Branitelji i osobe s invaliditetom ostvaruju prednost na natječajima za zapošljavanje.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu i potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja natječaja/oglasa, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).

Osoba koja ima pravo prednosti kod prijma prema posebnom zakonu, dužna je u prijavi na natječaj/oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Propisi kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju

Navedeni Zakon obvezuje i upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da prilikom zapošljavanja službenika i namještenika daju prednost nezaposlenom ukoliko ispunjava tražene uvjete iz natječaja, odnosno oglasa i to sljedećim redoslijedom:

 • djetetu smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja te djetetu hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi
 • hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata
 • članu uže i šire obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 • dragovoljcu iz Domovinskog rata
 • hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata
 • djetetu umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako je korisnik zajamčene minimalne naknade
 • djetetu dragovoljca iz Domovinskog rata, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade
 • djetetu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata sa 100 dana borbenog sektora, ako su roditelj i/ili dijete korisnici naknade za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona ili zajamčene minimalne naknade.

Više informacija o postupku dokazivanja nekog od navedenih statusa saznajte na web stranicama Ministarstva branitelja.

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, državna tijela dužna su prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom dati prednost pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba s invaliditetom dužna je uz prijavu, odnosno ponudu na natječaj ili oglas, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

U slučaju kada dvije ili više osoba ispunjavaju uvjete propisane natječajem ili oglasom, a ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju prema ovom ili drugom zakonu, poslodavac samostalno donosi odluku o izboru kandidata, uzimajući u obzir potrebe posla, rezultate postignute u postupku ocjenjivanja kandidata, te interes i motivaciju kandidata.

Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata određeno je da su državna tijela obvezna pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dati prednost:

 • djeci osoba poginulih, umrlih ili nestalih,
 • mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata čije je oštećenje organizma,
 • bračnom drugu i roditeljima osoba poginulih, umrlih ili nestalih.