Deklaracija UN-a

Republika Hrvatska je 2008. godine na Općoj skupštini UN-a iskazala potporu Deklaraciji o ljudskim pravima, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu.

Ova Deklaracija potvrđuje načelo nediskriminacije koje zahtjeva da se ljudska prava primjenjuju podjednako prema svakom ljudskom biću bez obzira na seksualnu orijentaciju ili rodni identitet, a posebno se osuđuje upotreba smrtne kazne i mučenja sa osnove seksualne orijentacije ili rodnog identiteta i uskraćivanje zdravstvene skrbi.

Članak 11. Deklaracije zahtjeva od država da poduzmu sve potrebne mjere, posebno zakonodavne i administrativne, kako bi osigurali da seksualna orijentacija ili rodni identitet ne mogu biti pod nikakvim okolnostima osnova za izricanje kaznenih sankcija, a posebno smaknuća, uhićenja i pritvaranja.

Preporuke povjerenika za ljudska prava, Vijeće Europe

Vijeće Europe objavilo je 2011. godine Izvješće “Diskiminacija na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Europi” u kojem se nalaze preporuke povjerenika za ljudska prava za vlasti država članica Vijeća Europe u cilju sprječavanja i otklanjanja homofobije, transfobije i diskriminacije na osnovi seksualne orijentacije i rodnog identiteta.