Socijalnim je mjerama Grada Rijeke u 2023. godini zaštićeno 6.028 tisuća korisnika, za što je iz gradskog proračuna i gradskih komunalnih i trgovačkih društava te državnog proračuna izdvojeno 3,6 milijuna eura.

Ukupno izdvojena sredstva za socijalnu skrb građana Rijeke, kao i sredstva izdvojena za tu svrhu iz gradskog proračuna viša su za 10 % u odnosu na prethodnu godinu. Također, prosječno izdvojena sredstva po korisniku viša su za cca 18 % u odnosu na prethodnu godinu. Istodobno, evidentiran je za 4 % manji broj korisnika i 7 % manje ostvarenih prava nego u prethodnoj 2022. godini.

Novom Odlukom o socijalnoj skrbi, koja je stupila na snagu početkom 2023. godine, povećani su cenzusi prihoda za kućanstva za 20 do 50%, cenzus mirovine za dodjelu prava na novčanu pomoć za umirovljenike povećan je za 26%, proširen je obuhvat korisnika na osobe koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe kojima je omogućen čitav niz prava, te na djecu i odrasle osobe koje imaju privremeno boravište na području grada zbog smještaja u udomiteljsku obitelj ili u sklonište za žrtve obiteljskog nasilja.

Socijalni program Grada Rijeke 2023 - Struktura korisnika

Struktura korisnika

Istodobno, uvedeno je drugačije definiranje troškova stanovanja (pojedine kategorije građana prethodno su imale pravo na istodobno korištenje više različitih oblika energenata za razne namjene, a izmjenama je to pravo ograničeno na samo jedan energent isključivo za potrebe grijanja), te je došlo do ukidanja pojedinih socijalnih uvjeta za ostvarivanje prava (naknada do zaposlenja, usluga rane intervencije, dobrovoljno darivanje krvi). Uz to, generalno je propisano da gradska socijalna prava ne mogu ostvariti građani koji osim stana ili kuće koju koriste za stanovanje imaju u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan, kuću ili poslovni prostor koji se mogu otuđiti ili iznajmiti.

Također, došlo je do povećanja opsega i visine pojedinih prava (opseg prava na vodne i komunalne usluge za korisnike zajamčene minimalne naknade; novčana pomoć za umirovljenike; novčana pomoć za starije osobe bez osobnog prihoda; novčana pomoć za električnu energiju; novčana pomoć za najamninu stana u vlasništvu fizičke osobe), ali poskupljenja pojedinih usluga (npr. troškovi pojedinih komunalnih usluga, troškovi prehrane u Pučkoj kuhinji; usluga pomoći u kući; prehrana djece u produženom/cjelodnevnom boravku u OŠ) koje se korisnicima osiguravaju i podmiruju iz gradskog proračuna.

Informacija o provedbi mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke u 2023. godini usvojena je na 63. kolegiju gradonačelnika.

94 % korisnika ostvaruje prava koja predstavljaju viši standard socijalne zaštite građana

Među korisnicima, oko 6 % je onih o kojima Grad skrbi sukladno zakonskoj obvezi (korisnici zajamčene minimalne naknade za koje se osigurava prehrana u pučkoj kuhinji i podmiruju troškovi stanovanja u iznosu do 30 % iznosa ostvarene zajamčene minimalne naknade), a ostalih 94 % korisnika ostvaruje prava koja predstavljaju viši standard zaštite građana, po kojoj je Rijeka specifična u Republici Hrvatskoj.

Korisnici socijalne skrbi ostvarili su ukupno 12.627 prava na različite oblike pomoći. U prosjeku, svaki je korisnik, koji može biti cjelokupno kućanstvo ili pojedini član kućanstva, ostvario dva prava.

Korisnicima su dostupna ukupno 23 oblika pomoći/prava temeljem Odluke o socijalnoj skrbi te podmirenje troškova komunalne naknade temeljem gradske Odluke o komunalnoj naknadi.

