Riječki je gradonačelnik Vojko Obersnel Gradskom vijeću na usvajanje uputio prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu u visini 1.210.161.834 kuna. Usvojen je i zaključak o pomoći umirovljenicima s najnižim mirovinama, kojima će povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana, Grad Rijeka podijeliti poklon-bonove  za nabavu namirnica u vrijednosti od 300,00 kuna.

Radi održavanja socijalne distance, javni gradonačelnikov kolegij, koji se uobičajeno održava u nazočnosti pročelnika odjela gradske uprave i predstavnika medija, održan je elektroničkim putem, a o donesenim je zaključcima govorio samo gradonačelnik u nazočnosti predstavnika medija.     

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu iznosi 1.210.161.834 kuna

Predstavljajući proračun Grada Rijeke za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu gradonačelnik Vojko Obersnel je naglasio kako je proračun složen temeljem Smjernica za izradu Državnog proračuna RH i projekcija za 2022. i 2023., u kojima su dane projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem trogodišnjem razdoblju. Nakon snažnog pada BDP-a u 2020. godini od 8,0%, u predstojećem razdoblju očekuje se postupni oporavak ekonomske aktivnosti pa se tako u 2021. godini se predviđa rast BDP-a od 5,0%, u 2022. od 3,4% i u 2023. godini od 3,1%, što je gradonačelnik ocijenio prilično optimističnim. Gradonačelnik je naglasio kako se pandemija bolesti COVID-19 u velikoj mjeri odrazila na Proračun Grada Rijeke za 2020. godinu. Premda se prema dostupnim makroekonomskim projekcijama, u predstojećem razdoblju se očekuje postupan oporavak, proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu planirani su s oprezom s obzirom na prisutnu neizvjesnost u pogledu daljeg razvoja situacije s pandemijom.

U sastavljanju Proračuna i ove godine participirali su građani kroz tri postojeća modela participativnog budžetiranja: Male komunalne akcije, Riječki program lokalnog partnerstva i Proračunska online igra Proračun(ajme).

Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2021. godinu iznosi 1.210.161.834 kuna, a ukupni rashodi i izdaci 1.180.200.000 kuna. Rashodi su povećani za 33,8 mil. kuna odnosno za 2,9% u odnosu na iznos proračuna za 2020. godinu (I. rebalans). Projekcija ukupnih rashoda i izdataka za 2022. godinu iznosi 1.028.500.000 kuna, a projekcija za 2023. iznosi 893.300.000 kuna. Gradonačelnik je naglasio kako ne znači da će se  tako i realizirati jer je ovakva projekcija uvjetovana činjenicom da će se završiti velike investicije koje se financiraju iz EU fondova, a još nije započela nova financijska perspektiva EU za naredno razdoblje pa se Grad nije mogao prijavljivati na natječaje jer ih još nema.

“Veći ukupni prihodi od planiranih rashoda planirani su temeljem Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Grada Rijeke. U 2021. godini je planirano pokriće manjka u iznosu od 33.085.000 kuna, u 2022. godini u iznosu od 31.300.000 kuna te u projekciji za 2023. godinu u iznosu od 29.900.000 kuna, čime bi se manjak u potpunosti nadoknadio jer je prethodnih godina taj manjak smanjen za preko 100 milijuna”, kazao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je istaknuo kako ono što bitno utječe na proračun su porezne reforme Vlade RH, odnosno propisi vezani za prihode od poreza i prireza na dohodak, koji se ponovno mijenjaju od 1. siječnja 2021. godine. “Vlada se hvali postignutim poreznima rasterećenjima građana i poduzetnika, ali to radi na račun drugih. Posljednjim izmjenama Zakona o porezu na dohodak snižavaju se stope poreza na dohodak: s 24% na 20%, s 36% na 30% i s 12% na 10%. Smanjenje poreznih stopa će utjecati na smanjenje prihoda lokalnih jedinica pa se zbog toga mijenja i Zakon o njihovu financiranju, kojim se povećava udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak: udio gradova i općina se povećava s 60 na 74 posto, županija sa 17 na 20 posto, dok se udio za decentralizirane funkcije ne mijenja i ostaje ukupno 6 posto. Izmjenom Zakona o financiranju kojom se povećava udio lokalnih jedinica u raspodjeli prihoda od poreza na dohodak kompenzira se samo negativan učinak posljednjih izmjena Zakona o porezu na dohodak. Izmjene Zakona o porezu na dohodak kojima  je uvedeno porezno rasterećenje plaća mladih osoba do 30 godina starosti, uvedene 2020. godine, svoj učinak pokazat će u 2021. godini prilikom podnošenja godišnjih prijava poreza na dohodak za 2020. godinu. Predviđamo da će Grad po toj osnovi na godišnjoj razini izgubiti oko 20 mil. kuna prihoda od poreza i prireza na dohodak što neće biti kompenzirano ni na koji način. Snižavanjem stopa poreza na dohodak najviše će pak profitirati oni koji imaju najveću plaću“, kazao je gradonačelnik.

