Visina slobodno ugovorene najamnine, utvrđuje se za metar četvorni stana odnosno stambenog prostora:

  • za stan  –  12,54 kn/m²,
  • za stambeni prostor  –  5,50 kn/m²,
  • za stan II. kategorije – 7,33 kn/m².

Gradski stanovi daju se u najam temeljem Odluke o najmu stanova (neslužbeni pročišćeni tekst).

Prema Odluci o najmu stanova, stan je skup prostorija namijenjenih za stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorijama koje čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i imaju poseban ulaz, dok je stambeni prostor skup prostorija namijenjenih za stanovanje koje nemaju prijeko potrebne sporedne prostorije i ne postoje tehnički uvjeti za njihovu gradnju, ne čine jednu zatvorenu građevinsku cjelinu i nemaju poseban ulaz, odnosno skup prostorija namijenjenih za stanovanje smještenih u tavanskom ili mansardnom prostoru zgrade preniskog stropa.

Ovaj Zaključak stupio je na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Grad Rijeka pomaže socijalno ugroženim građanima djelomičnim podmirenjem mjesečnih troškova najamnine.

Ukoliko najmoprimci ispunjavaju uvjete sukladno “Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14), mogu zatražiti oprost duga najamnine i isplatu dugovanja u obrocima.

Zahtjev se predaje na propisanom obrascu Odjelu gradske uprave za financije, a dopuna dokumentacije po potrebi, vrši se u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene.