Gradsko je vijeće na 12. sjednici održanoj 22. rujna 2022. godine razmatralo prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen.

Ukupni prihodi i primici konsolidiranog proračuna u razdoblju I–VI 2022. godine ostvareni u iznosu od 542.499.752 kuna ili 41,2% godišnjeg plana, a ukupni konsolidirani rashodi i izdaci proračuna u iznosu od 488.654.054 kuna ili 37,7% godišnjeg plana. Iz navedenog proizlazi da je u razdoblju I-VI 2022. godine ostvaren višak prihoda konsolidiranog proračuna u iznosu 53.845.698 kuna.

Sukladno financijskim izvještajima koje su Grad i proračunski korisnici sastavili za razdoblje I-VI 2022. godine, višak prihoda konsolidiranog proračuna se sastoji od financijskog rezultata Grada koji je ostvario višak prihoda u iznosu od 61.115.340 kuna te od financijskih rezultata proračunskih korisnika koji su ukupno ostvarili manjak prihoda u iznosu od 7.269.642 kuna, s tim da su gotovo svi proračunski korisnici ostvarili višak prihoda, dok je značajan manjak ostvaren kod jednog proračunskog korisnika.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna su planirani u iznosu od 1.297.500.000 kuna, a u
razdoblju I-VI 2022. godine izvršeni su u iznosu 488.654.054 kuna ili 37,7% godišnjeg plana.
U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračuna najveći je udjel rashoda
poslovanja s 82,9%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 10,5% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 6,6%.
Ostvareni rashodi i izdaci proračuna u razdoblju I-VI 2022. godine veći su za 15,3 mil. kuna ili za 3,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a veće ostvarenje se odnosi na sve osnovne skupine rashoda: rashode poslovanja, rashode za nabavu nefinancijske imovine (kapitalni rashodi) i izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka:

Red. br.                            Opis

      Tekući plan za    2022.

Izvršenje za

I-VI 2022.

A. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

1.318.100.612

542.499.752

1. PRIHODI POSLOVANJA

1.116.165.898

517.921.130

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

107.382.811

11.664.972

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

94.551.903

12.913.650

B. UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.297.500.000

488.654.054

1. RASHODI POSLOVANJA

950.004.108

405.002.428

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

283.813.464

51.547.446

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

63.682.428

32.104.179

VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE (A-B)

20.600.612

53.845.698

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

-20.600.612

-109.537.698

VIŠAK/MANJAK PRIHODA – PRORAČUNSKI KORISNICI

2.261.898

-10.589.059

MANJAK PRIHODA – PRORAČUN

-22.862.510

-98.948.638

RAZLIKA (A-B+C)

0

-55.692.000

Prikaz osnovnih skupina prihoda i primitaka:

Red. br.                  Opis

  Tekući plan za 2022.

Izvršenje za

I-VI 2022.

1. PRIHODI POSLOVANJA

1.116.165.898

517.921.130

Prihodi od poreza

402.060.000

216.659.909

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

356.270.782

141.975.028

Prihodi od imovine

110.030.656

51.671.384

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

198.727.524

88.644.769

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

20.285.550

8.162.158

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

4.610.000

1.260.687

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

24.181.386

9.547.194

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

107.382.811

11.664.972

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

19.180.000

4.144.223

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

88.202.811

7.520.749

3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

94.551.903

12.913.650

SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI

1.318.100.612

542.499.752

Prikaz osnovnih skupina rashoda i izdataka:

Red. br. Opis

  Tekući plan za 2022.

Izvršenje za

I-VI 2022.

1. RASHODI POSLOVANJA

950.004.108

405.002.428

Rashodi za zaposlene

439.540.279

200.383.105

Materijalni rashodi

332.588.643

134.836.257

Financijski rashodi

24.547.886

11.000.539

Subvencije

37.229.300

15.032.649

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

25.419.450

3.274.874

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

31.503.500

13.850.178

Ostali rashodi

59.175.050

26.624.826

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

283.813.464

51.547.446

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

9.634.700

2.592.569

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

131.657.953

28.413.625

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

142.520.811

20.541.252

3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

63.682.428

32.104.179

UKUPNI RASHODI I IZDACI

1.297.500.000

488.654.054

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave:

R.br. Odjeli gradske uprave

  Tekući plan za 2022.

Izvršenje za

I-VI 2022.

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

18.223.543

4.896.998

2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav

216.246.090

83.720.214

3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo

47.646.437

5.551.103

4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo

355.612.495

160.782.883

5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb

55.248.600

23.302.962

6. Odjel gradske uprave za kulturu

237.513.092

64.157.550

7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu

85.042.900

44.266.676

8. Odjel gradske uprave za financije

95.666.963

42.709.351

9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu

47.227.279

21.088.796

10. Ured Grada

13.567.440

4.798.176

11. Zavod za informatičku djelatnost

10.940.480

3.583.358

12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje

150.000

56.986

13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom

114.339.681

29.697.751

14. Odjel gradske uprave za javnu nabavu

75.000

41.250

 

UKUPNO

1.297.500.000

488.654.054