Prema Odluci o komunalnom redu, u naseljenim područjima grada Rijeke nije dozvoljeno držati životinje – kopitare (konji, magarci, mazge i mule), papkare (goveda, ovce, koze i svinje) i perad (kokoši, pure, guske, patke i druga domaća perad i pernata divljač)

Zabrana držanja životinja odnosi se i na druge životinje koje se prema propisima o veterinarstvu i zaštiti životinja smatraju domaćim životinjama.

Na područjima grada Rijeke koja nisu obuhvaćena ovom odredbom, mogu se držati životinje, ako njihovo držanje ispunjava sanitarno-higijenske uvjete.

Nadležni Upravni odjel može u povodu prijave ili po službenoj dužnosti zabraniti držanje životinja na područjima gdje je to dopušteno ili ako se time nanosi nepotrebna smetnja okolnim stanarima ili narušava izgled naselja. Ako se životinje drže u zabranjenoj zoni komunalni redar će izdati rješenje o uklanjanju s rokom izvršenja.