Socijalno ugroženim građanima omogućen je najam gradskih stanova te smještaj u objekte tzv. "nužnog smještaja", gdje se korisnicima subvencioniraju i režijski troškovi.

Iznajmljivanje stanova socijalno ugroženim građanima

Stanovi u vlasništvu Grada Rijeke daju se u najam putem Liste prioriteta za davanje stanova u najam.

Polazeći od činjenice da Grad Rijeka raspolaže relativno malim brojem stanova za iznajmljivanje, kod stvaranja Liste prioriteta željelo se dati prvenstvo građanima koji se nalaze u teškim životnim prilikama i nemaju druge mogućnosti za rješavanje stambenog pitanja. Iznimno se, u specifičnim slučajevima, gradski stan može dati u najam izvan Liste prioriteta.

Nužni smještaj Grada Rijeke

Socijalno ugroženim građanima na raspolaganju je 180 stambenih jedinica tzv. nužnog smještaja (jedna ili više prostorija/min. kvadratura 16m2, uz mogućnost korištenja vode i zajedničkoga sanitarnoga čvora) u objektima na trima gradskim lokacijama u kojima istodobno može stanovati nešto više od 400 osoba. Građanima se u pravilu nužni smještaj dodjeljuje na dvije godine, a ako uredno podmiruju troškove stanovanja i pridržavaju se kućnog reda, dodjeljuje im se i na dulje razdoblje. Grad Rijeka osigurava sredstva za tekuće održavanje objekata nužnog smještaja, što podrazumijeva i sitne popravke.

Ovaj je oblik socijalne skrbi namijenjen isključivo građanima Rijeke s hrvatskim državljanstvom, uz uvjet da su korisnici određenih oblika državne socijalne skrbi pri Centru za socijalnu skrb Rijeka (pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, doplatak za pomoć i njegu ili osobnu invalidninu) te da nemaju stan u najmu ili stan/kuću u (su)vlasništvu na području RH, te da ne koriste stan u vlasništvu Grada Rijeke bez valjane pravne osnove ili da nisu otkupili stan nad kojim postoji stanarsko pravo i prodali ga trećoj osobi. U objekte nužnog smještaja smještavaju se i građani koji, prema nalazu sanitarne inspekcije, žive u nehigijenskim stambenim prostorima te beskućnici ako to dopušta njihova dob i zdravstveno stanje.

Korisnici imaju mogućnost prijave prebivališta na adresi stambene jedinice u koju su smješteni, što je nužno za ostvarivanje brojnih drugih državnih i gradskih socijalnih prava.

Način i uvjeti davanja na korištenje nužnog smještaja u vlasništvu Grada Rijeke propisani su Odlukom o davanju nužnih smještaja na korištenje (Službene novine PGŽ 48/09).

Pomoći za korisnike nužnog smještaja

Za korisnike nužnog smještaja Grad Rijeka u potpunosti podmiruje usluge odvoza kućnog smeća i troškove komunalne naknade te troškove korištenja vode (do 5 kubičnih metara mjesečno po članu kućanstva) i odvodnje otpadnih voda (do 5 kubičnih metara mjesečno po članu kućanstva), kao i 50% troškova najamnine. Pruža im se i pomoć za podmirenje troškova električne energije u iznosima ovisno o broju članova kućanstva.

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici nekog od oblika pomoći i kako podnijeti zahtjev.