Programi i projekti usmjereni usvajanju zdravih životnih stilova, s ciljem zdravijeg i kvalitetnijeg života.

Programi prevencije rizičnog ponašanja kod djece i mladih

Zdrava prehrana

Poticanje fizičke aktivnosti

Oralna higijena kod djece

Časopisi

  1. Narodni zdravstveni list
  2. Medicina Fluminensis
  3. AMHA

Programi prevencije kardiovaskularnih bolesti