Godišnjim izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima i rashodima i izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan te podaci o njihovu izvršenju u 2022. godini.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u 2022. godini u iznosu od 1.176.725.205 kuna ili
91,6% plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 1.103.602.757 kuna ili 89,7% plana.
Iz navedenog proizlazi da je u 2022. godini ostvaren višak prihoda konsolidiranog
proračuna u iznosu 73.122.448 kuna.

Sukladno financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I-XII 2022. godine, navedeni višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 73.122.448 kuna, odnosi se na Grad koji je ostvario višak prihoda u iznosu od 91.863.544 kuna, dok su proračunski korisnici pojedinačno ostvarili različite financijske rezultate, tj. i višak i manjak prihoda, a ukupno su proračunski korisnici ostvarili manjak prihoda u iznosu od 18.741.097 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci Proračuna za 2022. godinu su planirani u iznosu 1.229.850.000 kuna, a izvršeni su u iznosu 1.103.602.757 kuna ili 89,7% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda
poslovanja sa 80,6%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine sa 11,0% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 8,4%.

Red. br. Opis

TEKUĆI PLAN

ZA 2022.

IZVRŠENJE
ZA 2022.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 1.285.258.313 1.176.725.205
1. Prihodi poslovanja 1.132.152.343 1.087.976.712
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 118.321.690 56.502.476
3. Primici od financijske imovine i zaduživanja 34.784.280 32.246.017
B. UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.229.850.000 1.103.602.757
1. Rashodi poslovanja 968.846.359 889.080.497
2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 168.269.764 121.663.953
3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 92.733.877 92.858.307
  VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B) 55.408.313 73.122.448
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -55.408.313 -109.311.078
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina – proračunski korisnici 6.597.363 -10.362.440
Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina – proračun -62.005.676 -98.948.638
D. RAZLIKA (A-B+C) 0 -36.188.630

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red.

br.

Opis

TEKUĆI PLAN

ZA 2022.

IZVRŠENJE
ZA 2022.

1.

PRIHODI POSLOVANJA

1.132.152.343

1.087.976.712

Prihodi od poreza

447.035.000

468.916.077

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

329.226.954

290.056.487

Prihodi od imovine

111.560.857

102.518.166

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

191.573.873

187.798.015

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

21.148.050

18.323.360

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

3.856.000

3.241.893

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

27.751.609

17.122.714

2.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

118.321.690

56.502.476

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

43.258.000

42.562.478

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

75.063.690

13.939.998

3.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

34.784.280

32.246.017

SVEUKUPNO PRIHODI I
PRIMICI

1.285.258.313

1.176.725.205

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis

TEKUĆI PLAN

ZA 2022.

IZVRŠENJE
ZA 2022.
1. RASHODI POSLOVANJA 968.846.359 889.080.497
Rashodi za zaposlene 446.480.449 422.168.682
Materijalni rashodi 346.686.664 304.913.565
Financijski rashodi 23.349.677 18.371.820
Subvencije 42.418.424 42.336.089
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.117.250 10.312.776
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 31.447.000 29.941.908
Ostali rashodi 63.346.895 61.035.658
2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 168.269.764 121.663.953
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 5.605.710 4.738.089
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 91.748.158 59.258.574
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 70.915.896 57.667.290
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 92.733.877 92.858.307
  UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.229.850.000 1.103.602.757

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

Red. br. NAZIV RAZDJELA/GLAVE TEKUĆI PLAN ZA 2022. IZVRŠENJE
ZA 2022.
1. Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem 14.039.860 11.646.835
2. Odjel za komunalni sustav 240.451.156 215.169.753
3. Odjel za poduzetništvo 19.324.532 15.293.303
4. Odjel za odgoj i školstvo 367.080.469 336.853.693
5. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 54.382.100 51.010.141
6. Odjel za kulturu 170.657.087 151.831.074
7. Odjel za sport i tehničku kulturu 90.361.561 89.694.348
8. Odjel za financije 100.040.410 93.613.924
9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu 50.069.024 47.094.184
10. Ured Grada 14.548.740 12.347.838
11. Zavod za informatičku djelatnost 10.465.080 9.880.310
12. Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje 80.000 58.279
13. Odjel za gospodarenje imovinom 98.254.981 69.032.199
14. Odjel za javnu nabavu 95.000 76.875
UKUPNI RASHODI I IZDACI 1.229.850.000 1.103.602.757

 

Gradsko je vijeće na 19. sjednici Gradskog vijeća održanoj 4. svibnja 2023. godine razmatralo je prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu. Prijedlog Izvješća nije donesen.