Poslovi davanja na korištenje prostora (sklapanja ugovora o zakupu bez zakupnine) kojima je utvrđen status objekata javne namjene (škole, vrtići, uredski prostori tijela Grada i sl.). Uspostavu i vođenje evidencije objekata javne namjene, rokovi na koje su isti dani na korištenje, redovna kontrola korištenja i koordinacija sa drugim upravnim tijelima Grada u svezi utvrđivanja statusa objekta javne namjene.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Pododsjek za upravljanje objektima javne namjene

Voditeljica Pododsjeka za upravljanje objektima javne namjene T. +385 51 209 429 Titov trg 3, Rijeka Katalinić Anita
anita.katalinic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove i ugovaranje korištenja objekata javne namjene T. +385 51 209 546 Titov trg 3 Žic Maša
masa.zic@rijeka.hr