U okviru ovoga programa zaštite zdravlja Grad Rijeka pruža financijsku potporu ustanovama i udrugama koje provode programe zdravstvenog odgoja za pojedine skupine stanovnika kao što su trudnice, dojilje i mladi, skupine koje izdaju časopise za stručnu ili širu javnost te potiču građane na ponašanja korisna za zdravlje.