Na temelju odredbe članka 18. Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 15/11 i 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/20) i Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke od 11. rujna 2023. godine, objavljuje se

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM RADI UTVRĐIVANJA LISTE PRIORITETA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

I. UVJETI ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU

Pravo na podnošenje zahtjeva za davanje stana u najam ima državljanin Republike Hrvatske koji ima prebivalište na području grada Rijeke ako:

 • on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nemaju u najmu stan u vlasništvu Grada ili stan ili kuću u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja na području Republike Hrvatske,
 • on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu imali u vlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja stan ili kuću u razdoblju od pet godina prije objavljivanja Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam,
 • on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, ne koriste stan u vlasništvu Grada bez valjane pravne osnove,
 • on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu, nisu otkupili stan prema odredbama zakona kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo pa i u slučaju da su isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi,
 • on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu kupili ili nisu u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje,
 • ukupna prosječna mjesečna primanja obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtijeva ostvarena u prethodnoj godini a čine ga sva sredstva ostvarena po osnovu rada, imovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način ne prelaze iznose kako slijedi:

– za samca – 90% posljednjeg objavljenog podatka o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske na dan objavljivanja Javnog poziva;

– za obitelj sa dva i više člana – 50% prosječne isplaćene plaće po članu obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu.

Navedene uvjete trebaju zadovoljiti kumulativno, svi članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za 2022. godinu iznosila je 7.653,00 kn (“Narodne novine” broj 24/2023).

Članom obiteljskog domaćinstva podnositelja zahtjeva smatra se:

 • bračni drug, srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi bračni drugovi, pastorci i posvojenici, posvojitelj i osobe koje je podnositelj zahtjeva prema odredbama posebnog zakona dužan uzdržavati,
 • osoba koja živi s njim u izvanbračnoj zajednici ako se takva zajednica može izjednačiti s bračnom zajednicom (izvanbračni drug),
 • životni partner koji s njim stanuje ako je životno partnerstvo osoba istog spola sklopljeno pred nadležnim tijelom (životni partner),
 • životni partner koji s njim stanuje ako životno partnerstvo osoba istog spola nije sklopljeno pred nadležnim tijelom (neformalni životni partner), ako životna zajednica traje najmanje 3 godine i od početka udovoljava pretpostavkama propisanim za valjanost životnog partnerstva osoba istog spola, pod uvjetom da s podnositeljem zahtjeva odnosno najmoprimcem stanuju.

Stanovanje u obiteljskom domaćinstvu dokazuje se uvjerenjem o prebivalištu (ne starijem od 30 dana) za sve članove obiteljskog domaćinstva koji su navedeni u zahtjevu, izdanim od strane nadležne policijske uprave, na temelju kojeg je moguće nedvojbeno utvrditi da su svi članovi obiteljskog domaćinstva trajno nastanjeni na istoj adresi.

Postojanje bračne zajednice dokazuje se vjenčanim listom (ne starijim od 30 dana).
Postojanje izvanbračne zajednice dokazuje se vlastoručno pisanom izjavom o postojanju izvanbračne zajednice danom pod kaznenom odgovornošću, potpisanom od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog druga i dva svjedoka, s time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika. Postojanje životnog partnerstva osoba istog spola dokazuje se izvatkom iz registra životnog partnerstva ili drugom odgovarajućom javnom ispravom ne starijom od 30 dana. Postojanje neformalnog životnog partnerstva osoba istog spola dokazuje se vlastoručno pisanom izjavom o postojanju neformalnog životnog partnerstva osoba istog spola, danom pod kaznenom odgovornošću, potpisanom od strane podnositelja zahtjeva, životnog partnera i dva svjedoka, s time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika. Srodstvo podnositelja zahtjeva s članom obiteljskog domaćinstva (potomak, pastorak, posvojenik, roditelj ili posvojitelj) dokazuje se rodnim listom za sve članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu.

II. UVJETI I MJERILA ZA UTVRĐIVANJE LISTE PRIORITETA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

1. dužina prebivanja na području grada Rijeke,
2. godine radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj,
3. sudjelovanje u Domovinskom ratu,
4. broj članova obiteljskog domaćinstva,
5. broj maloljetne djece i djece na redovitom školovanju,
6. zdravstveno stanje,
7. socijalno stanje,
8. godine života.

Izvadak iz Odluke o najmu stanova:

Članak 6.

Podnositelju zahtjeva za svaku godinu prebivanja na području grada Rijeke pripada 1 bod.

Godine prebivanja u smislu stavka 1. ovoga članka, dokazuju se uvjerenjem o prebivalištu izdanom od strane Ministarstva unutarnjih poslova odnosno drugom odgovarajućom dokumentacijom izdanom od nadležnog tijela iz koje se na nedvosmislen način može utvrditi prebivanje na području grada Rijeke (npr. potvrda o pohađanju škole u određenom razdoblju, potvrda zdravstvene ustanove i slično).

