Visina slobodno ugovorene najamnine, utvrđuje se za metar četvorni stana odnosno stambenog prostora:

  • za stan  –  10,45 kn/m²,
  • za stambeni prostor  –  4,58 kn/m²,
  • za stan II. kategorije – 6,11 kn/m².

Gradski stanovi daju se u najam temeljem Odluke o najmu stanova (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 12/11, 15/11 i 54/12).

Prema Odluci o najmu stanova, stan je skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz, dok je stambeni prostor skup prostorija namijenjenih za stanovanje koje nemaju prijeko potrebne sporedne prostorije i ne postoje tehnički uvjeti za njihovu gradnju, ne čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i nemaju poseban ulaz, odnosno skup prostorija namijenjenih za stanovanje smještenih u tavanskom ili mansardnom prostoru zgrade preniskog stropa.

Grad Rijeka pomaže socijalno ugroženim građanima djelomičnim podmirenjem mjesečnih troškova najamnine.

Ukoliko najmoprimci ispunjavaju uvjete sukladno “Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14), mogu zatražiti oprost duga najamnine i isplatu dugovanja u obrocima.

Zahtjev se predaje na propisanom obrascu Odjelu gradske uprave za financije, a dopuna dokumentacije po potrebi, vrši se u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene.