S gradonačelnikovog kolegija Gradskom vijeću upućen je Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, koji je ostvaren s 1,17 milijardi kuna ili 91,6% plana.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna, odnosno proračuna Grada i 83 proračunska korisnika, u 2022. godini ostvareni su u iznosu od 1.176.725.205 kuna ili 91,6% plana. U odnosu na prethodnu godinu, ostvareni prihodi i primici  veći su za 114,7 milijuna kuna ili za 10,8%. Konsolidirani rashodi i izdaci proračuna ostvareni su u iznosu od 1.103.602.757 kuna, ili 89,7% plana. Rashodi i izdaci veći su za 77,1 milijuna kuna ili za 7,5% u odnosu na 2021. godinu, a veće ostvarenje se odnosi na rashode poslovanja i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova. U skladu sa Zakonom o uvođenju eura, svi iznosi u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu iskazani su u kunama.

Iz navedenog proizlazi da je u 2022. godini ostvaren višak prihoda u iznosu 73.122.448 kuna. Višak prihoda se sastoji od ostvarenog viška prihoda Grada u iznosu od 91.863.544 kuna te od financijskih rezultata proračunskih korisnika koji su ukupno ostvarili manjak prihoda u iznosu od 18.741.097 kuna, s tim da je većina proračunskih korisnika ostvarila višak prihoda, dok je značajan manjak ostvaren kod jednog proračunskog korisnika.

„Proračun se ostvaruje u gotovo planiranim veličinama. Proračun dobro brodi u ovim izazovnim vremenima, plaćamo sve naše dobavljače i sve one s kojima poslujemo gotovo u roku. U ovih nešto manje od dvije godine gotovo smo u potpunosti stabilizirali prihode i rashode, držeći se i našeg dugoročnog plana za stabilizaciju i rješavanje svih onih situacija koje smo iz objektivnih okolnosti imali, kao i sve druge jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj, vezano uz izmjenu zakonodavstva, pandemiju koronavirusa i inflatorna kretanja“, kazao je gradonačelnik Filipović, izrazivši nadu da će se pozitivan trend nastaviti i sljedeće dvije godine mandata, s rekonstruiranom gradskom upravom, koju od 1. travnja čini smanjeni broj upravnih odjela.

Gradonačelnik je podsjetio kako će uskoro biti gotovo i izvješće o poslovanju Grada Rijeke u prva tri mjeseca ove godine, koje će pokazati financijsko stanje i u tekućoj godini.

35. gradonačelnikov kolegij

Stabilno poslovanje Grada Rijeke

Grad Rijeka u 2022. godini zabilježio višak prihoda od 91,8 milijuna kuna

Govoreći o ostvarenim viškovima i manjkovima u 2022. godini, gradonačelnik je istaknuo kako je na ostvarenje viška prihoda Grada u 2022. godini utjecalo veće ostvarenje poreznih prihoda, prvenstveno prihoda od poreza i prireza na dohodak te ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta namijenjenog izgradnji Kompleksa Žabica.
Od ukupno ostvarenog viška prihoda u iznosu od 91.863.544 kuna, prihod u iznosu od 32.189.535 kuna koji je ostvaren prodajom zemljišta namijenjenog izgradnji Kompleksa Žabica, neće se koristiti za pokriće prenesenog manjka Grada iz prethodnih godina već će se utrošiti za razvojne projekte u ovoj i sljedećoj godini. Preostala sredstva ostvarenog viška prihoda koristit će se za pokriće prenesenog manjka Grada iz prethodnih godina.

Na ukupno ostvarenje manjka prihoda kod proračunskih korisnika u iznosu od 18.741.097 kuna, najveći utjecaj ima ostvareni manjak prihoda kod proračunskog korisnika Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke u iznosu 22.081.645 kuna. Radi se o manjku koji nije proizašao iz poslovanja, već iz računovodstvenog načina iskazivanja prihoda i rashoda. Očekuje se da će manjak biti podmiren u 2023. godini.

Poslovanje u 2022. godini prvenstveno je obilježio rast inflacije po stopama koje su znatno premašile predviđanja i iznosile u godišnjem prosjeku 10,8%. Rast inflacije se odrazio na rast cijena brojnih proizvoda i usluga, posebice cijena energenata u prvih devet mjeseci 2022. godine (plina, struje, goriva), odnosno prije uvođenja Vladinih mjera, što je utjecalo na povećanje rashoda proračuna na stavkama materijalnih i ostalih rashoda koje obuhvaćaju troškove za redovno poslovanje i programske aktivnosti kod Grada Rijeke i proračunskih korisnika.

