Na 59. gradonačelnikovom kolegiju utvrđeni su iznosi potpora iz segmenta socijalne skrbi za 2024. godinu, većina kojih proizlazi iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Početkom svake godine, na prijedlog Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života, riječki gradonačelnik utvrđuje visine iznosa za pojedine oblike pomoći. Radi se o određivanju visine iznosa poklon-bona za nabavu opreme za novorođenčad, pomoći za vrtiće i jaslice za roditelje koji primaju doplatak za djecu, visine novčane pomoći za srednjoškolce i studente, novčane pomoći za svakodnevne životne potrebe umirovljenika i starijih osoba bez osobnog prihoda, troškova godišnje karte za osobe starije od 65 godina, poklon-bona za nabavku kućanskog uređaja, naknade troškova podstanarine, nužnog smještaja, električne energije, kao i smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača. Pored tih zaključaka koji proizlaze iz Odluke o socijalnoj skrbi, doneseni su i zaključci koji se tiču ovogodišnje visine iznosa potpore za svu riječku novorođenčad, kao i podmirivanja troškova javnog prijevoza za višestruke dobrovoljne darivatelje krvi.

Podsjetimo, kroz Socijalni program Grada Rijeke u 2023. godine proširen je obuhvat korisnika na osobe koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe te žrtve obiteljskog nasilja, povećani su cenzusi prihoda za kućanstva za 20 do 50%, definiran je cenzus mirovine za dodjelu prava na novčanu pomoć za umirovljenike na 60% iznosa prosječne mjesečne mirovine, a povećan je i opseg prava na pojedine troškove stanovanja (vodne i komunalne usluge) za korisnike zajamčene minimalne naknade. Pojedina socijalna prava iznimno su omogućena djeci i odraslim osobama koje imaju privremeno boravište na području grada zbog smještaja u udomiteljsku obitelj ili u sklonište za žrtve obiteljskog nasilja.

Povećani iznosi potpore za svako novorođeno dijete

Sve visine iznosi pomoći i potpora za koje se svake godine utvrđuje visina iznosa ostale su na razini prethodne godine, osim iznosa jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete. Naime, nakon što su u 2022. godini udvostručeni iznosi potpore za novorođenčad, Grad Rijeka je u 2024. godini ponovno podgao iznose potpore. Novčana potpora za prvo dijete povećana je s 400 eura na 450 eura, za drugo dijete s 530 eura na 600 eura, te za treće i svako slijedeće dijete s 800 eura na 900 eura. Novčana potpora isplatit će se roditelju podnositelju zahtjeva jednokratno na tekući račun, a u tu svrhu u gradskom proračunu osigurano je 390 tisuća eura.

Pravo na potporu ima svaki roditelj, hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području grada Rijeke, stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom na području grada Rijeke te azilant i stranac pod supsidijarnom zaštitom s prebivalištem na području grada Rijeke kojemu je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom, za svako novorođeno dijete.

Utvrđene visine pomoći za obitelji s malom djecom, učenike i studente

Roditelji koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, zadovoljavaju gradski cenzus, uvjet stradalnika rata imaju, pored prava za opremu novorođenog djeteta, i pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta u iznosu od 270 eura. U 2024. godini u proračunu je za oko 40-ak korisnika osigurano 10.000 eura.

Građani koji ostvaruju pravo na doplatak za djecu i u 2024. godini moći će ostvariti 30%-tno umanjenje mjesečne cijenu boravka u jaslicama i vrtićima.

Redoviti učenici srednje škole i studenti koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć ili njegu ili osobnu invalidninu), udomljeni su, odnosno djeca su smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i u ovoj će godini moći ostvariti jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 135 eura. Za isplatu novčane pomoći u proračunu je osigurano 12 tisuća eura.

