Hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Rijeke, strani državljani i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Rijeke te azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području Rijeke s odobrenom međunarodnom zaštitom mogu koristiti pojedina prava iz Odluke o socijalnoj skrbi (naknade troškova i novčane pomoći) ako pripadaju jednoj od sljedećih kategorija građana:

 • korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka (socijalni uvjet),
 • korisnici prava na osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, naknadu do zaposlenja ili na socijalnu uslugu rana intervencija pri Centru za socijalnu skrb Rijeka (socijalni uvjet),
 • samačka ili višečlana kućanstva s prihodima nižim od gradskih cenzusa (uvjet prihoda),
 • jednoroditeljske obitelji/kućanstva (uvjet jednoroditeljstva)
 • umirovljenici s mirovinom nižom od gradskog cenzusa (uvjet mirovinskog prihoda)
 • osobe u dobi od 65 godina naviše bez osobnog prihoda (uvjet starije radno neaktivne osobe)
 • stradalnici rata i članovi njihovih obitelji (posebni uvjet),
 • osobe s dugotrajnim oštećenjem organizma koje usto imaju teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti (uvjet oštećenja organizma),
 • dobrovoljni darivatelji krvi (uvjet darivanja krvi),
 • korisnici dječjeg doplatka (uvjet dječjeg doplatka),
 • udomitelji maloljetnog djeteta bez odgovarajuće roditeljske skrbi (uvjet udomiteljstva).

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći i kako podnijeti zahtjev.