U skladu s odredbama članka 27. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade Proračuna Grada Rijeke za 2021.-2023. godinu, Odjel gradske uprave za financije izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2021.-2023. godine.