PITANJE:
Zahtjev za pristup informaciji koji se tiče darivanja nekretnina pravnim osobama Crkve na području Vaših jedinica lokalnih samouprave te izdvajanja za Crkvu iz lokalnih proračuna.

ODGOVOR:

Temeljem Vašega zahtjeva kojim ste zatražili informacije koliko je novca pravnim osobama Katoličke crkve u Hrvatskoj dano iz proračuna Grada Rijeke 2005., 2006., 2007., 2009. i 2013. godine te koliko je nekretnina Grad Rijeka darovao pravnim osobama Katoličke crkve od 1990. godine do danas, u nastavku dostavljamo sljedeću informaciju.
Donacije vjerskim zajednicama – Ured Grada
2005. god. 65.930 kn
Za obilježavanje Dana bolesnika, Marijini dani na Trsatu i sl.
2006. god. 77.509 kn
Donacije u novcu i naravi isplaćene su vjerskim zajednicama kako slijedi:
Župa Sv. Terezije od Dj.Isusa – sufinancirani su troškovi posjeta i brige o bolesnima i starijim osobama župa Donja Vežica i uređenje crkve i okoliša povodom župnog blagdana, Riječka nadbiskupija – izrada CD-a zbora Cantores sancti viti, te obilježavanje 50 godina umjetničkog rada, kao i troškovi organizacije „Svećenički dan“, Franjevački samostan – proslava Gospe Trsatske i Trsatskih Marijanskih dana, Župa uznesenja Blažene Djevice Marije – organizacija susreta svih crkvenih zborova na području Riječkog dekanata, Salezijanski samostan – sufinanciranje troškova  susreta mladih u Splitu, sufinanciranje izložbe portreta Sv.Oca u Državnom arhivu Rijeka, sufinanciranje međunarodne akcije “Betlehemsko svjetlo mira”, Bogoslovno sjemenište Rijeka – sufinanciranje troškova tiskanja Zbornika Franje Emanuela Hoška “Tkivo kulture”
2007. god. 52.650 kn
Isplaćene su donacije kako slijedi:
Družbi sestara Presvetog srca Isusova  za sufinanciranje filma o životu i djelu Majke Marije Krucifikse Kozulić, Franjevačkom samostanu Trsat za sufinanciranje organizacije proslave 470. godišnjice smrti Petra Kružića, Župi Svete Terezije od Djeteta Isusa za sufinanciranje troškova sudjelovanja Duo Aledory na festivalu duhovne glazbe Marijafest, Župi sv. Ćirila i Metoda Sušak za sufinanciranje troškova organizacije katehetske dvorane, Riječkoj nadbiskupiji za zbor Cantores sancti Viti za sufinanciranje izrada haljina za nastup za Sveti Vid,  Kapucinskoj crkvi za sufinanciranje rada zbora u sklopu crkve Gospe Lurdske,  Župi Svetog Ivana Krstitelja za sufinanciranje proslave blagdana svete Cecilije, Župi Svete Terezije od Djeteta Isusa za sufinanciranje troškova proslave zaštitnice župe, kao i različite karititativne djelatnosti udruga u povodu obilježavanja vjerskih blagdana.
2009. god. 39.002 kn
Isplaćene su sljedeće donacije:
Župa Sv. Jurja mučenika – sudjelovanje na festivalu duhovne glazbe Krapinafest 2009., Župa Sv.Josipa –  susret zborova salezijanskih župa u Splitu, Župa Sv. Mihovila Arhanđela -organizacija izložbe Jaslice svijeta, Župa Sv. Ante – organizacija susreta zborova katoličke mladeži, Riječka nadbiskupija – proslava blagdana Sv.Vida, Katedrala Sv. Vida – orguljaški koncert u Katedrali Sv.Vida, organizacija izložbe Florealni motivi iz Katedrale Sv. Vida, Družba sestara milosrdnica – sudjelovanje na manifestaciji kulturno ljeto Kumanova, te Međunarodnom festivalu Dietet e naimit, Tetovo, Franjevački samostan Trsat –  proslava 800. obljetnice Franjevačkog reda, proslava zaštitnice župe Sv. Terezije od Djeteta Isusa.
2013. god. 6.300 kn
Isplaćene su sljedeće donacije:
Župa Sv. Ćirila i Metoda – sufinanciranje proslave patrona župe Sušak, Kapucinski samostan Gospe Lurdske – 100. obljetnica Riječkih novina, te Župa Sv. Jurja mučenika -sudjelovanje na festivalu duhovne glazbe Uskrsfest 2013.

Što se tiče gospodarenja građevinskim zemljištem koje se provodi u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, od osnutka Grada Rijeke 1993. godine, niti Katoličkoj crkvi, niti ijednoj drugoj vjerskoj zajednici građevinsko zemljište za izgradnju vjerskih građevina i/ili realizaciju bilo kojeg drugog programa nije dodijeljeno darovanjem.
Tijekom posljednja dva desetljeća Katoličkoj crkvi prodana su zemljišta za izgradnju: župne crkve Svetog križa na Srdočima (proširenje postojeće stare crkvice) i župne crkve Sv. Ivana Krstitelja s centrom Caritasa Riječke nadbiskupije na Škurinjama. Obje su građevine izgrađene, a u tijeku su pregovori oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu predviđenom  za izgradnju župne crkve Svete Ane na Gornjoj Vežici. Također, projekt izgradnje Aule Ivana Pavla II koji je inicirao i realizirao Franjevački samostan na Trsatu u dijelu samostanskog kompleksa, Grad Rijeka je podržao, ali otkupom zemljišta u vlasništvu franjevaca na Trsatu i Dragi. Radi se o građevinskom zemljištu površine 35.044 m2 u K.o. Trsat-Sušak i K.o. Pašac, za koje je Ugovorom iz 03/2007. Grad Rijeka platio 584.019,00 EUR tj. 4.319.210,36 HRK ili 123,25 kune/m2 . Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb  financirao je programe koje provode ustanove čiji je osnivač crkva ili vjerske zajednice. Tako je u 2013. godini sufinancirao slijedeće  programe:

 • Opremanje  hospicija  u iznosu od 1.000.000,00 kuna (osnivač ustanove je Riječka nadbiskupija  (2013 godine)
 • Sufinanciran je i program Ureda za obitelj riječke nadbiskupije sa 15.000 kuna
 • Dom Sveta Ana, za žene žrtve nasilja sufinanciran je s 25.000 kuna
 • Franjevački svjetovni red mjesno bratstvo Trsat (prihvatilište za beskućnike Ruže sv Franje) financiran je s 100.000 kuna
 • Riječka nadbiskupija sufinancirana je za dan bolesnika (sponzorstvo, trošak održavanja tribina, slanja pozivnica i sl.) sa 10.000 kuna.

Ured za obitelj riječke nadbiskupije (tečajevi za brak) sufinanciran je:

 • 2009. godine s 18.000 kuna,
 • 2008. godine s 10.000 kuna,
 • 2007. godine s 20.000 kuna,
 • 2006. godine s 20.000 kuna,
 • 2005. godine s 10.000 kuna

Prihvatilište Ruže sv Franje (uređenje prihvatilišta i smještaj) sufinancirano je:

 • 2009. godine s 80.000 kuna,
 • 2008. godine s 60.000 kuna,
 • 2007. godine s 45.000 kuna (kada je i osnovano)

Dom sv Ana (smještaj za žene žrtve nasilja) sufinanciran je:

 • 2009. godine s 55.000 kuna ,
 • 2008.  godine s 55.000,
 • 2007. godine s 55.000 kuna,
 • 2006. godine s  50 000 kuna,
 • 2005. godine s 50.000 kuna.

 

PITANJE:
Zahtjev za pristup informacijama o Bilanci te sklopljenim ugovorima Grada Rijeke.

ODGOVOR:

Vezano uz dio Vašega upita o Bilanci, sve zatražene podatke možete pronaći na stranicama Grada Rijeke i materijalima sa posljednje sjednice Gradskog vijeća Grada Rijeke koja je održana 18. prosinca 2014. godine, pod točkom 17., gdje se nalazi Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji poslovanja za 2013. godinu. Što se tiče dijela Vašega upita o sklopljenim ugovorima, Odjel za financije, Služba za planiranje i evidentiranje javnih nabava vodi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, sukladno čl. 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). Registar sadrži sve ugovore i okvirne sporazume sklopljene u postupcima javne nabave propisane Zakonom, odnosno u postupcima koji su objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne.
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma objavljuje se na internetskim stranicama Grada Rijeke, odnosno na Profilu Grada Rijeke, i ažurira se najmanje dva puta godišnje. Također, sukladno zahtjevu Ministarstva pravosuđa, a u svrhu provođenja mjere br. 69  iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012. godine, na internetskim stranicama Grada Rijeke, pod rubrikom „Financije“ objavljen je Pregled sklopljenih ugovora u 2013. godini (izuzev ugovora o javnoj nabavi koji se vode u Registru ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma).

 

PITANJE:
Statistički podaci o radu Službeničkog suda grada Rijeke za petogodišnje razdoblje od 2009.-2013., razvrstano po godinama: Koliki broj zahtjeva za teške povrede službene dužnosti je sud zaprimio (protiv koliko službenika i namještenika), koliki broj prijavljenih je tijekom postupka bio udaljen iz službe, na koji način su postupci okončani (oslobađanje, obustava, kažnjavanje,…), za kažnjene koje su im kazne (po vrstama) izrečene, koliki broj upravnih sporova (od koga: tužitelja ili prijavljenog) je pokrenut protiv izvršnih odluka o teškim povredama i kako su okončani? Koliko žalbi na rješenja o suspenziji je sud zaprimio i kako ih je riješio? Koliko žalbi na rješenja o lakim povredama je sud zaprimio i kako ih je riješio?

ODGOVOR:

Temeljem Vašega zahtjeva kojim ste tražili podatke o radu Službeničkog suda Grada Rijeke za petogodišnje razdoblje od 2009.-2013., dostavljamo Vam sljedeću informaciju.

 1. U izvještajnom razdoblju sud je zaprimio dva zahtjeva za tešku povredu službene dužnosti protiv dva službenika. Jedan postupak okončan je odlukom kojim je službenik protiv kojeg je pokrenut postupak bio oslobođen odgovornosti. Drugi postupak je još uvijek u tijeku pred sudom. Shodno navedenom, protiv odluka Službeničkog suda nije pokrenut niti jedan upravni spor.
 2. Sud nije zaprimio niti jednu žalbu na rješenje o suspenziji (budući istih nije ni bilo).
 3. Sud nije zaprimio niti jednu žalbu na rješenje o lakim povredama službene dužnosti.
   

PITANJE:
Koliko je novca vaša jedinica lokalne samouprave predvidjela za asistente u nastavi za djecu s posebnim potrebama za škole na vašem području, odnosno za škole čiji ste vi osnivači.

ODGOVOR:
Projekt „Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenika s teškoćama“ u gradu Rijeci provodi se od školske 2009./2010. godine i njime se osiguravaju pomoćnici u nastavi za učenike s teškoćama u redovnim razrednim odjeljenjima. Cilj rada pomoćnika u nastavi je izjednačavanje mogućnosti učenika i osiguravanje njemu primjerenog oblika odgoja i obrazovanja s tendencijom osamostaljivanja učenika u školskoj sredini.

Grad Rijeka, unatoč nepostojanju zakonske obaveze, već godinama, u suradnji s Centrom inkluzivne potpore “IDEM”, koji ima suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za njegovo provođenje,  financira Projekt “Pomoćnici u nastavi – podrška integraciji učenicima s teškoćama”.

U samom početku provedbe projekta, u našim osnovnim školama podršku učenicima s teškoćama pružalo je 6 pomoćnika u nastavi. Iz godine u godinu se u redovni sustav školovanja integrira sve veći broj učenika s teškoćama te smo u protekloj godini osigurali sredstva za rad 34  pomoćnika. Od početka pokretanja projekta uloženo je ukupno 3.200.000,00 kuna.

U tekućoj godini, u Proračunu Grada Rijeke za ovu namjenu je osigurano 991.000,00 kuna za učenike s višestrukim teškoćama koji su integrirani u redovni sustav.

Pored navedenog iznosa, Grad Rijeka je prijavio projekt RInkluzija – Riječki model podrške učenicima s teškoćama  na natječajza dodjelu bespovratnih sredstava „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ iz Operativnog programa – Razvoj ljudskih potencijala 2007.- 2013., a kojim potražuje sredstva za osiguranje pomoćnika za 48 učenika s teškoćama. Tijekom srpnja i kolovoza, u tri faze,  provedena je evaluacija i provjera niza aspekata svih prijavljenih projekata na Natječaj. U ovom trenutku u tijeku je završni postupak evaluacije koji se vezuje uz analizu prihvatljivosti prijavljenih troškova putem projekta, a krajnji rok za dostavu pojašnjenja od strane prijavitelja koji su došli do ove faze je 4. rujna, nakon čega će se znati konačni rezultati Natječaja. Grad Rijeka je svojim projektom RInkluzija uspješno prošao sve dosadašnje faze provjere.

 

PITANJE:
Broj zaposlenih osoba u upravnim tijelima Vašeg grada na dan 31.12.2012.- Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ugovor o djelu, ostali oblici zapošljavanja (koji)? Broj zaposlenih osoba u upravnim tijelima Vašeg grada na dan 31.12.2013. – Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme, radni odnos na određeno vrijeme, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ugovor o djelu, ostali oblici zapošljavanja (koji)?

ODGOVOR:

Na dan 31.12.2012. godine ukupno je bilo zaposleno 458 službenika i namještenika, od čega 440 na neodređeno vrijeme (stalni radni odnos), 16 na određeno 16  (15 na određeno i 1 vježbenik na određeno) i 2 dužnosnika (gradonačelnik i zamjenik). Na isti dan, na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa nalazile su se 34 osobe. Što se tiče ugovora o djelu, tijekom cijele 2012. godine, sklopljeni su sa 23 osobe, a na dan 31.12.2012. godine,  temeljem ugovora o djelu, radile su samo 2 osobe.
Na dan 31.12.2013. godine, ukupno je bilo zaposleno 466 službenika i namještenika, od čega 447 na neodređeno vrijeme (stalni radni odnos), 16 na određeno i 3 dužnosnika (gradonačelnik i zamjenici). Na isti dan, na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa nalazile su se 53 osobe. Što se tiče ugovora o djelu, tijekom cijele 2013. godine, sklopljeni su sa 36 osoba, a na dan 31.12.2013. godine, temeljem ugovora o djelu, radile su samo 3 osobe.