Socijalno ugroženim građanima omogućen je najam gradskih stanova te smještaj u objekte tzv. "nužnog smještaja", gdje se korisnicima subvencioniraju i režijski troškovi.

Iznajmljivanje stanova socijalno ugroženim građanima

Stanovi u vlasništvu Grada Rijeke daju se u najam putem Liste prioriteta za davanje stanova u najam.

Polazeći od činjenice da Grad Rijeka raspolaže relativno malim brojem stanova za iznajmljivanje, kod stvaranja Liste prioriteta željelo se dati prvenstvo građanima koji se nalaze u teškim životnim prilikama i nemaju druge mogućnosti za rješavanje stambenog pitanja. Iznimno se, u specifičnim slučajevima, gradski stan može dati u najam izvan Liste prioriteta.

Nužni smještaj Grada Rijeke

Socijalno ugroženim građanima na raspolaganju je 180 stambenih jedinica tzv. nužnog smještaja (jedna ili više prostorija/min. kvadratura 16m2, uz mogućnost korištenja vode i zajedničkoga sanitarnoga čvora) u objektima na trima gradskim lokacijama u kojima istodobno može stanovati oko 400 osoba. Grad Rijeka osigurava sredstva za tekuće održavanje objekata nužnog smještaja, što podrazumijeva i sitne popravke.

Ovaj je oblik socijalne skrbi namijenjen građanima Rijeke s hrvatskim državljanstvom, strancima, osobama bez državljanstva, azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom kojima je međunarodna zaštita odobrena posebnim propisom, uz uvjet da su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu pri Hrvatskom zavodu za socijalni rad, Područni ured Rijeka, te da nemaju stan u najmu ili stan/kuću u (su)vlasništvu na području RH, da ne koriste stan u vlasništvu Grada Rijeke bez valjane pravne osnove ili da nisu otkupili stan nad kojim postoji stanarsko pravo i prodali ga trećoj osobi. U objekte nužnog smještaja smještavaju se i beskućnici ako to dopušta njihova dob i zdravstveno stanje. Građanima se u pravilu nužni smještaj dodjeljuje na pet godina.

Korisnici imaju mogućnost prijave prebivališta na adresi stambene jedinice u koju su smješteni, što je nužno za ostvarivanje brojnih drugih državnih i gradskih socijalnih prava.

Uz to, u potpunosti su oslobođeni troškova usluga odvoza kućnog smeća i troškova komunalne naknade, a djelomično i troškova naknade za korištenje nužnog smještaja, te troškova korištenja vode i odvodnje otpadnih voda. Uz to, imaju mogućnost dobiti pomoć za podmirenje troškova električne energije. Više o mogućnosti naknade troškova stanovanja.

Način i uvjeti davanja na korištenje nužnog smještaja u vlasništvu Grada Rijeke propisani su Odlukom o davanju nužnih smještaja na korištenje (Službene novine Grada Rijeke broj 18/19).