Izuzetno, izvan Liste prioriteta za davanje stanova u najam, stan odnosno stambeni prostor se može dati u najam u slijedećim slučajevima:

  1. osobama – najmoprimcima i vlasnicima stana koji je onesposobljen za redovitu uporabu uslijed elementarnih nepogoda (potres, poplava, požar i slično) u kom slučaju se stan daje u najam na vrijeme do osposobljavanja tog stana za stanovanje,
  2. osobama koje koriste stan u vlasništvu Grada koji je rješenjem nadležnog tijela uslijed ruševnosti zgrade utvrđen nepodobnim za stanovanje,
  3. osobama koje koriste stan u zgradi koja je predviđena za uklanjanje radi gradnje, kada je investitor Grad ili kada je u pitanju interes ili obveza Grada,
  4. osobama koje su zaposlene u oblasti zdravstva, kulture, športa, visokog školstva, pravosuđa i policije, čiji su priznati rezultati rada značajni za Grad, ako se ocijeni da će svojim radom pridonijeti razvoju Grada ili ako su te osobe od izuzetnog značaja za funkcioniranje djelatnosti u kojoj su zaposleni. Ovim se osobama stanovi daju u najam odlukom Gradonačelnika. Godišnje je po ovoj osnovi moguće dodijeliti najviše 10 stanova.
  5. osobama koje temeljem ugovora o najmu stana koriste stan u vlasništvu Grada koji je utvrđen neprikladnim za stanovanje,
  6. osobama koje temeljem ugovora o najmu stana sklopljenog na vrijeme od 15 godina koriste stan koji im je dodijeljen prema Listi prioriteta, a koji je u postupku provedenom po odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine vraćen u vlasništvo prijašnjem vlasniku ili ako je nakon sklapanja ugovora o najmu stana utvrđeno da stan nije u vlasništvu Grada,
  7. osobama koje nisu uvrštene na Listu prioriteta, na prijedlog Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.

Davanje stanova u najam izvan Liste prioriteta propisan je Odlukom o najmu stanova. Gradski stanovi daju se u najam temeljem Odluke o najmu stanova (neslužbeni pročišćeni tekst).