze u teškim životnim okolnostima, odnosno onima koji zbog, primjerice, bolesti, dugotrajne nezaposlenosti i sl. prijeti siromaštvo i socijalna isključenost, Grad Rijeka pomaže kroz razne oblike pomoći. Tako su dostupni pravo na pomoć u podmirenju troškova stanovanja i obroka u pučkoj kuhinji, dio troškova stanovanja, prehrane, pojedinih zdravstvenih i socijalnih usluga kada su nužne, te usluge javnoga gradskog prijevoza. Najmlađima se omogućuje boravak u jaslicama ili vrtićima, a malo starijoj djeci produženi/cjelodnevni boravak u školi te školske knjige i pribor. Umirovljenicima i starijim osobama bez osobnog prihoda dodatno se pomaže i mjesečnom novčanom potporom, a pomaže se i pri rođenju ili smrti člana obitelji. 2017. godine Grad Rijeka izmijenio je Odluku o socijalnoj skrbi. Novom je Odlukom proširio socijalna prava određenim skupinama građana. U te skupine ubrajaju se, između ostalih, korisnici prava na doplatak za pomoć i njegu, prava na osobnu invalidninu, korisnici prava na socijalnu uslugu rane intervencije i korisnici prava naknade do zaposlenja.

Ukoliko građani pripadaju jednoj od navedenih skupina, mogu ostvariti pravo iz gradskog Socijalnog programa na naknadu za troškove stanovanja. To pravo obuhvaća naknadu za troškove najamnine, naknadu za troškove isporučene toplinske energije, naknadu za troškove isporuke plina i naknadu za troškove komunalnih usluga.

Ukoliko djeca pripadaju nekoj od gore navedenih skupina (odnosno koriste pravo na doplatak za pomoć i njegu, pravo na osobnu invalidninu, na uslugu rane intervencije), može se ostvariti i u potpunosti subvencionirano pravo iz gradskog Socijalnog programa na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima kao i pravo na pomoć za podmirenje troškova marende i prehrane u produženom boravku učenika osnovnih škola.

Korisnici doplatka za pomoć i njegu i korisnici prava na osobnu invalidninu, ako su redoviti studenti ili učenici srednjih škola, mogu koristiti i pravo gradskog Socijalnog programa na jednokratnu novčanu pomoć za kupnju udžbenika.

Za sve informacije vezane uz mogućnosti ostvarivanja oblika pomoći koje Grad Rijeka osigurava, građani se mogu javiti na Šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, Rijeka, radnim danom od 8.30 do 15.30 sati. Također, sve informacije vezane uz mogućnosti korištenja prava iz Socijalnog programa objavljene su na web stranici Grada Rijeke, na sljedećoj poveznici: https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/obitelj-i-drustvena-skrb/socijalna-skrb/

PITANJE: Koji su uvjeti za stipendiranje učenika srednjih škola ili studenata s područja Grada Rijeke?

Grad Rijeka od svog osnutka sustavno ulaže u obrazovanje mladih, studenata i učenika s prebivalištem na području grada Rijeke. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju darovitih učenika i studenata, učenika i studenata koji primaju stipendije prema socijalnom kriteriju te studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Time Grad Rijeka potvrđuje ostvarenje jednog od svojih prioriteta – ulaganje u znanje mladih. Grad Rijeka već 24 godine dodjeljuje stipendije i to učenicima i studentima s područja grada Rijeke temeljem odluka o stipendiranju kojima se utvrđuju uvjeti i kriteriji za stjecanje prava za dodjelu stipendija, postupak za dodjelu stipendija te prava i obveze korisnika stipendija. Stipendije Grada Rijeke dodjeljuju se na temelju javnog natječaja objavljenog na početku akademske godine na mrežnim stranicama Grada.

Grad Rijeka dodjeljuje sljedeće stipendije:

 • Stipendije za darovite učenike srednjih škola i studenata

Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija boduju se prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima, mišljenju profesora-mentora i rezultatima psihologijskog testiranja.

 • Stipendije za studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja

Stipendiraju se redoviti studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, temeljem podataka prikupljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ureda državne uprave i potreba u ustanovama Grada.

 • Stipendije za učenike srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima

Grad Rijeka nastoji omogućiti učenicima i studentima koji dolaze iz obitelji slabijeg socijalnog statusa da završe svoje formalno obrazovanje, srednju školu ili studij te na taj način ostvare osnovne preduvjete za uspješan ulazak na tržište rada.

