Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 35. sjednici, dana 30. studenoga 2004. godine, između ostalog, donijelo Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu.

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GARDA RIJEKE ZA 2004. GODINU

Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je na sjednici od 23. prosinca 2003. godine Proračun Grada Rijeke za 2004. godinu (“Službene novine” Primorsko–goranske županije broj 33/03) u ukupnom iznosu od 700.630.700 kuna, a na sjednici od 13. srpnja 2004. godine donesene su prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu (“Službene novine” Primorsko–goranske županije broj 24/04) u ukupnom iznosu od 726.384.625 kuna.

Na temelju dosadašnje dinamike ostvarivanja prihoda i primitaka i izvršavanja rashoda i izdataka, te procjene ostvarenja proračuna do kraja godine, utvrdilo se, sukladno Zakonu o proračunu potrebnim, potrebnim pristupiti drugim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu kojima je predloženo ponovno uravnoteženje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka Proračuna.
Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu, planirani iznos proračuna smanjen je za 79.773.973 kuna odnosno za 11,0% te sada iznosi 646.610.652 kuna.

Ukupni prihodi smanjuju se za 79.773.973 kuna ili za 12,4% u odnosu na plan za 2004. godinu, a ukupni rashodi smanjuju se za 79.283.973 kuna odnosno za 11,2%. Razlika između ukupnih prihoda i rashoda odnosno manjak prihoda sada iznosi 64.705.601 kuna i financira se iz raspoloživih sredstava iz prethodne godine (višak prihoda iz 2003. godine) i iz neto financiranja odnosno iz razlike primitaka i izdataka utvrđenih u Računu financiranja.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ne mijenjaju se u odnosu na plan za 2004. godinu i iznose 68.466.700 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova smanjuju se za 490.000 kuna ili za 2,8% u odnosu na plan za 2004. godinu i iznose 17.146.000 kuna.

Raspoloživa sredstva iz prethodne godine (višak prihoda za 2003. godinu)
Raspoloživa sredstva iz prethodne godine se ne mijenjaju, a odnose se ostvareni višak prihoda utvrđen Godišnjim obračunom Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu koje je Gradsko vijeće Grada Rijeke rasporedilo za namjene utvrđene Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2003. godine (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 12/04).

 

II ODLUKA O OZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2004. GODINE

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 33/03 i 24/04 ) u članku 30. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. kojim je utvrđeno da tekuće otplate glavnice duga Grada Rijeke, iskazane u Računu financiranja Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu u svoti od 14.636.000,00 kuna te pripadajuće kamate u iznosu od 2.860.000,00 kuna, iskazane u Razdjelu 08 Odjel gradske uprave za financije, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Razlika prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2004. godinu – druge izmjene i dopune

R.br.

Opis

Novi plan za 2004.

A.  RAČUN PRIHODA I RASHODA                                        
1. Ukupni prihodi

564.759.051 

2. Ukupni rashodi

644.533.024

Razlika prihoda i rashoda

-64.705.601

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE                                                               
3. Višak prihoda iz prethodne godine

13.384.901

Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine

13.384.901

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

68.466.700

5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

17.146.000

Neto zaduživanje/financiranje

51.320.700

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4)

646.610.652

UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)

646.610.652

 

Prikaz osnovnih skupina prihoda za 2004. godinu – druge izmjene i dopune

R.br.

Opis

Novi plan za 2004.

1. PRIHODI POSLOVANJA

520.610.051

Prihodi od poreza

241.318.224

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

4.309.350

Prihodi od imovine

109.416.837

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

164.844.440

Ostali prihodi

721.200

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                                

44.149.000

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

20.400.000

Prihodi od prodaje proizvedene imovine

23.731.000

UKUPNI PRIHODI

564.759.051

 

Prikaz osnovnih skupina rashoda za 2004. godinu – druge izmjene i dopune

R.br.

Opis

Novi plan za 2004.

1. RASHODI POSLOVANJA

487.191.071

Rashodi za zaposlene

150.788.983

Materijalni rashodi

175.725.546

Financijski rashodi

5.195.157

Subvencije

29.274.100

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

2.564.000

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

22.936.800

Ostali rashodi

100.706.485

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE                                                           

142.273.581

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

19.032.500

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

76.742.410

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

36.498.671

                                  
UKUPNI RASHODI

629.464.652

 

Rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave za 2004. godinu – druge izmjene i dopune

R.br.

Odjeli gradske uprave

Novi plan za 2004.

Udio u planu

1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem                                                 

10.220.000

1,6

2. Komunalni sustav

248.158.268

38,4

3. Poduzetništvo

6.911.700

1,0

4. Odgoj i školstvo

69.806.271

10.8

5. Zdravstvo i socijalna skrb

31.712.000

4,9

6. Kultura

71.192.000

11,0

7. Sport i tehnička kultura

72.846.250

11,3

8. Financije

73.471.000

11,4

9. Samouprava i uprava

35.698.428

5,5

10. Ured Grada

20.864.735

3,2

11. Zavod za informatičku djelatnost

5.730.000

0,9

                                        
UKUPNO RASHODI I IZDACI

646.610.652

100

 

U Službenim novinama Primorsko-goranske županije 39/04 objavljene su:

Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu

Izmjene Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu