U sklopu Socijalnog programa Grada Rijeke, ovisno o tome ispunjavaju li socijalni uvjeti, ili uvjet tjelesnog ili intelektualnog oštećenja, osobe s invaliditetom mogu ostvariti:

Građani putem e-Savjetnika Socijalni program Grada Rijeke mogu saznati mogu li postati korisnici neke od ovih pomoći i kako podnijeti zahtjev