Gradsko vijeće Grada Rijeke je na svojoj 40. sjednici, dana 07. travnja 2005. godine, između ostalog, donijelo je Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu i odluku o raspodjeli viška prihoda iz 2004. godine.

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03), odredbom članka 128. utvrđena je obveza poglavarstva jedinice lokalne samouprave da podnese prijedlog godišnjeg obračuna proračuna za proteklu godinu predstavničkom tijelu na donošenje, najkasnije do 1. lipnja tekuće godine.
Nadalje, odredbom članka 128. stavak 5. i odredbom članka 130. Zakona o proračunu utvrđena je obveza poglavarstva da najkasnije do 31. ožujka tekuće godine dostavi Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju utvrđeni prijedlog godišnjeg obračuna proračuna za proteklu godinu, a u roku od 15 dana nakon što ga usvoji predstavničko tijelo o tome izvijesti Ministarstvo financija.

Tijekom 2004. godine financiranje javnih rashoda izvršeno je na osnovi slijedećih financijsko-planskih dokumenata:

 • Proračun Grada Rijeke za 2004. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 23.12.2003. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama” Primorsko – goranske županije broj 33 od 23.12.2003. godine,
 • Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 13.07.2004. godine, a objavljene su u “Službenim novinama” Primorsko – goranske županije broj 24 od 15.07.2004. godine,
 • Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na sjednici od 30.11.2004. godine, a objavljeni su u “Službenim novinama” Primorsko – goranske županije broj 39 od 07.12.2004. godine.

Odredbom članka 35. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu, a sukladno odredbi članka 38. Zakona o proračunu, Gradsko vijeće Grada Rijeke dalo je ovlaštenje Poglavarstvu Grada Rijeke da može odobriti preraspodjelu proračunskih sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela, s tim da umanjenje pojedine pozicije rashoda ne može biti veće od 10% sredstva utvrđenih na poziciji koja se umanjuje. O izvršenim preraspodjelama Poglavarstvo je dužno polugodišnje izviještavati Gradsko vijeće.
Krajem 2004. godine Poglavarstvo je sukladno navedenom odobrilo preraspodjele proračunskih sredstava kojima su u Proračunu izmijenjeni planski iznosi pozicija, ali je ukupan iznos Proračuna ostao nepromijenjen odnosno u iznosu od 646.610.652,00 kune utvrđenom Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu.

Izvještaj o preraspodjelama sredstava planiranih u Proračunu Grada Rijeke za 2004. godinu, po razdjelima i nositeljima razdjela, daje se u Prilogu 1. koji čini sastavni dio Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu.

Na sadržaj godišnjeg obračuna proračuna primjenjuju se odredbe članka 124. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da godišnji obračun proračuna za proteklu godinu mora sadržavati:

 • prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
 • račun financiranja,
 • posebni dio proračuna tj. prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika,
 • obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
 • podatke o stanju zaduženja i izdanih jamstava proračuna, s obrazloženjem,
 • podatke o korištenju proračunskih zaliha, s obrazloženjem,
 • obrazloženje izvršenja programa
 • obrazloženje podataka iz bilance i objašnjenje odstupanja.

 

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji obračun Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu.

I. STANJE IMOVINE, OBVEZA I VLASTITIH IZVORA (BILANCA)
U nastavku se daje pojašnjenje nastalih promjena na raznim oblicima imovine, obveza i vlastitih izvora.

PROMJENE U STRUKTURI IMOVINE
Vrijednost ukupne imovine Grada Rijeke na dan 31.12.2004. godine iznosi 3.769.474.656,00 kuna i povećana je za 259.816.315,00 kuna ili za 7,4% u odnosu na stanje 01.01.2004. godine. Sastoji se od:

 • Nefinancijske imovine – povećana je za 276.574.325,00 kuna ili za 13,0%. Na povećanje vrijednosti nefinancijske imovine utjecale su slijedeće promjene:
  – Neproizvedena dugotrajna imovina – povećanje vrijednosti za 99.749.504,00 kuna ili za 14,3% rezultat je stjecanja vlasništva temeljem ugovora s Ministarstvom obrane kojim je u vlasništvo Grada Rijeke prenijeto bez nadoknade zemljište bivšeg vojnog kompleksa na Trsatu;
  – Proizvedena dugotrajna imovina  – vrijednost je povećana za 144.902.161,00 kunu ili za 11,8% što je rezultat povećanja vrijednosti građevinskih objekata i to prvenstveno vrijednosti poslovnih objekata zbog uknjiženja vrijednosti objekata bivšeg vojnog kompleksa na Trsatu koje je Grad Rijeka dobio u vlasništvo od Ministarstva obrane; povećanje vrijednosti po osnovi uknjiženja objekata kulture, sporta i socijalne zaštite čije je vlasništvo imovinsko-pravno riješeno, te povećanje po osnovi novih izmjera korisne površine poslovnih prostora i kupnje poslovnog prostora.
  – Nefinancijska imovina u pripremi – vrijednost je povećana za 31.922.660,00 kuna ili za 16,2%. Najveće povećanje evidentno je na građevinskim objektima u pripremi, a rezultat je ulaganja u: izgradnju stepeništa na Dolcu, komunalnu infrastrukturu za stambeno naselje na Srdočima, početak gradnje Gradske knjižnice na Klobučarićevom trgu, proširenje javne rasvjete, nastavak uređenja spoja ulica Starčevićeva-Korzo, izgradnju centralnog objekta i općih polja na CGG Drenova i drugo.
 • Financijska imovina – smanjena je za 16.758.010,00 kuna ili za 1,2%. Na smanjenje vrijednosti financijske imovine utjecale su slijedeće promjene:
  – Novac u banci i blagajni – vrijednost novčanih sredstava na žiro računima i u blagajni je povećana za 16.509.614,00 ili za 50,1%;
  – Depoziti, jamčevni polozi i ostala potraživanja – smanjeni su za 2.543.789,00 kuna ili za 29,6% i to zbog povrata oročenog depozita u iznosu 1,9 mil. kuna kao i povrata depozitnih pologa u bankama u iznosu 1,4 mil. kuna danih sa svrhom odobravanja poduzetničkih kredita;
  – Zajmovi – vrijednost zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu je smanjena za 1.709.195,00 kuna ili za 19,8% zbog povrata kredita danih u ranijim godinama;
  – Vrijednosni papiri – odnosi se na  stanje “stare devizne štednje” u poslovnim bankama koje iznosi 686.733,00 kune;
  – Dionice i udjeli u glavnici – odnose se na udjele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u iznosu od 616,2 mil. kuna, na dionice Erste&Steiermarkische Bank u iznosu od 2,9 mil. kuna te udjele u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora u iznosu od 27,4 mil. kuna;
  – Potraživanja za prihode poslovanja – smanjena su za 12.220.736,00 kuna ili za 3,5% jer je smanjeno potraživanje od države za zatezne kamate po tužbi u predmetu neizdanih državnih obveznica za preuzetu konvertibilnu valutu pri prodaji stanova sa stanarskim pravom.
  – Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – smanjena su za 19.318.978,00 kuna ili za 5,6% što je rezultat redovne naplate prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo po dugoročnim kreditima danim građanima;
  – Rashodi budućeg razdoblja i nedospjela naplata prihoda – predstavljaju buduću potrošnju koja se ne iskazuje u 2004. godini već se prenosi u slijedeću godinu, a odnosi se na rashode plaća za prosinac 2004. godine i rashode poslovanja koji se odnose na 2005. godinu.

PROMJENE U STRUKTURI OBVEZA I VLASTITIH IZVORA
Bilančnu ravnotežu imovini predstavljaju ukupne obveze i vlastiti izvori.

 • Obveze – vrijednost je povećana za 59.847.925,00 kuna ili za 60,0%. Najveće povećanje je na obvezama za zajmove koje su povećane za 48.302.249,00 kuna ili 66,0%. Tuzemni zajmovi su povećani novim zaduživanjem od 60,8 mil. kuna, dok su zaduženja iz prethodnih godina smanjena zbog redovitih otplata. Od ukupnih obveza u iznosu od 159.546.551,00 kuna dospjele nepodmirene obveze na dan 31.12.2004. godine iznose 8.307.025,00 kuna, dok se ostatak u iznosu od 151.239.526,00 kuna uglavnom odnosi na nedospjele obveze za dugoročne kredite.
 • Vlastiti izvori – povećani su za 199.968.390,00 kuna ili za 5,9%.
  Na kraju financijske godine utvrđen je višak prihoda u iznosu 20.787.454,00 kune koji je rezultat ostvarenog viška primitaka od financijske imovine i prihoda poslovanja i manjka prihoda od nefinancijske imovine.
  Rezerviranja viška prihoda na početku obračunskog razdoblja iznosila su 575.939,00 kuna, tijekom godine su smanjena za 191.048,00 kuna te stanje na kraju godine iznosi 384.891,00 kuna. Smanjenje je nastalo jer su iz stalne proračunske pričuve u izvorima pokriveni više izvršeni rashodi proračunske pričuve od planiranih za 191.048,00 kuna. Iz takvog načina iskazivanja proizlazi da je višak prihoda iskazan u Bilanci veći od viška prihoda u Godišnjem obračunu Proračuna za iznos od 191.048,00 kuna.