Proračun obilježavaju i povećane stavke rashoda za zaposlene u gradskoj upravi i kod proračunskih korisnika. U realnom sektoru se dogodio porast plaća što je rezultiralo boljim ostvarenjem prihoda od poreza na dohodak i u skladu s tim su realizirani pregovori s proračunskim korisnicima i djelatnicima gradske uprave o povećanju plaća i materijalnih prava.

35. gradonačelnikov kolegij

Prvi gradonačelnikov kolegij u novom sastavu pročelnika

Zadržan kontinuitet dostignutih standarda te uvedena poboljšanja u raznim područjima

Unatoč tome što što je zbog inflacije došlo do povećanja proračunskih rashoda, u proračunu za 2022. godinu, uz zadržavanje kontinuiteta dostignutih standarda, uvedeni su novi projekti i poboljšanja u raznim područjima djelovanja.

Zadržan je kontinuitet dugogodišnjih programa u funkciji odgoja i obrazovanja po kojima je Grad prepoznatljiv – stipendije, sufinanciranje privatnih vrtića, građanski odgoj, rinkluzija, a sustavno se uvode novi projekti i poboljšanja kao što je podrška Logopedskom centru i studiju logopedije. Naglasak je stavljen na povećanje kapaciteta dječjih vrtića, odnosno stvaranje preduvjeta za otvaranje novih odgojno-obrazovnih skupina s najvećim naglaskom na jasličke skupine.

Nadalje, ostvaren je kontinuitet u izdvajanju sredstava za socijalni program i programe u zdravstvu, uz uvođenje novih oblika pomoći i projekata. Od 2022. godine se izdvajaju dvostruko veća sredstva za novorođenu djecu, Grad počinje sufinancirati obrte za čuvanje djece te je u 2022. godini Grad sufinancirao uređenje laboratorijskog prostora studijskog programa farmacije na Sveučilištu Rijeka. Također su povećana sredstva za pomoć za umirovljenike i starije osobe bez prihoda povodom božićnih i novogodišnjih blagdana.

Povećane su subvencije poduzetnicima, a povećana su i ulaganja u sport s naglaskom na povećanje sredstava kako za javne potrebe, tako i za kapitalna ulaganja i nabavu opreme za sportske objekte. Također, povećana su sredstva za čišćenje javnih površina i održavanje zelenih površina i dječjih igrališta.

35. gradonačelnikov kolegij

Usvojena i izvješća o održavanju i uređenju komunalne infrastrukture

Od značajnih projekata valja istaknuti izgradnju stanova po POS programu na Martinkovcu, ulaganja u poduzetničku infrastrukturu kroz dovršetak izgradnje Poslovne zone Bodulovo i početak realizacije projekta Energana – start up inkubator za kreativne tehnologije i IT industriju, ulaganja u objekte kulture kroz projekt Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt i projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine i drugo.

„Izvršena je dokapitalizacija i kupnja udjela TD Energo u cilju stabilizacije poslovanja društva u uvjetima energetske krize. Vidimo da je Vlada nešto slično učinila i s HEP-om, pa samim time i dio kritika koji je bio upućen sa strane oporbe nije bio adekvatan“, kazao je gradonačelnik Filipović.

Gradskom vijeću na raspravu i usvajanje upućena su i izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture te o izvršenju malih komunalnih akcija u 2022. godini.

Za program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu utrošeno je 83.769.449,09 kn ili 84,9 % planiranog, dok je Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora realiziran s 13.304.650,87 kn ili 67,20 % od planiranog. Plan komunalnih prioriteta uključuje velik broj pojedinačnih i po vrijednosti malih zahvata, koji se učestalo mijenjaju, a njihovu realizaciju obilježava dugotrajna izrada tehničke dokumentacije, kao i otežani postupci javne nabave i nabave materijala.

Idućeg tjedna  Domu za odrasle osobe Turnić, koji pruža usluge osobama s teškoćama mentalnog zdravlja i članovima njihovih obitelji, bit će predana sredstva prikupljena na Humanitarnom karnevalskom gala partiju održanom u sklopu 40. Riječkog karnevala. Za opremanje prostora organiziranog stanovanja za korisnike i štićenike Doma Turnić prikupljeno je 15.380,00 eura, a Grad je dodao sredstva i zaokružio iznos donacije na 16 tisuća eura.