Gradsko je vijeće na 14. sjednici održanoj 08. prosinca 2022. usvojilo Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu.

Ukupni prihodi i primici, sukladno Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu,  iznose 1.285.258.313 kuna, što predstavlja smanjenje za 32.842.299 kuna, odnosno za 2,5% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu.
Ukupni rashodi i izdaci proračuna iznose 1.229.850.000 kuna što predstavlja smanjenje za 67.650.000 kuna, odnosno za 5,2% u odnosu na dosadašnji plan 2022.
godine.

Prikaz prihoda i rashoda – Druge Izmjene i dopune za 2022. godinu:

Red. br. Opis

Plan za 2022.

II. rebalans 2022.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.318.100.612

1.285.258.313

1. Ukupni prihodi

1.223.548.709

1.250.474.033

2. Primici od financijske imovine i zaduživanja

94.551.903

34.784.280

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.297.500.000

1.229.850.000

1. Ukupni rashodi

1.233.817.572

1.137.116.123

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

63.682.428

92.733.877

RAZLIKA (A-B)

20.600.612

55.408.313

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-20.600.612

-55.408.313

Višak sredstava – proračunski korisnici

7.219.898

6.977.363

Manjak sredstava – proračunski korisnici

-4.958.000

-380.000

Višak sredstava – proračun

7472490

7.889.324

Manjak sredstava – proračun

-30.335.000

-69.895.000

RAZLIKA (A-B+C)

0

0

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

R.br. Opis

Plan za 2022.

II. rebalans 2022.

1. PRIHODI POSLOVANJA

1.116.165.898

1.132.152.343

Prihodi od poreza

402.060.000

447.035.000

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

356.270.782

329.226.954

Prihodi od imovine

110.030.656

111.560.857

Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po pos. propisima i naknada

198.727.524

191.573.873

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

20.285.550

21.148.050

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

4.610.000

3.856.000

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

24.181.386

27.751.609

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

107.382.811

118.321.690

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

19.180.000

43.258.000

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

88.202.811

75.063.690

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

94.551.903

34.784.280

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI

1.318.100.612

1.285.258.313

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

R.br. Opis

Plan za 2022.

II. rebalans 2022.

1. RASHODI POSLOVANJA

950.004.108

968.856.159

Rashodi za zaposlene

439.540.279

447.015.979

Materijalni rashodi

332.588.643

346.095.208

Financijski rashodi

24.547.886

23.315.892

Subvencije

37.229.300

42.384.400

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

25.419.450

15.096.250

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

31.503.500

31.877.000

Ostali rashodi

59.175.050

63.071.430

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

283.813.464

168.259.964

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

9.634.700

5.605.710

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

131.657.953

91.738.358

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

142.520.811

70.915.896

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

63.682.428

92.733.877

  UKUPNO RASHODI I IZDACI

1.297.500.000

1.229.850.000

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Opis Plan za 2022. II. rebalans 2022.
1. Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem

18.223.543

14.041.760

2. Odjel za komunalni sustav

216.246.090

240.451.156

3. Odjel za poduzetništvo

47.646.437

19.324.532

4. Odjel za odgoj i školstvo

355.612.495

367.080.469

5. Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

55.248.600

54.382.100

6. Odjel za kulturu

237.513.092

170.655.187

7. Odjel za sport i tehničku kulturu

85.042.900

89.821.500

8. Odjel za financije

95.666.963

100.580.471

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

47.227.279

50.069.024

10. Ured Grada

13.567.440

14.548.740

11. Zavod za informatičku djelatnost

10.940.480

10.465.080

12. Odjel za provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenje

150.000

80.000

13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

114.339.681

98.254.981

14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

75.000

95.000

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.297.500.000

1.229.850.000