Pomoć zajednice građanima koji se suočavaju s teškom materijalnom oskudicom ili drugim izazovnim životnim okolnostima kao što su teža bolest, invaliditet i slično.

Socijalna skrb je organizirana djelatnost od javnog interesa za Republiku Hrvatsku čiji je cilj pružanje pomoći socijalno ugroženim osobama, kao i osobama u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima u svrhu unapređenja kvalitete njihova života, poticanja promjenaosnaživanja za samostalno zadovoljavanje osnovnih životnih potreba te njihova aktivnog uključivanja u zajednicu. Obuhvaća poslove prevencije, pomoći i podrške pojedincu, obitelji i skupinama.

Zakonske obveze Grada Rijeke vezane uz socijalnu skrb

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22 i 119/22), Grad Rijeka dužan je osigurati ostvarivanje prava na podmirenje dijelatroškova (do 30%) stanovanja osobama koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu, sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i za pružanje usluga smještaja u prihvatilišta ili prenoćišta za beskućnike, zbrinjavanje osoba koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu u socijalne stanove, te subvencije u plaćanju pojedinih socijalnih i drugih usluga sukladno svojim općim aktima i Zakonu. U kriznim situacijama, kada obitelj s maloljetnom djecom ostane bez doma i nije sama u mogućnosti osigurati smještaj, Grad je dužan obitelji osigurati smještaj u socijalnom stanu ili na drugi način.   

Nadalje, Grad može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego što je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi, na način propisan gradskim općim aktom, ako u svom proračunu ima za to osigurana sredstva.

Uz to, dužan je osigurati sredstva za rad ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač. Također, Grad je dužan organizirati rad za opće dobro bez naknade za radno sposobne i djelomično radno sposobne korisnike zajamčene minimalne naknade, te snositi troškove za provedbu rada za opće dobro i zaštite na radu.