Na temelju Javnog poziva za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Rijeke, Grad Rijeka objavljuje prijedlog Liste reda prvenstva za dodjelu stana u najam mladoj obitelji, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Grad Rijeka je na osnovu Odluke o najmu stanova (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 12/11, 15/11 i 54/12 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 14/20), Javnog poziva za sufinanciranje demografske mjere – poticajno stanovanje u 2023. od 13.10.2023. godine, Ugovora o sufinanciranju demografske mjere – poticajno stanovanje br. 99/10/2023 KLASA: 370-01/23-01/250, URBROJ: 2170-1-08-00-23-5 od 16.11.2023. godine i Zaključka Gradonačelnika grada Rijeke od 27. svibnja 2024. godine, dana 3. lipnja 2024. godine objavio Javni poziv za davanje u najam stana u vlasništvu Grada Rijeke.

Javni poziv objavljen je na oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3 (prizemno) i na web stranici Grada Rijeke, a u Novom listu objavljena je obavijest o objavljivanju Javnog poziva.

Zahtjevi su prikupljani u razdoblju od 3. lipnja 2024. do zaključno 11. lipnja 2024. godine, te je zaprimljeno ukupno 24 zahtjeva.

Povjerenstvo je provelo postupak za utvrđivanje Liste reda prvenstva za dodjelu stana u najam mladoj obitelji.

Prijedlozi Liste reda prvenstva za dodjelu stana u najam mladoj obitelji, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni objavljuju se dana 21. lipnja 2024. godine na:

→ Oglasnoj ploči Grada Rijeke, Titov trg 3, prizemlje,

→ WEB stranici Grada Rijeke – www.rijeka.hr

Podnositelji zahtjeva imaju pravo podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed i obavljeno bodovanje na prijedlogu Liste reda prvenstva za dodjelu stana u najam mladoj obitelji, Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Liste podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Prigovor se podnosi Gradonačelniku grada Rijeke, putem Upravnog odjela za gradsku imovinu, Odsjeka za upravljanje objektima stambene namjene, u roku od 5 radnih dana od dana objave (od 21. lipnja 2024. do zaključno s 28. lipnja 2024. godine).

Prigovor se podnosi u šalter sali Grada Rijeke, Titov trg 3, šalter broj 1 i 2 ili putem pošte (preporučeno) na adresu:

Grad Rijeka, Gradonačelnik, putem Upravnog odjela za gradsku imovinu, Odsjeka za upravljanje objektima stambene namjene, Titov trg 3, s napomenom “Prigovor na Prijedlog Liste reda prvenstva za dodjelu stana u najam mladoj obitelji ”.