Članak 7.

Podnositelju zahtjeva za svaku godinu radnog staža ostvarenog u Republici Hrvatskoj pripada 0,5 bodova.

Članak 8.

Podnositelju zahtjeva, ovisno o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu, pripada:

a) najmanje 4 mjeseca u razdoblju od 30. 5. 1991. – 15. 1. 1992. 6 bodova
b) od 4 – 6 mjeseci 3 boda
c) od 6 – 12 mjeseci 3,5 boda
d) od 12 – 24 mjeseci 4,5 boda
e) od 24 – 36 mjeseci 5,5 boda
f) od 36 – 48 mjeseci 6 bodova
g) više od 48 mjeseci 7,5 bodova.

Bodovi navedeni u stavku 1. točki a) i bodovi navedeni u točkama b) – g) ovoga članka međusobno se isključuju.
Sudjelovanje u Domovinskom ratu podrazumijeva oružani otpor agresoru i djelovanje u izravnoj svezi s tim otporom (odlazak u postrojbu, na borbeni položaj i povratak).
Sudjelovanje u Domovinskom ratu dokazuje se potvrdom nadležnog tijela Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 9.

Podnositelju zahtjeva, hrvatskom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata, prema utvrđenom postotku oštećenja organizma, pripada:
a) I – II skupina 12,5 bodova
b) III – VI skupina 10 bodova
c) VII – X skupina 7,5 bodova.
Podnositelju zahtjeva koji je član uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog hrvatskog branitelja pripada 15 bodova.
Status člana uže obitelji iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje se sukladno zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 10.

Prema broju članova obiteljskog domaćinstva podnositelju zahtjeva pripada:
– samac 3 boda

– 2 člana obiteljskog domaćinstva 6 bodova
– 3 člana obiteljskog domaćinstva 9 bodova
– 4 člana obiteljskog domaćinstva 12 bodova
– 5 članova obiteljskog domaćinstva i više 15 bodova

Članak 11.

Za svako maloljetno dijete i za dijete na redovitom školovanju podnositelju zahtjeva pripadaju po 2 boda.
Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, za maloljetno dijete dokazuje se rodnim listom, a za dijete na redovitom školovanju potvrdom škole odnosno visokog učilišta.
Podnositelju zahtjeva, koji kao roditelj ili posvojitelj samostalno brine o djetetu iz stavka 1. ovoga članka pripada 5 bodova po djetetu.
Ispunjavanje uvjeta iz stavka 3. ovoga članka dokazuje se presudom o razvodu braka, izvodom iz matične knjige rođenih za dijete ili drugom odgovarajućom dokumentacijom.

Članak 12.

Podnositelju zahtjeva koji je roditelj ili posvojitelj djeteta kojemu je priznat status roditelja njegovatelja pripada 10 bodova.
Podnositelju zahtjeva koji je roditelj ili posvojitelj djeteta kojemu je priznato pravo na dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u trajanju od najmanje šest mjeseci ili čije dijete ostvaruje pravo na osobnu invalidninu pripada 5 bodova.
Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se rješenjem Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na status roditelja njegovatelja, ovjerenim pečatom izvršnosti.
Ispunjavanje uvjeta iz stavka 2. ovoga članka dokazuje se rješenjem nadležnog tijela o priznavanju prava, potvrdom o zadnjem primitku sredstva od nadležnog tijela ili rješenjem Centra za socijalnu skrb o priznavanju prava na osobnu invalidninu.

Članak 13.

Prema zdravstvenom stanju podnositelja zahtjeva odnosno člana obiteljskog domaćinstva navedenog u zahtjevu, podnositelju zahtjeva pripadaju bodovi, i to:

 • osobama sa utvrđenim stupnjem invaliditeta iznad 50% 10 bodova
 • osobama sa utvrđenim stupnjem invaliditeta do 50% (uključujući i 50%) 5 bodova
 • bolesnicima koji boluju od kroničnih bolesti 5 bodova.

Ispunjavanje uvjeta utvrđenog stupnja invaliditeta dokazuje se rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
Bolovanje od kronične bolesti (prema Listi kroničnih bolesti koja je nalazi u Privitku i čini sastavni dio ove Odluke) utvrđuje Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajućeg liječnika specijaliste.

Članak 14.

Podnositelju zahtjeva koji je korisnik zajamčene minimalne naknade pripadaju 3 boda.
Ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka dokazuje se rješenjem Centra za socijalnu skrb i zadnjom potvrdom o primitku sredstava Centra za socijalnu skrb.

Članak 15.

Podnositelju zahtjeva mlađem od 35 godina pripada 5 bodova.

Članak 16.

Utvrđeni bodovi prema uvjetima i mjerilima iz članka 6. do 15. ove Odluke zbrajaju se te se na osnovu ukupnog broja bodova utvrđuje redoslijed na Listi prioriteta.
Ako dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednaki broj bodova, prednost pri utvrđivanju redoslijeda na Listi prioriteta ima podnositelj zahtjeva koji ostvari veći broj bodova redoslijedom slijedećih kriterija:

1. kriterij prebivanja na području grada Rijeke,
2. bodovi ostvareni na temelju članka 12. ove Odluke,
3. bodovi ostvareni na temelju članka 8. ove Odluke,
4. bodovi ostvareni na temelju članka 11. ove Odluke.“

III. ISPRAVE I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV

1. Domovnica ili osobna iskaznica podnositelja zahtjeva u ovjerenoj preslici ili u neovjerenoj preslici u kom slučaju se prilikom predaje zahtjev obavezno daje na uvid izvornik isprave,
2. uvjerenje o prebivalištu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu (ne starije od 30 dana računajući od dana objave Javnog poziva),
3. izvadak iz matične knjige vjenčanih ili izvadak iz matične knjige rođenih za podnositelja zahtjeva i izvadci iz matične knjige rođenih za članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu (ne stariji od 30 dana računajući od dana objave Javnog poziva),
4. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva o postojanju izvanbračne zajednice, data pod kaznenom odgovornošću, potpisana od strane podnositelja zahtjeva, izvanbračnog druga i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika,
5. izvadak iz registra životnog partnerstva ili iz matice vjenčanih ili druga odgovarajuća javna isprava (ne stariji od 30 dana računajući od dana objave Javnog poziva),
6. vlastoručno pisana izjava o postojanju neformalnog životnog partnerstva osoba istog spola, dana pod kaznenom odgovornošću, potpisana od strane podnositelja zahtjeva, životnog partnera i dva svjedoka, time da svi potpisi na izjavi moraju biti ovjereni od javnog bilježnika, (ne starija od 30 dana računajući do dana objave Javnog poziva),
7. uvjerenje Državne geodetske uprave, Područnog Ureda za katastar Rijeka o posjedovanju/neposjedovanju nekretnina za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu (ne starije od 30 dana računajući do dana objave Javnog poziva),
8. potvrda Zemljišno-knjižnog odjela Općinskog suda u Rijeci izdana temeljem pregleda abecednog imenika da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu kuću ili stan (ne starija od 30 dana računajući od dana objave Javnog poziva),
9. uvjerenje Porezne uprave o ostvarenom dohotku za 2022. godinu za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu,
10. IP OBRAZAC za 2022. godinu koju izdaje i ovjerava poslodavac – za podnositelja zahtjeva i zaposlene članove obiteljskog domaćinstva,
11. uvjerenje ili Evidencijski list za nezaposlene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (za nezaposlenog podnositelja zahtjeva i nezaposlene članove obiteljskog domaćinstva),
12. vlastoručno pisana izjava podnositelja zahtjeva data pod materijalnom i kaznenom odgovornošću i ovjerena kod javnog bilježnika (ne starija od 30 dana računajući od dana objave Javnog poziva):

 • da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne ostvaruju druge prihode osim onih navedenih u IP OBRASCU i Uvjerenju porezne uprave o ostvarenom dohotku za 2022. godinu – ovjerena kod Javnog bilježnika,
 • da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nemaju u vlasništvu ili suvlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja kuću ili stan na području Republike Hrvatske,
 • da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu imali u vlasništvu ili bilo kojem drugom obliku korištenja stan ili kuću u razdoblju od pet godina prije objavljivanja Javnog poziva,
 • da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu ne koriste stan Grada Rijeke bez valjane pravne osnove,
 • da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu otkupili stan prema odredbama zakona kojim se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo i isti otuđili po bilo kojoj pravnoj osnovi, te
 • da podnositelj zahtjeva i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu nisu kupili ili nisu u postupku kupnje stana po Programu društveno poticane stanogradnje,

13. potvrda poslodavca ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu ostvarenom u Republici Hrvatskoj do dana objave Javnog poziva – za podnositelja zahtjeva,
14. potvrda o sudjelovanju i vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva izdana od nadležnog tijela Ministarstva obrane ili Ministarstva unutarnjih poslova iz koje treba biti razvidno razdoblje i duljina sudjelovanja u Domovinskom ratu,
15. pravomoćno rješenje o statusu Hrvatskog ratnog vojnog invalida za podnositelja zahtjeva odnosno dokaz da je podnositelj zahtjeva član uže obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja,
16. potvrda ili uvjerenje škole ili visokog učilišta o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu 2023/2024 (za punoljetnu djecu na redovnom školovanju),
17. važeće uvjerenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad (ili druga odgovarajuća dokumentacija) da se podnositelj zahtjeva kao roditelj/posvojitelj samostalno brine o članovima obiteljskog domaćinstva (djeci/posvojenicima),
18. važeće rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad da je podnositelj zahtjeva roditelj/posvojitelj djeteta kojemu je priznat status roditelja njegovatelja,
19. važeće rješenje nadležnog tijela o priznanju prava roditelju ili posvojitelju djeteta na dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena u trajanju od najmanje šest mjeseci odnosno uvjerenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad da je djetetu priznato pravo na osobnu invalidninu,
20. važeće rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o postotku oštećenja organizma/tjelesnog oštećenja za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu,
21. važeće uvjerenje odgovarajućeg liječnika specijaliste o kroničnim bolestima za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu,
22. važeće rješenje Hrvatskog zavoda za socijalni rad da je podnositelj zahtjeva korisnik zajamčene minimalne naknade i zadnja potvrda o primitku sredstava,
23. izjava podnositelja zahtjeva o davanju suglasnost za obradu osobnih podataka
24. za slučaj odsutnosti podnositelja zahtjeva ovjerena punomoć (specijalna),
25. po potrebi – ostalo.

Sve isprave podnositelj zahtjeva može dostaviti u izvorniku (originalu), u ovjerenoj preslici ili u neovjerenoj preslici.
Kada se isprave dostavljaju u neovjerenoj preslici, prilikom predaje zahtjeva za kupnju stana obavezno se daju na uvid i izvornici dokumenata čije se preslike prilažu uz zahtjev.

Sve isprave koje se mogu pribaviti elektroničkim putem iz sustava e-građani važeće su.

Ovjerene izjave podnositelja zahtjeva navedene pod rednim brojevima 4., 6. i 12. nije potrebno odvojeno pisati i svaku izjavu zasebno ovjeravati, već sve izjave koje daje podnositelj zahtjeva mogu biti objedinjene pod jednom ovjerom javnog bilježnika.

Izjava podnositelja zahtjeva navedena pod rednim brojem 23. obavezno se prilaže, a istu nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika.

IV. ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Zahtjevi se podnose od 18. rujna 2023. godine do zaključno 16. listopada 2023. godine osobno u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje, šalteri broj 10, 11 i 12 – radnim danom od 9,00 do 14,00 sati ili putem pošte na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za gradsku imovinu, Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, s naznakom „ZAHTJEV ZA UVRŠTENJE NA LISTU PRIORITETA“.

Zahtjev se podnosi isključivo na obrascu koji je moguće podići na šalterima 10, 11 i 12 u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3 – prizemlje te na web stranicama Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gradsku imovinu, Rijeka, Titov trg 3 osobno ili putem telefona 209-341.

Zahtjevi podneseni izvan roka odbacit će se.

Za zahtjeve koji su nepotpuni, podnositelju zahtjeva odredit će se dopunski rok od 5 dana da dopuni zahtjev potrebnom dokumentacijom.
Ako podnositelj zahtjeva ne dopuni zahtjev u roku, izvršit će se bodovanje bez bodovanja uvjeta odnosno mjerila za koje nisu dostavljeni dokazi, a ukoliko se radi o dokumentaciji kojom se dokazuje pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stana u najam odnosno za uvrštenje na Listu (članak 4. Odluke o najmu stanova), zahtjev će biti odbijen.

V. LISTA PRIORITETA

Prijedlog Liste prioriteta za davanje stanova u najam, Lista podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Lista podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni objavljuje se na oglasnim pločama Grada Rijeke, Titov trg 3 (prizemno) i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Rijeka, Laginjina 11/A (prizemno), te na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Podnositelj zahtjeva ima pravo podnijeti prigovor na redoslijed i obavljeno bodovanje na Prijedlogu Liste prioriteta, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Prigovori se podnose Gradonačelniku Grada Rijeke, putem Upravnog odjela za gradsku imovinu, Odsjeka za upravljanje objektima stambene namjene, u roku od 10 dana od dana objave Prijedloga Liste prioriteta, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Konačnu Listu prioriteta za davanje stanova u najam utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke.

Konačna Lista prioriteta objavljuje se na oglasnim pločama Grada Rijeke, Titov trg 3 (prizemno) i Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Rijeka, Laginjina 11/A (prizemno) te na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

Konačna Lista prioriteta sadrži:

 • redni broj redoslijeda podnositelja zahtjeva,
 • ime i prezime, adresu i OIB podnositelja zahtjeva,
 • broj bodova po pojedinim osnovama i mjerilima za svakog podnositelja zahtjeva,
 • ukupan zbroj bodova za svakog podnositelja zahtjeva,
 • mjesto i datum utvrđivanja Konačne Liste prioriteta.

Lista prioriteta utvrđuje se za razdoblje od 4 godine, uz mogućnost produljena roka važenja.