Najveći dio sredstava izdvaja se za najamninu, pomoć za umirovljenike i pučku kuhinju

Prosječni trošak za realizaciju prava po korisniku kreće se u rasponu od 30,17 eura  za podmirenje korisnikovih godišnjih troškova komunalne naknade do 6.979,07 eura za podmirenje godišnjih troškova smještaja i liječenja korisnika u Psihijatrijskoj bolnici Lopača.

Ipak, najveći se udio sredstava za socijalnu skrb izdvaja za podmirenje godišnjih troškova korisnika za najamninu stana u vlasništvu privatnih osoba (15,96% ukupnog proračuna), mjesečnu novčanu pomoć za umirovljenike (14,67%), te za podmirenje godišnjih troškova usluge prehrane u gradskoj pučkoj kuhinji (10,51% ukupnog proračuna).

Manje od 1% proračuna za socijalnu skrb izdvaja se za podmirenje prava na podmirenje troškova komunalne naknade, podmirenje troškova plina, podmirenje troškova drva, poklon-bon za opremu za novorođenče, novčanu potporu za obrazovanje za učenike srednjih škola i studente, te za podmirenje pogrebnih troškova.

Socijalni program Grada Rijeke 2023 - Zakonska obveza

Zaštita korisnika zajamčene minimalne naknade (zakonska obveza)

Zakonski ustanovljena zaštita korisnika zajamčene minimalne naknade

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, Grad Rijeka prije svega skrbi o građanima koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samaca ili kućanstava koji nemaju dovoljno sredstava za njihovo podmirenje (utvrđuje se na temelju ostvarenih prihoda te na osnovi imovine koja je u vlasništvu članova obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu). Visina zajamčene minimalne naknade ovisi o broju članova kućanstva i strukturi kućanstva. Još jedanput ističemo da je Zakonom o socijalnoj skrbi propisano da jedinice lokalne samouprave skrbe o toj skupini stanovnika, isključivo podmirenjem njihovih troškova stanovanja u visini do 30% iznosa zajamčene minimalne naknade koju primaju i omogućavanjem korištenja pučke kuhinje.

Grad Rijeka omogućuje im ostvarivanje prava na naknadu troškova stanovanja (najamnina/podstanarina, komunalna naknada, troškovi grijanja (električna energija, plin, centralno grijanje), voda i odvodnja i odvoz smeća) i pravo na besplatnu prehranu u pučkoj kuhinji.

Ta je zakonska prava ostvarilo 357 korisnika (73% samačkih i 27% višečlanih kućanstava; ukupno 581 osoba). Ukupno je ostvareno 1.175 prava, odnosno u prosjeku svaki je korisnik ostvario tri prava.

Socijalni program Grada Rijeke 2023 - Nadstandardna socijalna skrb

Nadstandardna socijalna skrb

Viši standard zaštite socijalno ugroženih stanovnika

Korisnicima zajamčene minimalne naknade se na temelju gradske Odluke o socijalnoj skrbi osiguravaju i dodatna socijalna prava koja nisu predviđena prije spomenutim Zakonom o socijalnoj skrbi. Nadalje, pojedina socijalna prava ili oblici pomoći osiguravaju se i drugim kategorijama socijalno ugroženih građana Rijeke.

U 2023. godini dodijeljeno je ukupno 11.452 nadstandardnih prava. Neka od tih prava ostvaruju čitava kućanstva (npr. podmirenje troškova najamnine), a neka pojedini član/ovi kućanstva (npr. podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza).

Najveći broj prava ostvaren je na osnovi uvjeta prihoda (53%), a najmanje prava ostvareno je na osnovi uvjeta žrtve obiteljskog nasilja (0,5%), uvjeta udomiteljstva (0,7%) i uvjeta nacionalne naknade za starije osobe (0,9%) što je razumljivo obzirom da je i inače riječ o malobrojnim skupinama u populaciji.