Novčane pomoći starijim osobama bez prihoda i umirovljenicima s malim mirovinama, uz pomoć za gradski prijevoz

Starijim osobama namijenjene su tri vrste pomoći. Pravo na mjesečnu novčanu pomoć za svakodnevne troškove mogu ostvariti umirovljenici čiji mjesečni iznos mirovine, u koji se uračunava i zaštitni dodatak za tekući mjesec, ne prelazi iznos od 305 eura. Umirovljenik samac ostvaruje pravo na novčanu pomoć u visini razlike iznosa mjesečne mirovine koju primaju i novčanog iznosa od 305 eura, pri čemu ako je ta razlika manja od 40 eura ostvaruje novčanu pomoć u iznosu od 40 eura. Umirovljenik član kućanstva, čije kućanstvo odgovara gradskim cenzusima, ostvaruje pravo na novčanu pomoć u iznosu od 40 eura. U gradskom proračunu za ovaj oblik pomoći osigurano je 500 tisuća eura.

Iznos mjesečne novčane pomoći za osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda iznosi 50 eura. Pravo na novčanu pomoć za svakodnevne životne troškove mogu ostvariti osobe starije od 65 godina bez redovitih osobnih prihoda, odnosno osobe u dobi od 65 i više godina koja ispunjavaju uvjet nacionalne naknade za starije osobe. Za isplatu novčane pomoći u proračunu je osigurano 100 tisuća eura.

Građanima starijima od 65 godina, čiji su mjesečni prihodi niži od 265,45 eura, Grad Rijeka će i u 2024. godini djelomično podmirivati iznos godišnje karte za prijevoz u javnom prometu, na način da će Grad Rijeka sufinancirati 3,98 eura, dok će razliku do 13,27 eura podmirivati građani. Besplatan prijevoz omogućen je osobama starijim od 65 godina koji su ratni ili civilni invalidi rata, udovice ili roditelji umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili ispunjavaju uvjet oštećenja organizma.

Dugogodišnjim darivateljima krvi, odnosno muškarcima sa 40 ili više darivanja te ženama sa 25 ili više darivanja, koji nisu u radnom odnosu ili su stariji od 65 godina, Grad Rijeka omogućava besplatan javni gradski prijevoz od 1. do 4. zone na kojima prijevoz obavlja KD Autotrolej.

Pomoći podstanarima kao jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva

Kroz Socijalni program Grad Rijeka pomaže i podstanarima, kao jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva. Pomoć mogu dobiti podstanari u stanu u vlasništvu privatne osobe: korisnici koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu primaju pomoć čija visina ovisi o broju članova kućanstva – samci, imaju pravo na mjesečnu pomoć od 90 eura, dvočlano kućanstvo od 140 eura, tročlano kućanstvo od 150 eura, četveročlano kućanstvo od 160 eura, a ako kućanstvo ima više od četiri člana iznos se za svakoga člana povećava za 20 eura mjesečno do maksimalnog iznosa od 250 eura. Primatelji doplatka za pomoć i njegu, osobne invalidnine te korisnici koji zadovoljavaju gradski cenzus mogu ostvariti pomoć u visini od 90 eura mjesečno ako su samci, odnosno 140 eura mjesečno u višečlanom kućanstvu.

Zaštićeni najmoprimci te podstanari u stanu u vlasništvu pravne osobe mogu ostvariti pomoć u visini od 50% iznosa najamnine, odnosno najviše do iznosa od 133 eura mjesečno ako primaju zajamčenu minimalnu naknadu, osobnu invalidninu ili doplatak za pomoć i njegu ili ispunjavaju uvjet prihoda.

Korisnicima nužnog smještaja Grad Rijeka će nadoknađivati 50% iznosa naknade za korištenje nužnog smještaja propisane Odlukom o utvrđivanju visine naknade za korištenje nužnog smještaja.

Odlukom o socijalnoj skrbi propisano je pravo na naknade troškova stanovanja, od kojih se zaključak o visini iznosa naknade za troškove električne energije za korisnike koji se griju na električnu energiju donosi na početku svake godine. Pravo na naknadu za troškove električne energije može ostvariti korisnik koji ispunjava pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili uvjet nacionalne naknade za starije osobe, ako je vlasnik stana, najmoprimac koji plaća zaštićenu najamninu ili slobodno ugovorenu najamninu za stan u vlasništvu pravne osobe te korisnik nužnog smještaja Grada Rijeke. Tako samci imaju pravo na mjesečnu pomoć do 20 eura, dvočlano kućanstvo do 30 eura, tročlano kućanstvo do 40 eura, četveročlano kućanstvo do 60 eura, dok se za svakog sljedećeg člana naknada povećava za 10 eura. Iznosi pomoći za osobe koje koriste gradski nužni smještaj dvostruko su viši.

Jednom godišnje samci koji primaju zajamčenu minimalnu naknadu imaju pravo na pomoć za nabavu kućanskog uređaja u visini od 135 eura. U 2024. godini za tu namjenu osigurano je 40 tisuća eura.

Sudjelovanje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača

Gradonačelnik je usvojio zaključak prema kojem se u Psihijatrijsku bolnicu Lopača može na teret Grada smjestiti i liječiti psihijatrijski bolesnik, na temelju nalaza i mišljenja psihijatra, ako ispunjava uvjet pravo na osobnu invalidninu, pravo na doplatak za pomoć i njegu ili zadovoljava gradski cenzus. Samac koji ostvaruje redovite mjesečne prihode (mirovinu ili druge prihode) sudjeluje u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici u visini od 80% mjesečnog prihoda, korisnik koji ima obitelj i s kojom živi u zajedničkom kućanstvu u visini od 40% mjesečnog prihoda, a korisnik koji ima obitelj koja se uzdržava samo od prihoda korisnika u visini od 20% mjesečnog prihoda.

Produženje radnog vremena ugostitelja za vrijeme Međunarodne karnevalske povorke

Na gradonačelnikovom kolegiju donesen je zaključak o produženju radnog vremena ugostitelja na dan održavanja Međunarodne karnevalske povorke 2024. Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane) i “Barovi“ (caffe bar, kušaonica, beach bar, kavana, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet), koji posluju u ulicama, trgovima i područjima užeg centra grada Rijeke mogu s 11. na 12. veljače raditi do 06.00 sati. Ugostiteljski objekti mogu raditi duže pod uvjetom da su u ugostiteljskom objektu provedene mjere za zaštitu od buke noću, odnosno da ugostitelj poštuje propise o zaštiti od buke, zaštita javnog reda i mira, da nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena odnosno da nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena ugostiteljskog objekta.

Usvojeno je izvješće o provedbi Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe klimatskim promjenama – SECAP Grada Rijeke.

Donesen je zaključak o isplati nešto više od 13 tisuća eura za ostvarivanje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci u 2024. godini, što je obveza Grada Rijeke kao jednog od osnivača Zaklade. Tijekom godina, Zaklada se pozicionirala kao vodeća sveučilišna zaklada u Hrvatskoj koja inovativnim i održivim modelima filantropije podupire razvoj društva znanja i pridonosi sinergijskom razvoju akademske i lokalne zajednice u europskom kontekstu.

Usvojen je Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja Grada Rijeke za dodjelu financijskih sredstava udrugama. Godišnji plan sadrži podatke o nadležnom upravnom odjelu, područjima financiranja, nazivu i planiranom vremenu objave javnog natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, okvirnom broju planiranih ugovora za pojedini javni natječaj te, ovisno o vrsti javnog natječaja, i druge podatke.

Donesen je zaključak o privremenom korištenju skloništa osnovne zaštite bez naknade, koje su dane na korištenje za šest udruga i institucija.

Odlukom gradonačelnika, imenovani su članovi školskih odbora kao predstavnici osnivača u osnovnim školama Srdoči, Kantrida, Turnić i Zamet.