Proračunom se planiraju velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada Grada od kojih su neki pred završetkom, a neki u početnim fazama: Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine, projekt Povežimo se baštinom, projekt Interpretacijski centar prirodne baštine, projekt Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, Tehnološko – edukacijski i poduzetnički inkubator „Proizvodni park Torpedo“, Poslovna zona Bodulovo, izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga i drugi.

Neće se smanjiti subvencije privatnim dječjim vrtićima

Gradonačelnik Vojko Obersnel osvrnuo se na priču o subvencioni­ranju dječjih vrtića drugih osnivača naglasivši kako se u sljedećoj godini neće se smanjiti subvencije privatnim vrtićima. „Pooštrit ćemo analizu funkcioniranja dječjih vrtića. Teško mi je razumjeti da neki vrtići imaju tisuću kuna veću cijenu od gradskoga vrtića. Kako su pojedini vrtići došli do cijene od 3.400 kuna. To je teško objašnjivo. Nije korektno očekivati da će se takvi iznosi financirati. Treba izjednačiti subvencije, ali na način da one budu na iznosima subvencija za gradske vrtiće“, poručio je Obersnel.

Prijedlog proračuna upućen je na Gradsko vijeće, a na upit novinara što će se dogoditi ako Gradsko vijeće ne usvoji proračun, gradonačelnik je kazao kako bi morao ponuditi još jednom proračun na usvajanje, a ako ni tada ne bi bio usvojen, Vijeće bi bilo raspušteno. To bi bilo besmisleno jer bi usvojilo financiranje projekata i funkcioniranje Grada, a ne bi bilo novih izbora, budući da će Vijeće ionako biti raspušteno uoči predstojećih lokalnih izbora, vjerojatno u ožujku 2021.

Poklon-bonovi za umirovljenike i starije osobe bez prihoda grada Rijeke za božićne i novogodišnje blagdane

Kako bi se pomoglo umirovljenicima s najnižim mirovinama, a povodom predstojećih božićnih i novogodišnjih blagdana, Grad Rijeka će i ove godine podijeliti poklon-bonove umirovljenicima za nabavu namirnica. Navedeno će pravo ostvariti oko 750 umirovljenika koji u 2020. godini ostvaruju pravo na novčanu pomoć za umirovljenike Grada Rijeke, te oko 130 osoba starijih od 65 godina koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć za osobe bez prihoda. Poklon bonovi u vrijednosti od 300,00 kuna bit će poslani na kućnu adresu, a moći će se iskoristiti u trgovinama tvrtke “Plodine” d.d. Rijeka u razdoblju od 15. prosinca 2020. godine do 24. siječnja godine. Ukupno potrebna sredstva u iznosu od 300.000,00 osigurat će se u financijskom planu Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb za 2021. godinu.

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada na upravljanje Komunalnom društvu Čistoća d.o.o.

