Grad Rijeka sufinancira obrtnike registrirane za obavljanje djelatnosti dadilja na području grada Rijeke.

Tko može dobiti pomoć?

Pravo na sufinanciranje troškova čuvanja, brige i skrbi o djeci ostvaruje se za djecu u dobi od navršenih šest mjeseci života do tri godine života, pod uvjetom da je obrt registriran i djeluje na području Grada Rijeke, da dijete i roditelj/i s kojim dijete živi u kućanstvu imaju prijavljeno prebivalište ili stalni boravak na području grada Rijeke, da su oba djetetova roditelja zaposlena, te da dijete nakon provedenog upisnog postupka u tekućoj pedagoškoj godini, radi ograničenih smještajnih kapaciteta ili nemogućnosti upisa zbog dobi, nije upisano u nijednu predškolsku ustanovu uvrštenu u Plan mreže dječjih vrtića na području grada Rijeke.

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za dobivanje ove pomoći podnosi obrt u šalter-sali Grada Rijeke, Titov trg 3 (Pisarnica), radnim danom od 8.30 do 15.30 sati ili putem e-pošte na adresu Grad Rijeka, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Korzo 16, 51000 Rijeka.