Branitelji i osobe s invaliditetom ostvaruju prednost na natječajima za zapošljavanje.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja/oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju

Navedeni Zakon obvezuje i upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da prilikom zapošljavanja službenika i namještenika daju prednost nezaposlenom ukoliko ispunjava tražene uvjete iz natječaja, odnosno oglasa i to sljedećim redoslijedom:

 • djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez oba roditelja i djetetu smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
 • HRVI iz Domovinskog rata,
 • članu obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
 • dragovoljcu iz Domovinskog rata,
 • hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba koja ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na natječa/oglas priložiti:

 • sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta,
 • rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo,
 • dokaz da je nezaposlena odnosno dokaz o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se na javni natječaj, odnosno oglas prijavljuje dijete smrtno stradaloga, zatočenoga i nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi,
 • dokaz o tome na koji mu je način prestala služba kod prethodnog poslodavca

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, državna tijela dužna su prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na natječaj ili oglas, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

U slučaju kada dvije ili više osoba ispunjavaju uvjete propisane natječajem ili oglasom, a ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema ovom ili drugom zakonu, poslodavac samostalno donosi odluku o izboru kandidata, uzimajući u obzir potrebe posla, rezultate postignute u postupku ocjenjivanja kandidata, te interes i motivaciju kandidata.

Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata određeno je da su državna tijela obvezna pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dati prednost:

 • djeci osoba poginulih, umrlih ili nestalih,
 • mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata čije je oštećenje organizma,
 • bračnom drugu i roditeljima osoba poginulih, umrlih ili nestalih.