Temeljem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira nabavku ukupno 19.322 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u Rijeci. Riječ je o nabavi 9661 spremnika za papir, 9661 spremnika za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu. Spremnici su zapremnine 120, 240, 360 i 1100 litara. Prethodno je bila dogovorena i isporuka 4000 spremnika za kompost, ali su na prijedlog Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost oni naknadno izostavljeni. Nabava se sufinancira iz Kohezijskog fonda s 85% ukupno prihvatljivih troškova Projekta dok preostali dio od 15% sufinancira jedinica lokalne samouprave. Ukupna vrijednost nabavke iznosi 8.305.943,98 kuna od čega Grad Rijeka osigurava 1.245.876,60 kuna. Gradonačelnik je kazao kako je u početkom godine Fond isporučio 1016 spremnika od 1100 L u plavoj boji za prikupljanje papira i 1016 spremnika od 1100 L u žutoj boji za prikupljanje plastike, metala i višeslojne ambalaže. Spremnici su skladišteni na lokaciji Mihačeva draga i Viševac i predani Komunalnom društvu Čistoća d.o.o. na čuvanje. Svi spremnici su dobili inventarne brojeve, a Grad Rijeka je za isporučene spremnike uplatio svoj dio sufinanciranja u iznosu od 15% odnosno 397.680,18 kuna.  S obzirom na to da uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada te usluge povezane sa javnom uslugom obavlja Komunalno društvo Čistoća d.o.o. Grad Rijeka će predmetne spremnike predati na upravljanje Komunalnom društvu Čistoća d.o.o. sa svrhom odvojenog prikupljanja otpada. Kako je kazao gradonačelnik preostalo je za isporučiti još 17.290 spremnika za koje se isporuka od strane Fonda očekuje u 2021. godini, zbog čega kasni i realizacija projekta.

Nacrt prijedloga odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica

Područje obuhvata Plana Rujevica

Što se Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica tiče, riječ je o vrijednom gradskom području od osobite važnosti za grad u cjelini, na koje se nadovezuju još dva velika gradska projekta: Sekundarno gradsko središte Rujevica i Sportsko područje Rujevica. Sjevernu cjelinu područje obuhvata Plan čini većinski neizgrađeno područje koje se sada koristi za smještaj privremenih korisnika i namjena (betonara, reciklažno dvorište i sl.) dok južna cjelina obuhvaća površinu koja je uglavnom izgrađena, primarno nastambama dominantno romske populacije.

GUP je za područje Plana propisao obvezu provedbe urbanističko-arhitektonskog natječaja kako bi se ishodilo kvalitetno rješenje prostornog uređenja područja. Stoga je Grad Rijeka, krajem kolovoza 2010.g., raspisao javni, državni, opći, anketni i, u jednom stupnju, anonimni natječaj za izradu urbanističko-arhitektonskog rješenja Stambenog područja Rujevica. Prvonagrađeno rješenje urbanističko-arhitektonskog natječaja stručna je osnova za izradu ovog Plana.

Kako je naglasio gradonačelnik, područje Rujevice izuzetno je zanimljivo radi veličine prostora obuhvata, značajnog kapaciteta višestambene gradnje te transformacijskog učinka koji će gradnjom stambenog područja zahvatiti prostor Rujevice.

Prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambenog područja Rujevica prosljeđuje se na javnu raspravu, koja će se održati od 24. studenog, narednih mjesec dana, a gradonačelnik je pozvao sve zainteresirane da se uključe u e-konzultacije.

Konačni prijedlog Akcijskog plana upravljanja bukom okoliša na naseljenom području „Grad Rijeka“ – 3. krug

Gradonačelnik je prihvatio Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnosti i Izvješće o provedenom javnom uvidu u postupku izrade Akcijskog plana te usvojio Akcijski plan upravljanja bukom okoliša na naseljenom području „Grad Rijeka“ – 3. krug te zadužio Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem da sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke Akcijski plan s pripadajućim rezultatima i podacima potrebnim za izvještavanje Europske komisije dostavi Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.  Po usvajanju Akcijskog plana, elaborat Akcijskog plana dostavit će se svim dionicima koji su uz Grad Rijeku uključeni u scenarije i mjere upravljanja bukom po područjima upravljanja bukom definiranim elaboratom Akcijskog plana. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem zadužen je i za praćenje provedbe Akcijskog plana, a  Akcijski plan objavit će se na mrežnoj stranici Grada Rijeke.