IZVANBILANČNI ZAPISI – u izvanbilančnim zapisima u iznosu od 240.369.711,00 kuna iskazano je stanje aktivnih jamstava (KD “Vodovod i kanalizacija” i TD “Ekoplus”) u iznosu 77.450.351,00 kuna, vrijednost nekretnina u iznosu 141.596.705,00 kuna čije vlasništvo u zemljišno knjižnim evidencijama nije riješeno (objekti odgoja i školstva, zdravstva i socijalne skrbi, športa i tehničke kulture, ostalih poslovnih zgrada i dr.), novčana sredstva transakcijskog računa za prodaju nacionaliziranih stanova u iznosu 75.540,00 kuna i potraživanja po dugoročnim kreditima za prodaju nacionaliziranih stanova u iznosu 21.247.115,00 kuna (od čega su nedospjela potraživanja u iznosu od 20.901.537,00 kuna).

II. STANJE ZADUŽENJA/JAMSTAVA PRORAČUNA
2.1. Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima:

 • Kredit Hypo Alpe-Adria-Bank International, Klagenfurt – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Hypo Alpe-Adria-Bank, Klagenfurt dana 23.12.1999. godine ugovor o kreditu na iznos od 10.110.000,00 CHF. Namjena kredita je gradnja i rekonstrukcija cesta, te sufinanciranje građenja Centra za radno-proizvodne aktivnosti invalidnih osoba utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća o prihvaćanju kapitalnih projekata Grada Rijeke. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2002. godini i traje do kraja 2009. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz tromjesečni LIBOR za CHF.
  Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2004.g. (glavnica i kamata) iznosi 38.689.015,37 kune i to:
  glavnica 35.309.467,54 kn
  kamata   3.379.547,83 kn
 • Kredit Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb dana 17.09.2002. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.600.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 23.05.2002. godine. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2004. g. i traje do kraja 2008. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3-mjesečni EURIBOR +2 p.a.
  Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2004.g. (glavnica i kamata) iznosi 22.779.272,62 kune i to:
  glavnica 20.923.196,76 kn
  kamata  1.856.075,86 kn
 • Kredit Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb dana 14.11.2003. godine ugovor o kreditu na iznos od 6.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 10.07.2003. godine. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima počela je u 2004. g. i traje do 30.09.2005. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR +1,9% p.a.
  Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2004.g. (glavnica i kamata) iznosi 3.067.839,70 kune i to:
  glavnica 3.007.192,85 kn
  kamata    60.646,86 kn
 • Kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Rijeka sklopio je s Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka dana 14.07.2004. godine ugovor o kreditu na iznos od 60.840.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 29.04.2004. godine i Odlukom o izmjeni Odluke o prihvaćanju kapitalnih projekata od 30.11.2004. Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima započinje u 2006. g. i traje do 2012. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 6-mjesečni LIBOR +1,7 p.p.
  Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2004.g. (glavnica i kamata) iznosi 73.327.142,27 kune i to:
  glavnica 62.201.755,27 kn
  kamata 11.125.387,00 kn

