U sklopu cjelovitog upravljanja okolišem na području grada Rijeke, problematika buke okoliša od sredine devedesetih godine je smatrana kao jedan od bitnih utjecaja na životni okoliš građana. Tijekom 1997. godine je izrađena stručna podloga za izradu GUP-a grada Rijeke, gdje su identificirani i sistematizirani stacionarni izvori buke, objekti za ugostiteljstvo i zabavu i sportski objekti te je provedena analiza njihova utjecaja.

Uz provedenu nadopunu spomenutog projekta koja je provedena 2004. godine, do početka 2008. godine  Grad Rijeka osigurao je još i izradu Karte buke prometa državne ceste D-8 kroz naselje Draga (izrađivač: TIM d.o.o. Rijeka, studeni 2007.).

Po provedenom postupku javne nabave, u veljači 2008. s tvrtkom DARH 2 d.o.o. za graditeljstvo i akustiku, Ljubičin prolaz 3, Samobor, sklopljen je ugovor za izradu strateške i konfliktne karte buke za cestovni promet grada Rijeke, a tijekom srpnja 2008., s istom tvrtkom je sklopljen ugovor o izradi strateške i konfliktne karte buke za pružni promet grada Rijeke.

Strateška karta buke jest temeljna karta buke namijenjena cjelovitom ocjenjivanju izloženosti stanovništva buci od različitih izvora buke. Iz navedenog razloga izrađuju se strateške karte buke koje obuhvaćaju samo jedan određeni glavni izvor buke. Konfliktna karta buke jest razlikovna karta buke koja se izrađuje na temelju izrađene strateške karte buke, a iz koje je vidljiva razlika između postojećeg i/ili predviđenog stanja imisije buke i dopuštenih razina buke.

U ovom projektu, u izradi strateških i konfliktnih karata buke za cestovni i pružni promet primijenjena je metodologija propisana:

 • Zakonom o zaštiti od buke (NN 20/03)
 • Pravilnikom o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova (NN 05/07)
 • Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
 • Smjernicama 2002/49 Europskog parlamenta i Vijeća u svezi ocjenjivanja i upravljanja bukom, i
 • Preporukama Europske komisije 2003/613/EC od 2003–08-05 za revidirane privremene računalne metode za proračun buke, industrijskih postrojenja, zračni, cestovni i pružni promet i njima povezanim podacima o emisiji buke.Sukladno odredbama Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova, u ovom projektu obrađeno je stanje u 2007. godini.Karte buke izrađene su računalnim metodama proračuna emisije i širenja zvuka/buke emitiranih od poznatih izvora buke u geografskom prostoru poznatih karakteristika.Akustičkim modeliranjem obuhvaćeno je osim administrativnog područja grada i dodatno područje – 2km uz administrativnu granicu odnosno površina od oko 111 km2. Karte buke obuhvaćaju utjecaj više od 80 glavnih prometnica ukupne dužine oko 171 km i svih željezničkih pruga. Za potrebe projekta provedeno je brojanje prometa na 28 glavnih cestovnih križanja. Analiziran je utjecaj buke na 30 bolničkih objekata, 14 domova zdravlja, 37 školskih objekata i 20 dječjih vrtića. Kod određivanja prijedloga prioritetnih područja akcijskog planiranja kao zona izloženosti buci razmatran je svaki objekt na čijoj adresi ima prijavljeno prebivalište makar jedan stanovnik

Rezultati projekta predstavljeni su kroz 2 odvojena elaborata:

 • Elaborat o izrađenoj strateškoj i konfliktnoj karti buke cestovnog prometa za područje Grada Rijeke, DARH 2 oznaka elaborata 2007-KB-015,
 • Elaborat o izrađenoj strateškoj i konfliktnoj karti buke pružnog prometa za područje Grada Rijeke, DARH 2 oznaka elaborata 2008-KB-016.

U okviru projekta izrađene su:

 • strateška karta buke cestovnog prometa za dan, noć i dan-večer-noć,
 • konfliktna karta buke cestovnog prometa za dan i noć,
 • strateška karta buke pružnog prometa za dan, noć i dan-večer-noć  i
 • konfliktna karta buke pružnog prometa za dan i noć.

Pored navedenih prikaza projekt sadrži:
analize izloženosti stanovništva i stanova određenim razinama buke cestovnog odnosnog pružnog prometa, uključivo analize izloženosti stanovnika koji žive u stanovima sa “tihom fasadom” (fasada zgrade koja je izložena razini buke Lden, mjerenoj na visini 4,0 m iznad tla i 2 m ispred fasade, koja je za više od 20 dB niža nego na fasadi s najvišom vrijednošću Lden i koja ne prekoračuje razinu Lden=55 dB(A)), analize izloženosti buci škola, bolnica i drugih zgrada čija namjena je posebno osjetljiva na buku, analize smetnje uzrokovane bukom cestovnog odnosnog pružnog prometa , kao i referentna područja akcijskog planiranja zaštite od buke.

Vezani sadržaji: