Gradsko vijeće usvojilo je proračun Grada Rijeke za 2023. godinu u visini od 175,7 milijuna eura ili 1,32 milijardi kuna.

Proračunom su planirani proračunski prihodi i rashodi te vlastiti prihodi sva 83 proračunska korisnika Grada kao i rashodi koji se iz njih financiraju. proračun je iskazan u euru, kao službenoj valuti RH od iduće godine.

Ukupni prihodi i primici iznose 175,7 milijuna eura ili 1,32 milijardi kuna, što predstavlja povećanje za 0,4% ili za 0,8 milijuna eura u odnosu na proračun za 2022. godinu. Ukupni rashodi i izdaci u 2023. godini planiraju se u manjem iznosu nego prihodi i iznose 171,6 milijuna eura ili 1,29 milijardi kuna.

Razlika prihoda i rashoda uravnotežena je s prenesenim i viškom i manjkom Grada i proračunskih korisnika. U Proračunu se u razdoblju od 2023. do 2025. godine planira pokriće manjka u iznosu od 5,5 milijuna eura, koji pokriva i 2023. te 2024. godinu, a s krajnjim ciljem da se u 2025. godinu uđe bez manjka u proračunu.

Prijedlogom proračuna za 2023. godinu ujedno će se prenijeti i višak iz ove godine u iznosu od 4,2 milijuna eura, koji se odnosi na uplaćena sredstva od prodaje zemljišta za izgradnju višenamjenske građevine Kompleks Žabica. Taj će se preneseni višak sukcesivno koristiti u sljedeće dvije godine za financiranje kapitalnih projekata, i to za sustav gospodarenja otpadom od vrata do vrata, proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu zamjenom postojeće rasvjete LED žaruljama, polaganje sportske podloge u SRC 3. maj, proširenje igrališta i zamjenu umjetne trave u SRC Belveder, Boćalište BK Draga i za projekt postavljanja solarnih elektrana na javnim objektima, prije svega vrtićima i školama.

14. sjednica Gradskog vijeća

Predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj, gradonačelnik Marko Filipović i pročelnica Ureda Grada Verena Lelas-Turak

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović je predstavljajući proračun izrazio zadovoljstvo što je na prijedlog proračuna, poslan Gradskom vijeću u zakonskom roku, odnosno do 15. studenog, pristigao velik broj prijedloga vijećnika. Prijedlozi vijećnika pristigli su u vidu amandmana, a dio prijedloga raspravljen je i prihvaćen kroz konzultativni proces.
„Jedan dio priče odrađen je i kroz dogovore s konstituirajućom većinom, odnosno onim vijećnicima koji su podržali izbor predsjednice Gradskog vijeća.  Osim što se kroz njega ostvaruje jedan dio danih predizbornih obećanja, mislim da smo ga zajedno kroz amandmane i poboljšali, malo ga više usmjeravajući prema mladima, obrazovanju i poduzetništvu,“ kazao je gradonačelnik Filipović, dodajući:

„Unatoč krizi, energetskim izazovima i inflatornim udarima, proračun je stabilan i vjerujem da će izdržati sljedeću godinu. Naravno, vrlo je teško prognozirati – uz donesene mjere na europskom i nacionalnom nivou, koje vrijede do 1. travnja, imamo situaciju koja je za naš proračun podnošljiva, a nakon toga trebat će razgovarati o novim mjerama“, poručio je gradonačelnik Filipović, podsjetivši kako će proračun morati ići u rebalans, temeljem odluke Gradskog vijeća s protekle sjednice o reorganizaciji gradske uprave koja stupa na snagu od 1. travnja 2023. godine.

Proračun Grada Rijeke za 2023. godinu usvojen je s 18 glasova za (SDP, PGS, IDS, HSU, SDSS, Možemo!, Akcija mladih i Unija Kvarnera), 11 protiv (HDZ, MOST te nezavisna vijećnica Maša Magzan) i 1 suzdržanim glasom (nezavisni vijećnik Marin Račić).

Glavna obilježja proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu

Uz oprezno planiranje, kao odgovor na izazove koje donose posljedice COVID pandemije, energetska krizu te inflatorna kretanja, proračun za 2023. godinu obilježava i nastavak poreznog rasterećenja građana daljnjim smanjenjem stope prirezu porezu na dohodak sa 14 na 13 %.

Prijedlog proračuna usuglašen je dogovorima s predstavnicima sindikata, kako zaposlenika gradske uprave tako i proračunskih korisnika te je, prateći povećanje troškova života, dogovoreno povećanje plaća, koeficijenata i radno-materijalnih prava koja proizlaze iz kolektivnih ugovora, s time da se značajan dio odnosi na zaposlenike u dječjim vrtićima.

Proračun 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu obilježava opredjeljenje Grada da zadrži kontinuitet dostignutih standarda te uvede nove projekte i poboljšanja u raznim područjima djelovanja; od socijalne skrbi, preko kulture, sporta te odgoja i obrazovanja, do komunalnog standarda.

14. sjednica Gradskog vijeća

Vijećnici HDZ-a uoči sjednice

U skladu s novom Odlukom o socijalnoj skrbi, a kojom se proširuju prava i obuhvat većeg broja korisnika, dodatno se povećavaju izdvajanja za socijalni program za čak milijun eura. Povećana su sredstava za javne potrebe u kulturi, tehničkoj kulturi i sportu te će se krenuti u nastavak uvođenja poboljšanja u sustavu odgoja i obrazovanja kroz povećanje kapaciteta dječjih vrtića, povećanje plaća, odnosno stvaranje preduvjeta za otvaranje novih odgojno-obrazovnih skupina s najvećim naglaskom na jasličke skupine. Nastavljaju se ulaganja u poduzetničku infrastrukturu te su proračunom planirano daljnje povećanje bespovratnih subvencija poduzetnicima.

Stavljen je naglasak na izgradnju cesta i javnih površina, pri čemu je najveća investicija u nastavak uređenja javnih površina i izgradnju pripadajuće infrastrukture unutar bivšeg kompleksa Benčić te rekonstrukciju raskrižja ulica Vjekoslava Dukića i Tome Strižića. Planiran je i nastavak projektiranja i građenja stambenih ulica na Martinkovcu na području buduće stambene zone te izrada projektne dokumentacije i imovinsko-pravna priprema za gradnju rotora kod skladišta HEP-a na Martinkovcu.

Prijedlog proračuna odaje kontinuitet ulaganja i u sva druga područja komunalnog standarda, od održavanje komunalne infrastrukture do nastavka provođenje programa poticane društvene stanogradnje. Također, planirana su i sredstva za upravljanje Postrojenjem za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada u Mihačevoj dragi, za koje bi upravitelj trebao biti izabran početkom 2023. godine.

U idućoj godini planira se i završetak nekih velikih europskih projekta, kao što su Revitalizacija kompleksa Benčić – Cigleni i T-objekt, projekt Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine te Povežimo se baštinom, uz nastavak realizacije ostalih EU projekata. Također, nastavlja se i veliki investicijski ciklus koji provode komunalna i trgovačka društva u gradskom suvlasništvu, prvenstveno Energo, KD Vodovod i kanalizacija te Čistoća.

14. sjednica Gradskog vijeća

Podneseno 40 amandmana na prijedlog proračuna

Na prijedlog proračuna pristiglo 40 amandmana

Na prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2023. godinu pristiglo je 40 amandmana, usmjerenih prvenstveno na odgoj i obrazovanje, poboljšanje demografske slike grada, sport, poduzetništvo i komunalnu problematiku. Gradonačelnik je podnio dva amandmana, klubovi vijećnika HDZ-a i MOST-a po sedam amandmana, a nezavisni vijećnik Marin Račić šest amandmana. Nezavisne vijećnice Maša Magzan i Iva Rinčić zajednički su podnijele pet amandmana, a pet prijedloga su zajednički podnijeli i vijećnik Akcije mladih Vedran Vivoda i vijećnik Unije Kvarnera Robert Salečić. Po dva amandmana podnijeli su vijećnici platforme Možemo! Iva Davorija i Nebojša Zelič, Klub vijećnika PGS-LABURISTI te nezavisni vijećnik Davor Štimac, a po jedan amandman pristigao je od Kluba vijećnika IDS-HSU-SDSS te Kluba vijećnika Možemo!, Akcije mladih i Unije Kvarnera.

Gradonačelnik je prihvatio devet amandmana, koji su, uz njegova dva, postali sastavni dio proračuna. Zahvalivši se na konstruktivnoj raspravi na sjednici Gradskog vijeća, gradonačelnik je istaknuo kako bi bio najsretniji kad bi mogao uvažiti sve prijedloge, no naglasio je kako je prihvaćanje prijedloga ovisi o mogućnostima proračuna.

Gradonačelnik je usvojio dva amandmana vijećnika Ive Davorije i Nebojše Zeliča (Možemo!), koji predviđaju uvođenje socijalnog mentorstva, za što će se izdvojiti 26 tisuća eura, kao i financiranje povećanja plaća za pomoćnike u nastavi, s početkom od 1. siječnja 2023., za što se planira izdvojiti dodatnih 100 tisuća eura na godišnjoj razini. MOST je povukao amandman koji se također odnosio na povećanje plaća pomoćnika u nastavi.

Također, gradonačelnik je usvojio tri amandmana vijećnika Vedrana Vivode (Akcija mladih) i Roberta Salečića (Unija Kvarnera). Tako će se za nabavu dijela dodatnog obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola Grada Rijeke, odnosno radne bilježnice, osigurati 120.160,00 eura, a za osiguranje za dodjelu nepovratnih subvencija poduzetnicima na području grada Rijeke dodatnih 20.000,00 eura. Gradonačelnik je naglasio kako je tijekom konzultativnog procesa zajednički prepoznat nedostatak logopeda te su osigurana sredstva za veću dostupnost logopedske podrške pri Logopedskom centru.

Gradonačelnik je usvojio i amandman Kluba vijećnika Možemo!, Akcije mladih i Unije Kvarnera, čijim prihvaćanjem će se ostvariti veći obuhvat učenika u produženom boravku, i to zapošljavanjem šest dodatnih učiteljica u školama u kojima je interes roditelja kontinuirano pojačan.

14. sjednica Gradskog vijeća

Vijećnici Petra Karanikić Duško Milovanović te zamjenica gradonačelnika Sandra Krpan

Nadalje, gradonačelnik je usvojio i dva amandmana Kluba vijećnika PGS-Laburisti. Prvi se odnosi na osnivanje Centra za ranu intervenciju u Rijeci za potrebe djece s teškoćama u razvoju do sedme godine života, posebno s obzirom na rast broja djece bez sustavne podrške, a drugi na povećanje potpore udrugama u sportu i tehničkoj kulturi, a s obzirom na značajan rast troškova prijevoza i natjecanja sportaša, posebno u udrugama s najviše uključenih sportaša mlađih dobnih skupina.

Gradonačelnik je usvojio i amandman Kluba vijećnika IDS-HSU-SDSS, kojim se povećavaju izdvajanja za funkcioniranje sustava sporta koji provodi Riječki sportski savez, što je sastavni dio Programa javnih potreba u sportu.

Nakon obrazloženja gradonačelnika, koji je ili djelomično već u proračun uključio dio amandmana, poput nastavka uređenja prostora oko Kazališnog trga ili pak naglasio kako prijedlog oko uređenja malih komunalnih garaža nije moguće provesti u predloženom opsegu, vijećnici Vivoda i Salečić povukli su dva amandmana.

O ostalih se 26 amandmana posebno glasovalo, s time da je Gradsko vijeće od ukupnog broja, prihvatilo dva amandmana. Tako je sastavni dio proračuna postala sanacija potpornog zida u Ulici Milana Rustanbega u iznosu od nešto više od 43 tisuće eura, koju je predložio MOST, kao i amandman vijećnica Maše Magzan i Ive Rinčić, koji se odnosi na uvođenje mjere subvencioniranja ugradnje solarnih panela i dizalica topline na obiteljskim kućama, vrijedne 50 tisuća eura.