2.2. Stanje danih jamstava:

 • Jamstvo KD “Vodovod i kanalizacija” za inozemno zaduženje kod EBRD, London – na osnovi Odluke Vlade Republike Hrvatske, sklopljen je dana 23.12.1999. godine ugovor o jamstvu s Europskom bankom za obnovu i razvoj, kojim Grad Rijeka jamči za redovitu otplatu kredita u iznosu od 7.500.000,00 EUR odobrenog KD “Vodovod i kanalizacija” od strane Europske banke za obnovu i razvoj iste godine. Namjena kredita je financiranje projekta “Kanalizacijski sustav Grada Rijeke-Kanalizacija Kantride”. Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 27.02.2003. godine Odluku o izmjenama Odluke o davanju jamstva kojom je iznos jamstva povećan na 8.100.000,00 EUR. Odlukom je smanjena kamatna stopa te sada iznosi 3% plus LIBOR na EUR na šest mjeseci. Otplata kredita započela je u polugodišnjim anuitetima u 2003. godini i traje do kraja 2011. godine. KD “Vodovod i kanalizacija” uredno otplaćuje dospjele obveze po kreditu kojima je smanjen iznos danog jamstva.
  Stanje aktivnog jamstva na dan 31.12.2004.g. (glavnica i kamata) iznosi 60.385.077,34 kune i to:
  glavnica 48.328.774,20 kn
  kamata 12.056.303,14 kn
 • Jamstvo TD “Ekoplus” d.o.o. za zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb – na osnovi Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 21.12.2004. godine, Grad Rijeka je izdao jamstvo trgovačkom društvu “Ekoplus” d.o.o. Rijeka za kreditno zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb, Podružnica Riadria Rijeka. Namjena kredita je kupnja zemljišta za potrebe izgradnje Centralne zone za gospodarenje otpadom “Marišćina”. Jamstvo za uredan povrat kredita dano je za 50% ukupnog kredita što iznosi 15.500.000,00 kuna kuna s valutnom klauzulom u EUR . Otplata kredita u tromjesečnim anuitetima započinje u 2005. g. i traje do kraja 2009. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 3-mjesečni LIBOR za EUR+1,32 %.
  Stanje aktivnog jamstva na dan 31.12.2004.g. (glavnica i kamata) iznosi 17.065.273,73 kune i to:
  glavnica 15.646.020,95 kn
  kamata 1.419.252,78 kn

III. IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2004. GODINU
U nastavku se daje pregled planiranih i ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu iz kojeg se može zaključiti sljedeće:
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 590.137.512,23 kuna odnosno 91,3% plana, od čega prihodi i primici tekuće godine iznose 576.752.611,99 kuna, a raspoloživa sredstva iz prethodne godine (višak prihoda iz 2003. godine) iznose 13.384.900,24 kune.
Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 569.541.106,38 kuna odnosno 88,1% plana.
Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka odnosno višak prihoda i primitaka Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu u iznosu od 20.596.405,85 kuna.

 • PRIHODI I PRIMICI ZA 2004. GODINU
  Ukupni prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 646.610.652,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 590.137.512,23 kune ili 91,3% plana. Većina prihoda ostvarena je u iznosima koji su manji od planskih veličina osim primitaka od financijske imovine i zaduživanja.
 • RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE (VIŠAK PRIHODA IZ 2003. GODINE) iznose 13.384.900,24 kune i predstavljaju višak prihoda koji je utvrđen Godišnjim obračunom Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu te je Odlukom Gradskog vijeća raspoređen za namjensko trošenje u 2004. godini.
 • RASHODI I IZDACI ZA 2004. GODINU
  Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 646.610.652,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 569.541.106,38 kuna ili 88,1% plana. Svi rashodi izvršeni su unutar planskih veličina izuzev izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova.
  Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su u iznosu od 68.721.513,88 kuna ili 100,4% plana, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 17.425.416,69 kuna ili 101,6% plana.
 • VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2004. GODINU
  Iz razlike ostvarenih prihoda, primitaka i raspoloživih sredstava iz prethodne godine u iznosu 590.137.512,23 kune i izvršenih rashoda i izdataka u iznosu 569.541.106,38 kuna proizlazi višak prihoda/primitaka Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu u iznosu od 20.596.405,85 kuna. Namjena i raspodjela viška prihoda po Godišnjem obračunu utvrđena Odlukom o raspodjeli viška prihoda iz 2004. godine.

IV. KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE
Sukladno članku 45. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 96/03), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti; za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća; za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine. Prema članku 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 33/03, 24/04), Poglavarstvo odlučuje o korištenju ovih sredstava.

Sredstva proračunske zalihe korištena su u 2004. godini u iznosu od 991.047,72 kune kako slijedi:

 • po Zaključku Poglavarstva od 19.02.2004.g. radi izvršenja pravomoćne sudske odluke (naknada štete, parničkih troškova s pripadajućim kamatama) u iznosu od 72.895,72 kuna.
 • po Zaključku Poglavarstva od 19.10.2004.g. radi uplate predujma za troškove dopunskog vještačenja u parničnom postupku po tužbi Grada Rijeke protiv Republike Hrvatske u iznosu 80.000,00 kuna.
 • po Zaključku Poglavarstva od 21.12.2004.g. radi izvršenja pravomoćne sudske odluke za naknadu štete u iznosu od 7.137,37 kuna.
 • po Zaključcima Poglavarstva od 28.12.2004.g. radi podmirenja rashoda vezanih za otklanjanje šteta na objektima odgoja i školstva te na objektima sporta i tehničke kulture nastalih usljed djelovanja elementarne nepogode – olujne bure u Rijeci, dana 14.12.2004. godine u ukupnom iznosu od 831.014,63 kune.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2004. godinu

R.br.

Opis

Izvršenje za 2004.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                                         
1. Ukupni prihodi

508.031.098,11

2. Ukupni rashodi

552.115.689,69

Razlika prihoda i rashoda

-44.084.591,58

B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE
3. Višak prihoda iz prethodne godine

13.384.900,24

Ukupno raspoloživa sredstva iz prethodne godine

13.384.900,24

C. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA
4. Primici od financijske imovine i zaduživanja

68.721.513,88

5. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

17.425.416,69

Neto zaduživanje/financiranje

51.296.097,19

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1+3+4)                                               

590.137.512,23

UKUPNI RASHODI I IZDACI (2+5)                                                            

569.541.106,38

VIŠAK PRIHODA i PRIMITAKA

20.596.405,85

 

Prikaz ostvarenih osnovnih skupina prihoda i primitaka u 2004. godini

R.br.

Opis

Izvršenje za 2004.

1. PRIHODI POSLOVANJA

482.303.940,82

Prihodi od poreza

222.409.927,38

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

3.784.360,78

Prihodi od imovine

106.937.816,16

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

148.833.309,22

Ostali prihodi

338.527,28

2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

25.727.157,29

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

4.942.394,37

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

20.784.762,92

                                                                                                            
3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

68.721.513,88

Primljene otplate(povrati) glavnice danih zajmova

7.881.513,88

Primici od zaduživanja

60.840.000,00

4. VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

13.384.900,24

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

590.137.512,23

 

Prikaz ostvarenih osnovnih skupina rashoda i izdataka u 2004. godini

R.br.

Opis

Izvršenje za 2004.

1. RASHODI POSLOVANJA

466.747.999,19

Rashodi za zaposlene

150.519.912,40

Materijalni rashodi

173.661.553,39

Financijski rashodi

4.810.052,74

Subvencije

29.175.800,52

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

1.946.899,59

Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

22.576.088,72

Ostali rashodi

84.057.691,83

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

85.367.690,50

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

10.949.912,42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

48.651.043,20

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

25.766.734,88

                                                                                                             
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

17.425.416,69

Izdaci za dane zajmove

3.010.000,00

Izdaci za dionice i udjele u glavnici

200.000,00

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

14.215.416,69

UKUPNI RASHODI I IZDACI

569.541.106,38

 

Ostvareni rashodi i izdaci po odjelima gradske uprave u 2004. godini

R.br.

Odjeli gradske uprave

Izvršenje za 2004.

Udio u izvršenju

1. Razvoj, urbanizam, ekologija i gospodarenje zemljištem

9.897.008,79

1,7

2. Komunalni sustav

208.122.264,73

36,5

3. Poduzetništvo

5.493.134,64

1,0

4. Odgoj i školstvo

68.285.859,66

12,0

5. Zdravstvo i socijalna skrb

30.524.186,44

5,4

6. Kultura

66.575.685,03

11,7

7. Sport i tehnička kultura

44.453.994,90

7,8

8. Financije

73.230.350,18

12,9

9. Samouprava i uprava

36.097.302,62

6,3

10. Ured Grada

21.142.024,18

3,7

11. Zavod za informatičku djelatnost

5.719.295,21

1,0

                                                                                           
UKUPNI RASHODI I IZDACI

569.541.106,38

100,0

 

Cjeloviti tekst Godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu objavljen je u Službenim novinama PGŽ-a br. 08/05

Prijedlog godišnjeg obračuna Proračuna Grada Rijeke za 2004. godinu

Prijedlog odluke o raspodjeli viška prihoda iz 2004. godine