Osim navedenih programa, Grad Rijeka se od 2010. godine uključuje u akciju „Solidarnost za Vukovar“ i temeljem Sporazuma o stipendiranju studenata grada Vukovara izdvaja sredstva za stipendiranje deset studenata s prebivalištem na području grada Vukovara.

STIPENDIRANJE DAROVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA

Stipendije za darovite učenike 3. i 4. razreda srednjih škola i za studente Grad Rijeka dodjeljuje od svog osnutka, odnosno od 1993. godine. Temeljni kriterij za izbor korisnika stipendije je darovitost. Protekle 24 godine isplaćeno je 3207 godišnje stipendije darovitim učenicima i studentima.

Stipendije se dodjeljuju temeljem javnog natječaja koji se raspisuje svake godine u listopadu. Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na mrežnim stranicama Grada Rijeke. Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija Grada Rijeke boduju se prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima, mišljenju profesora-mentora i rezultatima psihologijskog testiranja. Prijavu na natječaj pristupnik obavezno ispunjava u elektroničkom obliku na predviđenom obrascu (on-line pristupnica) koji se nalazi na web stranicama Grada.

Nakon odluke o dodjeli stipendije s učenikom, odnosno studentom, sklapa se ugovor o stipendiranju, za cijelo razdoblje obrazovanja u okviru stupnja za koji je stipendiran pod uvjetom da tijekom tog razdoblja ispunjava sve propisane uvjete. Stipendisti su izvrsni učenici i studenti te većina ostvaruje pravo korištenja stipendije tijekom cijelog obrazovnog ciklusa.

Detalji oko dodjele stipendija propisani su Odlukom o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata, a čiji su sastavni dio Kriteriji za izbor korisnika stipendije Grada Rijeke.

STIPENDIRANJE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENATA PREMA SOCIJALNIM KRITERIJIMA

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednje škole i redoviti studenti koji ispunjavaju uvjete državljanstva, prebivališta, korištenja prava iz socijalne skrbi te određenog uspjeha u svom školovanju.

Stipendisti će ostvarivati pravo na stipendiju tijekom punih 12 mjeseci.

Sve navedene uvjete i pravo na dodatne bodove pristupnik će morati dokazati odgovarajućom dokumentacijom koja će biti detaljno opisana u natječaju koji se objavljuje u listopadu na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na mrežnim stranicama Grada Rijeke. Potrebni obrasci bit će dostupni u pisarnici Grada Rijeke i na mrežnim stranicama.

STIPENDIRANJE STUDENATA KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA

Grad Rijeka dodjeljuje stipendije za studente s prebivalištem na području grada Rijeke koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.

Deficitarna zanimanja definiraju temeljem podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i potreba u ustanovama Grada Rijeke.

Detalji oko dodjele stipendija i kriteriji propisani su Odlukom o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke.

Sa studentom/icom se sklapa ugovor o stipendiranju za cijelo razdoblje visokog obrazovanja, pod uvjetom da tijekom tog razdoblja stipendist ispunjava sve tražene uvjete.

Natječaj za dodjelu stipendija se objavljuje na oglasnoj ploči Grada, Titov trg 3 i na mrežnim stranicama Grada Rijeke u mjesecu listopadu, a potrebni obrasci bit će dostupni u pisarnici Grada Rijeke i na ovim mrežnim stranicama.

Također, sve informacije mogu se dobiti na web stranicama Grada Rijeke, na sljedećoj poveznici:

 

PITANJE: Gdje se mogu dobiti podaci vezani uz prostorno plansku dokumentaciju grada Rijeke i koji su dokumenti trenutno važeći?

Uvid i dodatno tumačenje u važeću prostorno-plansku dokumentaciju za područje grada Rijeke građani mogu dobiti u prostorijama Grada Rijeke – Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, Titov trg 3, 5. kat.

U Gradu Rijeci važeći su sljedeći dokumenti prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja grada Rijeke (PPU), donesen 2003. godine te usklađen s Uredbom o ZOP-u 2005. godine (SN PGŽ 31/03 i 26/05), kao temeljni dokument prostornog uređenja za izradu Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (GUP) koji je donesen 2007. godine (SN PGŽ 07/07) u svrhu organizacije, korištenja i namjene prostora te kao mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora Grada Rijeke, a kao temelj za prostorno i urbanističko planiranje tj. donošenje Urbanističkih planova uređenja (UPU) i Detaljnih planova uređenja (DPU).

Više informacija dostupno je na web stranici Grada Rijeke: https://www.rijeka.hr/teme-za-gradane/stanovanje-i-gradnja/urbanisticko-planiranje-2/prostorni-planovi/