Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 6. sjednici dana 14. prosinca 2021. donijelo je Proračun Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu.

Ukupni prihodi i primici za 2022. godinu iznose 1.228.679.157 kuna, a ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2022. godini iznose 1.203.626.000 kuna.

Slijedi skraćeni prikaz prihoda i rashoda Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu.

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Proračun za 2022.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.228.679.157

1. PRIHODI POSLOVANJA

1.046.419.992

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

89.914.056

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

92.345.109

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.203.626.000

1. RASHODI POSLOVANJA

872.529.931

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

286.221.983

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

44.874.086

RAZLIKA (A-B)

25.053.157

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-25.053.157

VIŠAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI

2.639.406

MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUNSKI KORISNICI

-357.563

VIŠAK SREDSTAVA – PRORAČUN

3.000.000

MANJAK SREDSTAVA – PRORAČUN

-30.335.000

RAZLIKA (A-B+C)

0

   

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br. Opis Proračun za 2022.
1. PRIHODI POSLOVANJA

1.046.419.992

Prihodi od poreza

364.060.000

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

341.712.727

Prihodi od imovine

101.147.196

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

196.840.875

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

16.691.966

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.310.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

20.657.228

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

89.914.056

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

19.115.000

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

70.799.056

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

92.345.109

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

1.228.679.157

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis Proračun za 2022.
1. RASHODI POSLOVANJA

872.529.931

Rashodi za zaposlene

412.604.741

Materijalni rashodi

283.674.810

Financijski rashodi

21.948.750

Subvencije

32.580.300

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

33.362.780

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

30.043.000

Ostali rashodi

58.315.550

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

286.221.983

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

8.095.000

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

127.398.199

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

150.728.784

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

44.874.086

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.203.626.000

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave Proračun za 2022.
1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

22.644.787

2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

188.232.800

3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

45.080.154

4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

329.436.022

5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

52.900.600

6. Odjel gradske uprave za kulturu

240.992.047

7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

80.486.700

8. Odjel gradske uprave za financije

90.522.846

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

42.983.403

10. Ured Grada

12.654.800

11. Zavod za informatičku djelatnost

10.689.000

12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

150.000

13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

86.777.841

14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

75.000

UKUPNO

1.203.626.000