Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem daje Informaciju o izradi stručnih podloga za izradu akcijskog plana i nacrtu prijedloga akcijskog plana za naseljeno područje „grad Rijeka“ za 3. krug ocjenjivanja i izvještavanja o upravljanju bukom okoliša

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem na temelju odredbi članka 7.  stavci  6. i 7. Zakona o zaštiti od buke (“Narodne novine” broj 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16, 114/18), članka 27. i 27.a 3. Pravilnika o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09 i 60/16), članaka 163 i 165. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i članka 4. stavak 2 i članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) te članku 11. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) daje Informaciju o izradi stručnih podloga za izradu akcijskog plana i nacrtu prijedloga akcijskog plana za naseljeno područje „grad Rijeka“ za 3. krug ocjenjivanja i izvještavanja o upravljanju bukom okoliša.

Termini informiranja i savjetovanja javnosti biti će naknadno objavljeni.