Visina slobodno ugovorene najamnine, utvrđuje se za metar četvorni stana odnosno stambenog prostora:

  • za stan 2,68 eura/m² (20,19 kn/m²)
  • za stambeni prostor 1,18 eura/m² (8,89 kn/m²)
  • za stan II. kategorije 1,57 eura/ m² (11,83 kn/m²)

Iznimno, visina slobodno ugovorene najamnine za stan odnosno stambeni prostor koji je dodijeljen u najam osobama koje su zaposlene u oblasti zdravstva, kulture, športa, visokog školstva, pravosuđa i policije, čiji su priznati rezultati rada značajni za Grad, ako se ocijeni da će svojim radom pridonijeti razvoju Grada ili ako su te osobe od izuzetnog značaja za funkcioniranje djelatnosti u kojoj su zaposleni, utvrđuje se za metar četvorni stana kako slijedi:

  • za stan 5,36 eura/m² (40,38 kn/m²)
  • za stambeni prostor 2,37 eura/m² (17,86 kn/m²)
  • za stan II. kategorije 3,14 eura/m² (23,66 kn/m²)

Ovaj Zaključak objavljen je u Službenim novinama Grada Rijeke, a stupa na snagu dana 1. siječnja 2024. godine.

Gradski stanovi daju se u najam temeljem Odluke o najmu stanova (neslužbeni pročišćeni tekst).

Prema Odluci o najmu stanova, stan je skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz, dok je stambeni prostor skup prostorija namijenjenih za stanovanje koje nemaju prijeko potrebne sporedne prostorije i ne postoje tehnički uvjeti za njihovu gradnju, ne čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i nemaju poseban ulaz, odnosno skup prostorija namijenjenih za stanovanje smještenih u tavanskom ili mansardnom prostoru zgrade preniskog stropa.

Grad Rijeka pomaže socijalno ugroženim građanima djelomičnim podmirenjem mjesečnih troškova najamnine.

Ukoliko najmoprimci ispunjavaju uvjete sukladno “Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14), mogu zatražiti oprost duga najamnine i isplatu dugovanja u obrocima.

Zahtjev se predaje na propisanom obrascu Odjelu gradske uprave za financije, a dopuna dokumentacije po potrebi, vrši se u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene.