Grad Rijeka participira u troškovima ukopa na grobljima na području Općine Čavle, onih mještana Svilnog, Pašca i Orehovice koji su na području tih naselja imali prebivalište prije osnivanja Općine Čavle tj. 18. travnja 1993. godine.

Pravo na participaciju primjenjuje se od 2. lipnja 1999. godine.

Zahtjev za isplatu participacije u troškovima ukopa podnosi član obitelji umrle osobe koji je snosio troškove ukopa i to putem mjesnih odbora Orehovica, Svilno i Pašac.

Zahtjevu za isplatu participacije u troškovima ukopa na groblju Čavle, prilaže se sljedeća dokumentacija:

  • potvrda MUP-a kojom se dokazuje da je umrla osoba imala prebivalište na području Svilnog, Pašca i Orehovice prije osnivanja Općine Čavle tj. 18. travnja 1993. godine
  • fotokopija rješenja Općine Čavle o dodjeli grobnog mjesta
  • fotokopija računa Općine Čavle o izradi grobnog temelja (mjesta)
  • potvrda Općine Čavle o izvršenoj uplati i osobi koja je uplatu izvršila.

Pravo na participaciju za troškove ukopa na grobljima na području Općine Viškovo,  mještana Pehlina koji su na području tog naselja imali prebivalište prije osnivanja Općine Viškovo, tj. 15. travnja 1993., primjenjivalo se od 2002. do 2016. godine.