Socijalni program Grada Rijeke provodi se od 1993. godine. Ovaj program u skladu sa zakonskim obvezama ali i dodatno, povrh istih, štiti socijalno najugroženije građane koji zbog nepovoljnih osobnih ili društvenih okolnosti nisu u mogućnosti samostalno zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Već dugi niz godina Grad Rijeka je uza svoje građane kojima zbog bolesti, dugotrajne nezaposlenosti i sličnih teških životnih okolnosti prijeti siromaštvo i socijalna isključenost te im je potrebna naša pomoć.

Osim prava na pomoć u podmirenju troškova stanovanja i obroka u pučkoj kuhinji, koji se jamče svim građanima Republike Hrvatske kojima prijeti siromaštvo, u Rijeci su tim građanima, kao i onima izloženima socijalnoj isključenosti (npr. osobe s invaliditetom, starije osobe) dostupna i mnoga druga prava i pomoći.

Podmirujemo dio njihovih troškova stanovanja, prehrane, pojedinih zdravstvenih i socijalnih usluga kada su im nužne, te usluge javnoga gradskog prijevoza. Najmlađima omogućujemo boravak u jaslicama ili vrtićima, a malo starijoj djeci produženi/cjelodnevni boravak u školi te osiguravamo školske knjige i pribor. Umirovljenicima i starijim osobama bez osobnog prihoda dodatno pomažemo i mjesečnom novčanom potporom. Uza svoje smo građane i pri rođenju ili smrti člana obitelji.

Svim tim socijalnim mjerama prije svega nastojimo ublažiti posljedice teških životnih okolnosti, ali i osnažiti građane kako bi se u budućnosti samostalno mogli nositi sa životnim izazovima i pridonositi rastu i razvoju našega grada.

Prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Rijeka za socijalno ugrožene građane, kako ona propisana Zakonom, tako i prava iznad standarda propisanih Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja i postupak za ostvarivanje tih prava propisani su u Odluci o socijalnoj skrbi Grada Rijeke.

Uz to, niz ustanova i udruga u Rijeci pruža različite socijalne usluge, kao i laičku potporu posebno osjetljivim skupinama građana kako bi spriječili socijalnu isključenost tih skupina. Zahvaljujući sufinanciranju iz proračuna Grada Rijeke, veći dio tih usluga i programa besplatan je za korisnike.

 Zakonske osnove Socijalnog programa Grada Rijeke

  • Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22)
  • Odluka o socijalnoj skrbi – neslužbeni pročišćeni tekst
  • Odluka o komunalnoj naknadi – neslužbeni pročišćeni tekst
  • Odluke gradonačelnika – sukladno Odluci o socijalnoj skrbi gradonačelnik početkom svake godine donosi zaključke o visini novčane pomoći za podmirenje troškova zaštićene i slobodno ugovorene najamnine, visini novčanog iznosa pomoći za podmirenje troškova električne energije, subvencioniranju troškova centralnoga grijanja, visini iznosa mjesečne novčane pomoći za umirovljenike, visini iznosa novčane pomoći za starije osobe bez osobnog prihoda, podmirivanju godišnje karte za osobe starije od 65 godina, kriterijima sudjelovanja u podmirenju troškova smještaja i liječenja u Psihijatrijskoj bolnici Lopača, visini iznosa poklon-bona za nabavu opreme novorođenčeta, visine umanjenja mjesečne cijene vrtića za korisnike koji ispunjavaju uvjet doplatka za djecu, dodjeli poklon-bona učenicima osnovne škole za kupnju školskih knjiga, dodjeli novčane pomoći redovitim učenicima srednje škole i studentima te poklon-bona samcima za nabavu kućanskog uređaja.

Izvještaj o provedbi Socijalnog programa Grada Rijeke