Promjene okolnosti koje utječu na ostvarenje prava - izjave o odustajanju.

Korisnik je u tijeku postupka priznavanja ili ostvarivanja prava iz Odluke o socijalnoj skrbi dužan Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života prijaviti svaku promjenu činjenica i okolnosti koje utječu na korištenje ili opseg prava.

 

Petak, 5. srpanj 2024.

Od 15. srpnja počinje zaprimanje zahtjeva za prava osigurana putem Socijalnog programa Grada Rijeke

Od 15. srpnja do 20. rujna 2024. godine zaprimat će se zahtjevi građana za dobivanje poklon-bona u za školski pribor za učenike osnovnih škola te za podmirenje troškova produženog/cjelodnevnog boravka u osnovnim školama u 2024./2025. Od 16. kolovoza do 20. rujna 2024. godine zaprimat će se zahtjevi za podmirenje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama,…

Više informacija