Podnositelj zahtjeva koji je prihvatio ponuđeni stan, obavezan je pristupiti sklapanju ugovora o najmu stana u roku od osam dana od dana dostavljanja poziva, inače gubi pravo na najam stana te se briše s Liste prioriteta za davanje stanova u najam.

Ugovor o najmu stana sklapa se na određeno vrijeme, u trajanju do najviše 15 godina.
Nakon isteka tog perioda, ugovor o najmu stana obnovit će se za isto vremensko razdoblje, pod uvjetom da je najmoprimac tijekom trajanja ugovora o najmu stana uredno ispunjavao sve obveze iz ugovora.

Najmoprimac je dužan useliti u stan u roku od 15 dana od sklapanja ugovora o najmu stana. Ako najmoprimac ne useli u stan u tom roku, smatrat će se da ugovor o najmu stana nije niti sklopljen.

Najam stanova propisan je Odlukom o najmu stanova. Gradski stanovi daju se u najam temeljem Odluke o najmu stanova – neslužbeni pročišćeni tekst).