Hrvatski državljani koji imaju prebivalište na području Rijeke, strancima sa stalnim boravkom i dugotrajnim boravištem na području Rijeke, osobe bez državljanstva s privremenim boravkom, stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem na području Rijeke te azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, stranci pod privremenom zaštirom s prebivalištem na području Rijeke s odobrenom međunarodnom zaštitom mogu koristiti pojedina prava iz Odluke o socijalnoj skrbi (naknade troškova i novčane pomoći) ako pripadaju jednoj od sljedećih kategorija građana:

  • korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu,
  • korisnici nacionalne naknade za starije osobe,
  • samačka ili višečlana kućanstva (uključujući jednoroditeljska kućanstva) s prihodima nižim od gradskih cenzusa,
  • stradalnici rata i članovi njihovih obitelji,
  • korisnici prava na osobnu invalidninu,
  • korisnici prava na doplatak za pomoć i njegu,
  • osobe s dugotrajnim oštećenjem organizma koje usto imaju teži ili teški invaliditet – oštećenje funkcionalnih sposobnosti,
  • udomljena djeca,
  • korisnici dječjeg doplatka,
  • žrtve obiteljskog nasilja.

 

Petak, 5. srpanj 2024.

Od 15. srpnja počinje zaprimanje zahtjeva za prava osigurana putem Socijalnog programa Grada Rijeke

Od 15. srpnja do 20. rujna 2024. godine zaprimat će se zahtjevi građana za dobivanje poklon-bona u za školski pribor za učenike osnovnih škola te za podmirenje troškova produženog/cjelodnevnog boravka u osnovnim školama u 2024./2025. Od 16. kolovoza do 20. rujna 2024. godine zaprimat će se zahtjevi za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama,…

Više informacija