Grad Rijeka je 2009. godine izradio strateške i konfliktne karte buke cestovnog i pružnog prometa za grad Rijeku.

Strateška karta buke je temeljna karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke. Iz navedenog razloga izrađuju se strateške karte buke koje obuhvaćaju samo jedan određeni glavni izvor buke.

Konfliktna karta buke je razlikovna karta buke koja se izrađuje na temelju izrađene strateške karte buke, a iz koje je vidljiva razlika između postojećeg i/ili predviđenog stanja emisije buke i dopuštenih razina buke.

Nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje zaštita od buke provodi Komunalno redarstvo.