Kontrola količine komaraca nameće se kao javnozdravstvena potreba što proizlazi iz njihove brojnosti i učestalosti njihovih uboda.

Suzbijanje komaraca zahtjeva sveobuhvatan i sustavan pristup (ažuriranje baze podataka legla komaraca, provođenje monitoringa komaraca, koordinacija nadležnih institucija u provedbi aktivnosti).

U prevenciji pojave i širenja, ali i suzbijanju komaraca, važnu ulogu ima edukacija stanovništva o njihovoj biologiji kojoj je cilj  poduzimanje adekvatnih sanacijskih postupaka u svom neposrednom okolišu. Iz tog se razloga tiskaju edukativni letci, organiziraju radio i televizijske emisije i tribine.