Najmoprimci mogu stanove koje koriste temeljem ugovora o najmu stana međusobno zamijeniti, uz prethodnu pisanu suglasnost nadležnog odjela.

Odjel će odobriti zamjenu stanova pod uvjetom da se stanovi koji su predmet zamjene koriste temeljem važećih ugovora sa najmodavcem te da se zamjenom stana postiže korištenje odgovarajućeg stana u smislu Odluke o najmu stanova.

Iznimno, Odjel može najmoprimcu odobriti zamjenu stana zbog posebno uvjetovanih razloga (zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih). U tom slučaju zajmoprimac je dužan predati Gradu stan u stanju pogodnom za stanovanje, što utvrđuje Povjerenstvo za kategorizaciju stanova.

Ako se tijekom trajanja ugovora o najmu stana utvrdi da se broj članova obiteljskog domaćinstva smanjio u odnosu na broj članova u vrijeme sklapanja ugovora o najmu stanova, najmoprimcu se može osigurati manji zamjenski stan.

Ako je stan koji najmoprimac koristi veći za samo jednu sobu od odgovarajućeg stana, najmoprimac nije u obvezi prihvatiti zamjenski stan.

Rokovi na koje su bili sklopljeni ugovori o najmu stana neće se mijenjati, već se primjenjuju rokovi na koje su bili sklopljeni prvotni ugovori o najmu stana.

Zamjena stanova propisana je Odlukom o najmu stanova. Gradski stanovi daju se u najam temeljem Odluke o najmu stanova (neslužbeni pročišćeni tekst).