Napuštene životinje smještaju se u sklonište za životinje, a pomoć pruža i niz udruga koje se bave zaštitom životinja.

Ako u provedbi nadzora komunalni redar zaključi da se životinja nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom ili da životinju posjednik drži u neprimjerenim uvjetima ili je opasna za okolinu, dužan je odmah o tome obavijestiti veterinarskog inspektora koji će odlučiti o privremenom oduzimanju životinje te poduzimanju drugih mjera za koje je ovlašten.

Ako na ulici nađu izgubljenu životinju, građani se trebaju obratiti komunalnom redaru i po mogućnosti je zadržati. Komunalni redar poziva ovlaštenu službu koja zbrinjava životinju i na osnovu identifikacijskih oznaka (markica, mikročip) pokušava pronaći vlasnika.

Ako životinja nema nikakvu identifikacijsku oznaku smješta se u Sklonište za životinje Lič, Veterinarske stanice Rijeka. U skloništu je pod veterinarskim nadzorom sve do udomljavanja. Po dolasku u sklonište životinje se smještaju u karantenu. Nakon isteka karantene životinje se oglašavaju na web-stranici i na facebook stranici skloništa s ciljem udomljavanja.

Grad Rijeka apelira na udruge za zaštitu životinja i građane, bez obzira na prebivalište, da ako mogu i imaju uvjeta udome napuštene životinje iz Skloništa.

Potencijalni udomitelji mogu se prijaviti na recepciji Klinike za male životinje pri Veterinarskoj stanici Rijeka ili na telefon 345-033, gdje će dobiti sve potrebne informacije o vremenu i načinu eventualnog preuzimanja životinja iz Skloništa za životinje.

Udruge koje se bave zaštitom životinja

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života pruža financijsku potporu udrugama koje skrbe o životinjama, u koje se građani mogu volonterski uključiti, ako vole životinje i žele im pomoći. Poznato je da pomažući nekome, pomažemo i sebi samima.

Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka “MIJAU” dugi niz godina provodi projekt sterilizacije slobodnoživućih mačaka. Cilj je sprečavanje nekontroliranog razmnožavanja mačaka, zaraznih bolesti kod mačaka i širenja određenih zaraznih bolesti na čovjeka.

Društvo za zaštitu životinja Rijeka provodi sterilizaciju napuštenih životinja, posreduju pri udomljavanju životinja, organiziraju predavanja i dijele edukativne materijale, organiziraju humanitarne akcije i organiziraju društveno korisni rad. Također skrbe o životinjama u neregistriranim skloništima.