Proračun

Temeljni financijski i pravni akt u kojem su utvrđeni svi prihodi i rashodi Grada za proračunsku godinu (od 1.1. do 31.12.).
Proračun predlaže gradonačelnik, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.

Proračun se donosi krajem tekuće godine za narednu proračunsku godinu.

Struktura Proračuna

 • Opći dio
  – Račun prihoda i rashoda – sadrži plan svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Grada Rijeke za proračunsku godinu iskazanih po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.
  – Račun financiranja – sadrži sve primitke od financijske imovine i zaduživanja te sve izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova za proračunsku godinu.
 • Posebni dio – sadrži plan rashoda i izdataka odjela gradske uprave i proračunskih korisnika raspoređenih po programima odnosno aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima. Rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.
 • Plan razvojnih programa – sadrži planirane rashode za investicije, kapitalne pomoći i donacije za sljedeće tri godine.

Rashodi proračuna – što se financira iz Proračuna?

Prema Zakonu o lokalnoj i područnoj samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20) i Statutu Grada Rijeke – pročišćeni tekst, Izmjene (Službene novine Grada Rijeke 2/20 i 3/21):

 • uređenje naselja i stanovanja,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalno gospodarstvo
 • briga o djeci,
 • socijalna skrb,
 • primarna zdravstvena zaštita
 • odgoj i obrazovanje
 • kultura
 • tjelesna kultura i sport
 • zaštita potrošača
 • zaštita i unapređenje prirodnog okoliša,
 • protupožarna i civilna zaštita
 • promet na svom području,
 • održavanje javnih cesta,
 • izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, drugih akata vezanih uz gradnju i provedbu dokumenata prostornog uređenja, te
 • ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Planiranje proračuna

Planiranje se temelji na Zakonu o proračunu (Narodne novine br. 144/21), Smjernicama Vlade RH o makroekonomskoj i fiskalnoj politici za trogodišnje razdoblje, Uputama Ministarstva financija za izradu državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za trogodišnje razdoblje, Uputa za izradu Proračuna Grada Rijeke za trogodišnje razdoblje, te na procjeni ostvarenja vlastitih prihoda i rashoda.

Izrada proračuna i donošenje proračuna

 • metodologija za izradu Proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika utvrđena je Zakonom o proračunu i Uputama Ministarstva financija,
 • prijedlog Proračuna izrađuje Upravni odjel za financije na temelju financijskih planova odjela gradske uprave i dostavlja ga gradonačelniku Grada Rijeke (zakonski rok za dostavu 15. listopada tekuće godine),
 • gradonačelnik na javnoj sjednici raspravlja o prijedlogu Proračuna, utvrđuje izmjene prijedloga te konačan prijedlog Proračuna dostavlja Gradskom vijeću (zakonski rok 15. studenog tekuće godine),
 • o prijedlogu Proračuna, prije održavanja javne sjednice Gradskog vijeća, raspravljaju radna tijela Gradskog vijeća (odbori),
 • Gradsko vijeće na javnoj sjednici raspravlja o prijedlogu Proračuna, analizira programe i proračunsku politiku koju je predložio Gradonačelnik te donosi Proračun.
 • Proračun se javno objavljuje u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

Zaduživanje

 • uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira,
 • za investicije koje se financiraju iz Proračuna i koje potvrdi Gradsko vijeće,
 • za zaduživanje je potrebna prethodna suglasnost Vlade Republike Hrvatske,
 • godišnja stopa zaduženosti (ukupna godišnja obveza za otplate kredita, obveze na osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti) može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini,

Zaduživanje pravnih osoba u vlasništvu Grada Rijeke

 • samo uz suglasnost Grada Rijeke,
 • do visine i za namjene koje odlukom utvrdi Gradsko vijeće,
 • Grad može dati jamstvo za ispunjenje obveza trgovačkog društva i javnih ustanova kojima je osnivač i vlasnik.

Izvršavanje proračuna

 • uređuje se Odlukom o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke,
 • svi prihodi i rashodi izvršavaju se preko jedinstvenog računa Proračuna,
 • odjeli gradske uprave prikupljaju i naplaćuju proračunske prihode iz svog djelokruga rada i odgovorni su za potpunu i pravodobnu naplatu,
 • odjeli gradske uprave izvršavaju proračunske rashode i odgovorni su za njihovo izvršavanje sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna – razdjelu,
 • Upravni odjel za financije dostavlja gradonačelniku polugodišnji izvještaj (zakonski rok do 5. rujna) i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna (zakonski rok do 1. svibnja),
 • Gradsko vijeće razmatra i usvaja polugodišnji izvještaj (zakonski rok do 15. rujna) i godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna (zakonski rok do 1. lipnja),
 • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna dostavlja se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju.

Revizija

Sukladno Zakonu o reviziji, Državni ured za reviziju obvezno jednom godišnje obavlja reviziju izdataka Proračuna Grada Rijeke, financijskih izvještaja i financijskih transakcija proračuna.

Proračunski nadzor

Sukladno Zakonu o proračunu Ministarstvo financija obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava koja se doznačuju iz Državnog proračuna.