Komentirajući amandmane Kluba vijećnika HDZ-a, koji su se odnosili na povećanje izdvajanja za stipendije ili pak uvođenje potpore obiteljima s troje ili više djece, gradonačelnik je naglasio kako ih ne može prihvatiti zbog ograničenja mogućnosti proračuna. Dodao je kako postoji mogućnost da se sredstvima koja se oslobode nakon što država započne sa sufinanciranjem obroka učenika osnovnih škola, a nakon usvojenog rebalansa, financira dio programa koji je svojim amandmanima predložio HDZ.

Govoreći o amandmanima MOST-a, gradonačelnik se posebno osvrnuo na prijedlog koji se izdvajanje odnosi na sanaciju cesta na području Sušaka. Napomenuo je kako će se u proračunu za 2024. godinu dio sredstava predviđen za male komunalne akcije izdvojiti i stvoriti poseban fond iz kojeg bi se financirali veći komunalni zahvati po mjesnim odborima. Fond će se stvoriti u proračunu za 2024. godinu, budući da se u sljedećoj godini provode izbori za nova vijeća mjesnih odbora.

Gradonačelnik nije prihvatio amandmane nezavisnih vijećnika Davora Štimca, Marina Račića te zajedničke amandmane nezavisnih vijećnica Maše Magzan i Ive Rinčić.

14. sjednica Gradskog vijeća

Vijećnici Vedran Vivoda i Robert Salečić

Prihvaćen i niz odluka vezan za proračun za 2023. godinu

Gradsko vijeće usvojilo je i niz odluka vezanih uz realizaciju gradskog proračuna u 2023. godini. To su višegodišnji plan uravnoteženja Proračuna Grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2025. godine, Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke, programi javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, Plan raspodjele sredstava spomeničke rente, programi građenja i održavanja komunalne infrastrukture, plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora, kao i Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke te Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i Predstavnice češke nacionalne manjine za Grad Rijeku.

Usvojene su i izmjene Odluke o porezima Grada Rijeke, kojom se prirez porezu na dohodak smanjuje sa 14 na 13%, kao i izmjene Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području grada Rijeke, kojim je paušalni porez povećan sa sadašnjih 300,00 kuna ili 39,82 eura po krevetu na 60,00 eura. Ovim povećanjem iznos godišnjeg paušalnog poreza po krevetu uvećava se za 152,07 kuna odnosno 20,18 eura, što je još uvijek znatno niže od srednje vrijednosti propisanog mogućeg raspona iznosa paušalnog poreza po krevetu (750,00 kuna).

Usvojen i drugi rebalans proračuna za 2022. godinu

Usvojene su druge Izmjene i dopuna Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu. Rebalansom se usklađuje dosadašnje ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s procjenom njihova ostvarenja do kraja 2022. godine, odnosno u većem se dijelu radi se o tehničkim izmjenama. Sada se prihodi i primici planiraju u iznosu od 1.285.258.313 kuna, što predstavlja smanjenje za 32.842.299 kuna, odnosno za 2,5% u odnosu na dosadašnji plan za 2022. godinu. Ukupni rashodi i izdaci proračuna planiraju se u iznosu od 1.229.850.000 kuna što predstavlja smanjenje za 67.650.000 kuna, odnosno za 5,2% u odnosu na dosadašnji plan 2022. godine.

U rebalans su, pored tehničkih uravnoteženja, uključene i dvije važne promjene, o kojima su vijećnici donijeli i posebne odluke. Tako je prihvaćen prijedlog stabilizacije poslovanja TD Energo s ciljem sprečavanja njegova stečaja kupnjom udjela talijanskog suvlasnika, tvrtke HERA S.p.A., kao i povećanjem uloga Grada Rijeke u temeljnom kapitalu društva. Talijansko trgovačko društvo, koje u temeljnom kapitalu Energa sudjeluje s 34 % udjela HERA S.p.A. prenijet će Gradu Rijeci dva poslovna udjela u Energu ukupne nominalne vrijednosti od 75.480.000,00 kn, za simboličan iznos naknade od 1.000,00 EUR. Kao preduvjet za stabilan rad društva usvojeno je povećanje uloga Grada Rijeke u temeljnom kapitalu Energa u iznosu od 30 milijuna kuna.

Gradsko vijeće prihvatilo je i drugu odluku vezanu uz rebalans proračuna, a odnosi se na izdvajanje milijun kuna za dokapitalizaciju Kanal RI. Gradonačelnik Filipović je naglasio kako se Kanal RI nalazi u nezavidnoj situaciji te da je potrebno stabilizirati stanje u ovoj medijskoj kući, no ujedno je naglasio kako je potrebno promijeniti način njegova poslovanja. Istaknuo je važnost Kanala RI na lokalnoj medijskoj sceni, pogotovo što se tiče praćenja lokalnih vijesti te rada Gradskog vijeća i gradske uprave, ali je i naglasio kako, ukoliko se poslovanje ne promijeni, više neće predlagati donošenje odluke o dokapitalizaciji društva. Direktorica Kanala Ri Gordana Šimić Drenik iznijela je strategiju razvoja ove medijske kuće, a Klub vijećnika HDZ-a je naglasio kako njihova podrška dokapitalizaciji ovisi o otvaranju dodatnog prostora u programu za prezentaciju oporbenih političkih ideja u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji.

Usvojene su i druge odluke vezane uz rebalans proračuna. To su izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu, izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente, izmjene programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture, izmjene Odluke o zaduživanju Grada Rijeke za realizaciju kapitalnih projekata te izmjene Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke.

Gradsko vijeće dalo je suglasnosti za zaduženje KD Čistoća u iznosu od 8,6 milijuna eura potrebnih za nabavu spremnika potrebnih za dovršetak uvođenja individualiziranog sustava gospodarenja otpadom od vrata do vrata.

14. sjednica Gradskog vijeća

Pročelnici gradskih odjela

Usvojena nova Odluka o socijalnoj skrbi

Donesen je program za mlade Grada Rijeke za razdoblje 2023. do 2030. godine, kao tri važne odluke za građane Rijeke. To su Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Rijeke, Odluka o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje te Odluka o socijalnoj skrbi Grada Rijeke. Sastavni dio Odluke o socijalnoj skrbi postao je i amandman kluba vijećnika HDZ-a, kojim se građanima osigurava pravo na novčanu pomoć u slučaju velikih elementarnih nepogoda.

Usvojena je Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Rijeke te će se izbori za članove 34 vijeća mjesnih odbora u Rijeci održati u nedjelju, 12. ožujka 2023. godine.

Donesen je srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2023. do 2025. godine te Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2023. godinu. Usvojena je odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke na rok od pet godina tvrtki Dimnjačar iz Rijeke.

Nije usvojen tekst Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa (razvrgnuće suvlasničke zajednice) na nekretninama “ex kompleksa TERI-CROTEK”, no donesena je Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice na poslovnim prostorima u suvlasništvu Grada Rijeke i Republike Hrvatske.

14. sjednica Gradskog vijeća

Nezavisni vijećnici Davor Štimac i Marin Račić

Grad Rijeka pokrenuo upravni spor protiv rješenja ministrice kulture i medija o intendantu HNK Ivana pl. Zajca

Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog odluke o imenovanju Igora Vlajnića za člana Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka, predloženog umjesto Bojana Šobera, koji je u listopadu podnio neopozivu ostavku na svoju funkciju.

Predsjednica Gradskog vijeća Ana Trošelj obavijestila je kako je Grad Rijeka, a na temelju zaključka Gradskog vijeća donesenog na protekloj sjednici, pokrenuo upravni spor protiv rješenja Ministrice kulture i medija. Radi se o rješenju kojim je ministrica kulture i medija odbila razriješiti intendanta HNK Ivana pl. Zajca Marina Blaževića.