Gradsko je vijeće na 10. sjednici održanoj 02. lipnja 2022. usvojilo Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke prihodi i primici proračuna planiraju se u iznosu od 1.318.100.612 kuna, a rashodi i izdaci u iznosu od 1.297.500.000 kuna.

Prikaz prihoda i rashoda – Prve Izmjene i dopune za 2022. godinu:

Red. br. Opis Proračun 2022. I. rebalans 2022.
A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.228.679.157

1.318.100.612

1. Ukupni prihodi

1.136.334.048

1.223.548.709

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

92.345.109

94.551.903

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.203.626.000

1.297.500.000

1. Ukupni rashodi

1.158.751.914

1.233.817.572

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

44.874.086

63.682.428

RAZLIKA (A-B)

25.053.157

20.600.612

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-25.053.157

-20.600.612

Višak sredstava – proračunski korisnici

2.639.406

7.219.898

Manjak sredstava – proračunski korisnici

-357.563

-4.958.000

Višak sredstava – proračun

3.000.000

7.472.490

Manjak sredstava – proračun

-30.335.000

-30.335.000

RAZLIKA (A-B+C)

0

0

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br. Opis Proračun 2022. I. rebalans 2022.
1. PRIHODI POSLOVANJA

1.046.419.992

1.116.165.898

Prihodi od poreza

364.060.000

402.060.000

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

341.712.727

356.270.782

Prihodi od imovine

101.147.196

110.030.656

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada

196.840.875

198.727.524

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

16.691.966

20.285.550

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

5.310.000

4.610.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

20.657.228

24.181.386

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

89.914.056

107.382.811

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

19.115.000

19.180.000

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

70.799.056

88.202.811

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

92.345.109

94.551.903

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

1.228.679.157

1.318.100.612

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis Proračun 2022. I. rebalans 2022.
1. RASHODI POSLOVANJA

872.529.931

950.055.003

Rashodi za zaposlene

412.604.741

439.540.279

Materijalni rashodi

283.674.810

332.640.038

Financijski rashodi

21.948.750

24.549.886

Subvencije

32.580.300

37.230.300

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

33.362.780

25.419.450

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

30.043.000

31.503.500

Ostali rashodi

58.315.550

59.171.550

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

286.221.983

283.762.569

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

8.095.000

9.634.700

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

127.398.199

131.607.058

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

150.728.784

142.520.811

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

44.874.086

63.682.428

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

1.203.626.000

1.297.500.000

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Opis Proračun 2022. I. rebalans 2022.
1. Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem

22.644.787

18.223.543

2. Odjel za komunalni sustav

188.232.800

216.246.090

3. Odjel za poduzetništvo

45.080.154

47.646.437

4. Odjel za odgoj i školstvo

329.436.022

355.612.495

5. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

52.900.600

55.248.600

6. Odjel za kulturu

240.992.047

237.513.092

7. Odjel za sport i tehničku kulturu

80.486.700

85.042.900

8. Odjel za financije

90.522.846

95.666.963

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

42.983.403

47.227.279

10. Ured Grada

12.654.800

13.567.440

11. Zavod za informatičku djelatnost

10.689.000

10.940.480

12. Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje

150.000

150.000

13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

86.777.841

114.339.681

14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

75.000

75.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.203.626.000

1.297.500.000